Μεταβιβάστηκαν μονάδες της Νηρεύς και της Σελόντα

Τι σημαίνει η εξέλιξη για την αντεπίθεση του κλάδου

Μεταβιβάστηκαν μονάδες της Νηρεύς και της Σελόντα

Στα 51 εκατ. ευρώ ανέρχεται το τίμημα για την αγορά από την Μπιτσάκος ΑΕ μέρους των μονάδων παραγωγής που διατηρούν οι εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών Νηρεύς και Σελόντα.

Η πώληση ήταν απαραίτητη προκειμένου να εγκριθεί από τις ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού η εξαγορά των δύο εταιρειών, καθώς και της Ανδρομέδα, από τα funds Amerra και Mubadala. Ουσιαστικά η εξέλιξη αυτή φέρνει πιο κοντά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης που θα σηματοδοτήσει και την ανασυγκρότηση του κλάδου των ελληνικών ιχθυοκαλλιεργειών. Σημειώνεται ότι το μερίδιο των ελληνικών εταιρειών στην ευρωπαϊκή αγορά έχει υποχωρήσει τα τελευταία χρόνια, καθώς τις αδυναμίες τους κατόρθωσαν να εκμεταλλευτούν οι τουρκικές εταιρείες.

Η αναδιάρθρωση του κλάδου εκτιμάται ότι μπορεί να σηματοδοτήσει την «αντεπίθεση» των ελληνικών εταιρειών ώστε να ανακτήσουν τα μερίδια αγοράς που διατηρούσαν τα προηγούμενα χρόνια κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σε σχετική ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο η Νηρεύς αναφέρει πως «Κατόπιν επικοινωνίας με τις εταιρείες Amerra Capital Management LLC, MDC Industry Holding Company LLC και Andromeda Seafood S.L, προκειμένου να λάβουμε ενημέρωση αναφορικά με τα θέματα που θίγονται στην ανωτέρω επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πληροφορηθήκαμε ότι το συνολικό τίμημα για την πώληση των παραγωγικών εγκαταστάσεων των εταιρειών ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε και ΙΧΥΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε προς την εταιρεία Μπιτσάκος Α.Ε. συμφωνήθηκε στο ποσό των € 51.000.000.

Ωστόσο, η ακριβής κατανομή του συνολικού τιμήματος που θα καταβληθεί από την εταιρία Μπιτσάκος Α.Ε θα οριστικοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείσθε όπως προβείτε στις απαραίτητες δημοσιεύσεις για την προσήκουσα του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω παρασχεθείσα πληροφόρηση προς εσάς πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»

Υπενθυμίζεται εκ νέου ότι η Νηρεύς δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στην συμφωνία που όπως ανακοινώθηκε υπεγράφη στις 2/8/2019 και επομένως δεν δύναται να γνωρίζει λεπτομέρειες για τον υπολογισμό, επιμερισμό και τρόπο καταβολής του τιμήματος που θα αντιστοιχεί στις μονάδες της . Όπως αναφέρεται και ανωτέρω στην επιστολή των Τραπεζών η ακριβής κατανομή του συνολικού τιμήματος που θα καταβληθεί από την εταιρία Μπιτσάκος Α.Ε θα οριστικοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής , επομένως η εταιρεία δε μπορεί να εκτιμήσει την σχετική επίδραση στα μελλοντικά θεμελιώδη οικονομικά στοιχεία της καθώς δεν προσδιορίζεται το ποσόν του τιμήματος που αφορά στη Νηρεύς.

Σημειώνεται τέλος ότι η ως άνω συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού καθώς και ότι η υλοποίηση της συμφωνίας θα τελεί επίσης υπό τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ως προς το εταιρικό επίπεδο».