ΔΕΗ: Στα 88,7 εκατ. ανήλθαν τα κέρδη το 2017

ΔΕΗ: Στα 88,7 εκατ. ανήλθαν τα κέρδη το 2017

Κάμψη κερδών στα 88,7 εκατ. ευρώ εμφάνισε το 2017 η ΔΕΗ έναντι 170,2 εκατ. ευρώ το 2016, καταγράφοντας πτώση 47,9%.
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2017 διαμορφώθηκαν στα 804,7 εκατ. ευρώ , ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με πέρυσι.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εταιρεία, η θετική επίπτωση από την μείωση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών κατά 400 εκατ. ευρώ περίπου και από την αναγνώριση εσόδου 359,8 εκατ. ευρώ που αφορά ΥΚΩ για τα έτη 2012-2016 αντισταθμίστηκε κυρίως από παράγοντες όπως η απώλεια μεριδίου αγοράς πελατών καθώς και τα πρόσθετα κόστη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης του Δεκεμβρίου 2016 – Ιανουαρίου 2017 ( 70 εκατ. ευρώ), τη χρέωση προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ-ΕΛΑΠΕ (325,2 εκατ. ευρώ), την καθαρή επιβάρυνση από τις δημοπρασίες «ΝΟΜΕ» (92,1 εκατ.ευρώ ) και την αύξηση της μοναδιαίας χρέωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο diesel ( 34,9 εκατ. ευρώ).

Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε το 2017 κατά 186,2 εκατ. ευρώ ή 3,6% και διαμορφώθηκε σε 4.943,9 εκατ. ευρώ έναντι 5.130,1 εκατ. ευρώ το 2016, κυρίως λόγω της απώλειας μεριδίου αγοράς.

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές της χώρας, αυξήθηκε κατά 1,5% το 2017 στις 57.845 GWh έναντι 56.972 GWh το 2016. Η συνολική ζήτηση, στην οποία περιλαμβάνεται η ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, αυξήθηκε κατά 2,7% στο σύνολο του έτους, εξαιτίας των αυξημένων εξαγωγών από τρίτους μέσω των Βορείων Διασυνδέσεων, ειδικά κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2017, λόγω ελκυστικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στις αγορές των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης, καθώς επίσης και λόγω της δυνατότητας εξαγωγής μέρους των αποκτηθέντων από τους Τρίτους ποσοτήτων ενέργειας σε ελκυστικές τιμές μέσω «ΝΟΜΕ».

Οι πωλήσεις της ΔΕΗ μειώθηκαν το 2017 λόγω της μείωσης του μέσου μεριδίου της στην αγορά προμήθειας.