Άδεια ΦοΣΕ για ΑΠΕ στην Eunicwe Trading

Άδεια ΦοΣΕ για ΑΠΕ στην Eunicwe Trading

Ο Όμιλος ΕUNICE ENERGY παράγει και διαθέτει ηλεκτρική ενέργεια, η οποία προέρχεται αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές, από ιδιόκτητα αιολικά και ηλιακά πάρκα και υβριδικά έργα, σε όλη την Ελλάδα. 

Άδεια Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έλαβε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η EUNICE TRADING, μέλος του Ομίλου ΕUNICE ENERGY.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η EUNICE TRADING εκπροσωπεί ήδη σημαντικό χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων έργων άνω των 20MW στην χονδρεμπορική αγορά, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με αξιόλογες εταιρείες του εσωτερικού και εξωτερικού, με εμπειρία στα προβλεπτικά μοντέλα παραγωγής μονάδων ΑΠΕ.

Σύμφωνα με το Νόμο οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο Σύστημα Συναλλαγών του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ). Με τον τρόπο αυτό μεταφέρεται στον ΦοΣΕ το κόστος και ο κίνδυνος αποκλίσεων και εξισορρόπησης και ο παραγωγός απαλλάσσεται του ρίσκου της πρόβλεψης παραγωγής και των σημαντικών ποινών που επιβάλλονται για τις αποκλίσεις.

Ο Όμιλος ΕUNICE ENERGY παράγει και διαθέτει ηλεκτρική ενέργεια, η οποία προέρχεται αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές, από ιδιόκτητα αιολικά και ηλιακά πάρκα και υβριδικά έργα, σε όλη την Ελλάδα.

Ο Όμιλος σημειώνει ακόμη ότι "συμμετέχοντας στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, η “ EUNICE TRADING ΦοΣΕ”, με την πλήρη λειτουργία του Target Model θα είναι σε θέση να προσφέρει και άλλα προϊόντα διασφάλισης των ταμειακών ροών των έργων παραγωγών ΑΠΕ, (με τη σύναψη διμερών συμβολαίων, μεταξύ παραγωγών ΑΠΕ, προμηθευτών και ΦοΣΕ), απαραίτητα για τον περιορισμό της μεταβλητότητας των μελλοντικών ταμειακών ροών, αναγκαία συνθήκη για τη χρηματοδότηση της κατασκευής έργων ΑΠΕ".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ