Πτώση τζίρου στο λιανικό εμπόριο το Σεπτέμβριο

Πτώση τζίρου στο λιανικό εμπόριο το Σεπτέμβριο
Μείωση κατά 5,2% σημείωσε ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2014. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2015 σημείωσε μείωση κατά 4,8%.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο Δείκτης Όγκου, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2014, σημείωσε μείωση κατά 3,2% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2015 σημείωσε μείωση κατά 8,5%.

Οι ανωτέρω δείκτες, εποχικά διορθωμένοι ως προς την επίδραση μηνιαίων γεγονότων (π.χ έναρξη σχολικής περιόδου, εορτές, τουριστική περίοδος κ.λ.π) παρουσιάζουν την ακόλουθη εξέλιξη:

Ο Εποχικά Διορθωμένος Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2014, σημείωσε μείωση κατά 5,1% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2015 σημείωσε μείωση κατά 1,7 %.

Ο Εποχικά Διορθωμένος Δείκτης Όγκου, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2014, σημείωσε μείωση κατά 3,0 % και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2015 σημείωσε μείωση κατά 1,4 %.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

Η Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνηλψλεη ηνπο Γείθηεο Κχθινπ Δξγαζηψλ θαη Όγθνπ ζην Ληαληθφ
Δκπφξην, κε έηνο βάζεο 2010=100,0 γηα ην κήλα Σεπηέκβξην 2015, ε εμέιημε ησλ νπνίσλ ζχκθσλα
κε ζηνηρεία πξνζσξηλά θαη δηνξζσκέλα σο πξνο ηνλ ηππηθφ κήλα, έρεη σο εμήο:
 Ο Γείθηεο Κχθινπ Δξγαζηψλ, θαηά ην κήλα Σεπηέκβξην 2015, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν
δείθηε ηνπ Σεπηεκβξίνπ 2014, ζεκείσζε κείσζε θαηά 5,2% θαη ζε ζχγθξηζε κε ηνλ
αληίζηνηρν δείθηε ηνπ Απγνχζηνπ 2015 ζεκείσζε κείσζε θαηά 4,8%.
 Ο Γείθηεο Όγθνπ, θαηά ην κήλα Σεπηέκβξην 2015, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ηνπ
Σεπηεκβξίνπ 2014, ζεκείσζε κείσζε θαηά 3,2% θαη ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε
ηνπ Απγνχζηνπ 2015 ζεκείσζε κείσζε θαηά 8,5%.
Οη αλσηέξσ δείθηεο, επνρηθά δηνξζσκέλνη σο πξνο ηελ επίδξαζε κεληαίσλ γεγνλφησλ (π.ρ έλαξμε
ζρνιηθήο πεξηφδνπ, ενξηέο, ηνπξηζηηθή πεξίνδνο θ.ι.π) παξνπζηάδνπλ ηελ αθφινπζε εμέιημε:
 Ο Δπνρηθά Γηνξζσκέλνο Γείθηεο Κχθινπ Δξγαζηψλ, θαηά ην κήλα Σεπηέκβξην 2015, ζε
ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ηνπ Σεπηεκβξίνπ 2014, ζεκείσζε κείσζε θαηά 5,1% θαη
ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ηνπ Απγνχζηνπ 2015 ζεκείσζε κείσζε θαηά 1,7 %.
 Ο Δπνρηθά Γηνξζσκέλνο Γείθηεο Όγθνπ, θαηά ην κήλα Σεπηέκβξην 2015, ζε ζχγθξηζε κε
ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ηνπ Σεπηεκβξίνπ 2014, ζεκείσζε κείσζε θαηά 3,0 % θαη ζε ζχγθξηζε
κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ηνπ Απγνχζηνπ 2015 ζεκείσζε κείσζε θαηά 1,4 %.