Συμμετοχή της Μύλοι Λούλη στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής KENFOOD

 Συμμετοχή της Μύλοι Λούλη στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής KENFOOD

Mε καταβολή εξ ολοκλήρου του συνολικού ποσού της αύξησης των 1.774.398,32 ευρώ

Η Εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. αποφάσισε την συμμετοχή της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, της κατά 70,00% θυγατρικής της με την επωνυμία KENFOOD ΑΒΕΕ, με καταβολή εξ ολοκλήρου του συνολικού ποσού της αύξησης των 1.774.398,32 ευρώ, με σκοπό την κάλυψη έκτακτων ταμειακών αναγκών της σύμφωνα με τους καταστατικούς της σκοπούς.

Συνεπώς , το μετοχικό κεφάλαιο της KENFOOD ΑΒΕΕ, μετά την παραπάνω αύξηση, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 1.340.400,00 ευρώ διαιρούμενο σε 134.040 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη και η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. κατέχει πλέον το 85,00% του μετοχικού κεφαλαίου της KENFOOD ΑΒΕΕ αντί του 70,00% που κατείχε προηγουμένως.

Ακολούθως, προχώρησε σε εξαγορά 20.092 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 14,99% του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής της με την επωνυμία KENFOOD ΑΒΕΕ έναντι συνολικού τιμήματος 1.168.906,35 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, το ποσοστό συμμετοχής της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της KENFOOD ΑΒΕΕ ανέρχεται στο 99,99%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ