«Κατρακυλούν» τα κέρδη της ΔΕΗ

Ποια είναι η εικόνα χωρίς τον ΑΔΜΗΕ

«Κατρακυλούν» τα κέρδη της ΔΕΗ

Μειωμένα ήταν τα έσοδα και η κερδοφορία της ΔΕΗ το ‘α εξάμηνο του 2017.

Όπως ανακοινώθηκε τα κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας μειώθηκαν στα 14,4 εκατ. ευρώ από 57,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016. Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ υποχώρησε σε 2,484 δισ. ευρώ το α΄εξάμηνο από 2,664 δισ. ευρώ που ήταν πέρυσι.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), μειώθηκαν το α΄ εξάμηνο του 2017 κατά 250,8 εκατ. ευρώ (46,8%) σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2016, με το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 11,5% έναντι 20,1%. Η μείωση αυτή οφείλεται στην αρνητική επιβάρυνση –συνολικού ύψους 274,6 εκατ. ευρώ- από εξωγενείς παράγοντες, όπως το πρόσθετο κόστος για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, η χρέωση για την κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), και οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ σε τιμές κάτω του κόστους. Όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι η αρνητική επιβάρυνση των παραγόντων αυτών ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στο α’ τρίμηνο του έτους (196,7 εκατ. ευρώ) έναντι του β΄ τριμήνου (77,9 εκατ. ευρώ).

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι στο β’ τρίμηνο, η αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ήταν, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια μηδενική, έναντι αύξησης 104,7 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2017 και 180 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2016, με αποτέλεσμα την σημαντική ανάκαμψη του EBITDA σε 161,1 εκατ. ευρώ και του αντίστοιχου περιθωρίου σε 14,4% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο όταν το EBITDA ήταν 123,6 εκατ. ευρώ και το αντίστοιχο περιθώριο ήταν 9%.

Εάν δεν υπήρχαν οι επιβαρύνσεις από ΕΛΑΠΕ και ΝΟΜΕ, το EBITDA του β’ τριμήνου 2017 θα ήταν 239 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 48,7 εκατ. ευρώ ή 25,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και το περιθώριο EBITDAθ α ήταν 21,4% έναντι 15,2% πέρυσι.

Στο β’ τρίμηνο, στα αποτελέσματα της Μητρικής Εταιρείας αναγνωρίσθηκε κέρδος από την πώληση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ύψους 198,6 εκατ., το οποίο σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 172,2 εκατ. λόγω διαφοράς στην αξία συμμετοχής της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μεταξύ της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου.

Σε επίπεδο προ φόρων, τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2017 διαμορφώθηκαν σε € 42,3 εκατ. έναντι 92,5 εκατ. το α’ εξάμηνο 2016. Αντίστοιχα, τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν σε 14,4 εκατ. έναντι 57,1 εκατ.

Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε το α΄ εξάμηνο του 2017 κατά 180,2 εκατ. ευρώ ή 6,8% και διαμορφώθηκε σε 2.484,3 εκατ. ευρώ έναντι 2.664,5 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2016, λόγω της μείωσης των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας κατά € 199,4 εκατ. (2.332 εκατ. έναντι 2.531,4 εκατ. ευρώ).

Η μείωση αυτή οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες:

στην απώλεια μεριδίου αγοράς
στην επιβράβευση των συνεπών πελατών με την παροχή εκπτώσεων και
στην αύξηση του συντελεστή για την αποτύπωση μη τεχνικών απωλειών (ρευματοκλοπές)

Η μειωτική επίπτωση των παραπάνω παραγόντων στα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση της εγχώριας ζήτησης κατά 3,4%. Στον κύκλο εργασιών του α΄ εξαμήνου 2017 συμπεριλαμβάνεται ποσό € 28,8 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή πελατών για τη σύνδεσή τους στο δίκτυο, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με πέρυσι κατά € 2,5 εκατ.