Όμιλος Quest: Αύξηση πωλήσεων 20,6% το 2019

Όμιλος Quest: Αύξηση πωλήσεων 20,6% το 2019

Η καθαρή ταμειακή θέση, ταμειακά διαθέσιμα μείον δάνεια του ομίλου, διαμορφώθηκε σε 24,8 εκατ. ευρώ, έναντι 25,7 εκατ. ευρώ

Στο ποσό των 600,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Quest το 2019 έναντι 497,6 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένες κατά 20,6%. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 8,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 20 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης επηρεασμένα από την αντιστροφή προκαταβολής φόρου ύψους 12,7 εκατ. ευρώ που είχε καταβληθεί από τη μητρική εταιρεία το 2006.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, το ποσό αυτό είχε αποτυπωθεί ως μακροπρόθεσμη φορολογική απαίτηση για ενδεχόμενο μελλοντικό συμψηφισμό του, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Η ανωτέρω προκαταβολή φόρου διαγράφηκε βάσει του v.4646/12.12.2019 αρ.27 που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2019, χωρίς καμία ταμειακή επίδραση, λόγω της κατάργησης του δικαιώματος ενδεχόμενου μελλοντικού συμψηφισμού της και ως εκ τούτου αντιστράφηκε το κονδύλι των μακροπρόθεσμων φορολογικών απαιτήσεων, με αντίστοιχη επιβάρυνση του φόρου εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης. Η ανωτέρω επίδραση αποτελεί έκτακτο γεγονός και δεν επιβαρύνει τη λειτουργική και επαναλαμβανόμενη κερδοφορία του ομίλου, ούτε θα επηρεάσει τη συνέχιση της ακολουθούμενης μερισματικής πολιτικής.

Σημειώνεται ότι τα προσαρμοσμένα (adjusted) αποτελέσματα (εξαιρουμένης της ανωτέρω επίπτωσης) ανήλθαν σε:

- Προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ - adjusted) 21 εκατ. ευρώ
- Προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές (ΕΑΤ & NCI - adjusted) 20,6 εκατ. ευρώ
- Προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (adjusted) 0,5763 ευρώ.

Η καθαρή ταμειακή θέση, ταμειακά διαθέσιμα μείον δάνεια του ομίλου, διαμορφώθηκε σε 24,8 εκατ. ευρώ, έναντι 25,7 εκατ. ευρώ (net cash) στις 31/12/2018. Σημειώνεται ότι στο 2018 ποσό 10,3 εκατ. ευρώ που αφορούσε υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις περιλαμβάνονταν στον δανεισμό, ενώ στo 2019 μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 (μισθώσεις) το αντίστοιχο υπόλοιπο ύψους 5,8 εκατ. ευρώ περιλαμβάνεται πλέον στο κονδύλι υποχρεώσεις από μισθώσεις και δεν υπολογίζεται στον δανεισμό.

Οι επενδύσεις του ομίλου το 2019 αυξήθηκαν κατά σχεδόν 25 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ποσό που κατά περίπου 90% αφορά στην εξαγορά φωτοβολταϊκών πάρκων, συνολικής ισχύος 13,5MW.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ