ΔΕΗ: Εξαγοράζει ομολογίες 150 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Εξαγοράζει ομολογίες 150 εκατ. ευρώ


Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι η εξ ολοκλήρου θυγατρική της Public Power Corporation Finance plcσκοπεύει να εξαγοράσει € 150.000.000 συνολικού ποσού εκδόσεως € 500.000.000, με τοκομερίδιο 5.5% και λήξη το 2019 από κατόχους των Ομολογιών, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται παρακάτω.

Η Εξαγορά πραγματοποιείται ως μέρος της στρατηγικής διαχείρισης παθητικού της Εταιρείας.

Η ημερομηνία εξαγοράς θα είναι η 23η Φεβρουαρίου 2018 και η ημερομηνία καταγραφής θα είναι η 22α Φεβρουαρίου 2018.

Η τιμή εξαγοράς για τις Ομολογίες θα είναι 101,375% του συνολικού ύψους των Ομολογιών, πλέον των δεδουλευμένων και μη καταβληθέντων τόκων έως και, αλλά εξαιρουμένης της ημερομηνίας καταγραφής, ποσού € 17,11 για κάθε € 1.000 Ομολογιών.