ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Το ενημερωτικό της για το ομολογιακό ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Το ενημερωτικό της για το ομολογιακό ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση νέων, κοινών, ανώνυμων, άυλων ομολογιών της στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού της δελτίου της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ» για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση νέων, κοινών, ανώνυμων, άυλων ομολογιών της στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους έως 500 εκατ. ευρώ.

Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ στην εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 (παρ. 3) του ν.3556/2007, λόγω μη γνωστοποίησης πληροφοριών, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), στην ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2016, οι οποίες ήδη γνωστοποιούνται ορθά στη δημοσιοποιημένη ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2019 που περιλαμβάνεται στο ως άνω ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ