Προς άντληση 260 εκατ. ευρώ από ομόλογα προνομιακής εξασφάλισης η Frigoglass

Προς άντληση 260 εκατ. ευρώ από ομόλογα προνομιακής εξασφάλισης η Frigoglass

Η τιμή έκδοσης των ομολογιών ορίστηκε σε 100%.

Ολοκληρώθηκε από την θυγατρική της Frigoglass Frigoglass Finance B.V. στις 31 Ιανουαρίου η τιμολόγηση της προσφοράς των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης συνολικού ύψους 260 εκατ. ευρώ με επιτόκιο τοκομεριδίου 6.875% και λήξης 2025.

Η τιμή έκδοσης των ομολογιών ορίστηκε σε 100%. Πρόκειται για ομολογίες εγγυημένες και με προνομιακή εξασφάλιση από τη Frigoglass και ορισμένες από τις θυγατρικές της. Οι απαιτήσεις από τις ομολογίες και τις εγγυήσεις θα είναι εξασφαλισμένες σε προνομιακή βάση (ενώ ορισμένες μελλοντικές απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις από αντιστάθμιση κινδύνου που θα έχουν ήδη εξασφαλιστεί αναμένεται να καταταχθούν πρώτες). Οι εξασφαλίσεις θα αποτελούνται από ενεχυριάσεις μετοχών των Εγγυητριών Θυγατρικών, ορισμένων τραπεζικών λογαριασμών και ενδοομιλικών απαιτήσεων.

Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά ή περί την 12η Φεβρουαρίου 2020 και οι ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και συγκεκριμένα στο Euro MTF Market. Το προϊόν της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί

(α) για την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του Ομίλου,

(β) για άλλους εταιρικούς σκοπούς και

(γ) για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά των ομολογιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ