H εισηγμένη που εμπορεύεται ρολόγια αλλά χάνει... τις προθεσμίες της νομοθεσίας

H εισηγμένη που εμπορεύεται ρολόγια αλλά χάνει... τις προθεσμίες της νομοθεσίας
Τον Ιούνιο του 2010 μια εταιρία με πολλές προσδοκίες και υποσχέσεις εισερχόταν στην εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου.

Επρόκειτο για την εταιρία Diversa με δραστηριότητα κυρίως το εμπόριο ρολογιών. Οι πωλήσεις της κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση είχαν φτάσει τα 3,2 εκ Ευρώ. Πριν καν όμως προλάβει η εταιρία να μπει στο Χρηματιστήριο ο τζίρος έπεσε στο μισό (χρήση 30/06/2010) και δηλαδή στο 1,5 εκ Ευρώ και οι ζημίες έφτασαν τις 800.000 Ευρώ! Από την εισαγωγή της εταιρίας μέχρι και σήμερα οι περιπέτειες δεν έχουν σταματήσει και κερασάκι στην τούρτα αποτελεί η σημερινή ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου το οποίο αποφάσισε τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας όπως είχαν τεθεί την 01.10.2014 λόγω μη δημοσίευσης των οικονομικών της καταστάσεων, έως ότου η εταιρία προβεί σε εκ νέου σύνταξη και δημοσιοποίηση των οικονομικών της καταστάσεων για την περίοδο 01.07.2013-30.06.2014, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Φέτος στις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν ο εμφανιζόμενος τζίρος είναι της τάξεως των 604 χιλιάδων Ευρώ με ζημίες ύψους 320 χιλιάδων Ευρώ. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που αναστέλλεται η διαπραγμάτευσης της Diversa καθώς κατ επανάληψη στο παρελθόν έχει καθυστερήσει να συντάξει και να δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις.
Ανατρέχοντας στις οικονομικές καταστάσεις οι ορκωτοί αναφέρουν σημεία και τέρατα καθώς ουσιαστικά αδυνατούν να επιβεβαιώσουν τα αποθέματα της εταιρίας μέγεθος ιδιαίτερα κρίσιμο και για την καθαρή θέση και για την κερδοφορία αλλά και γενικότερα την πραγματική της οικονομική κατάσταση. Πέραν αυτού διαπιστώνουν ότι στις υποχρεώσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες, πιστωτές, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία στα οποία δεν έχουν υπολογιστεί πρόστιμα, τόκοι υπερημερίας και προσαυξήσεις με αποτέλεσμα να μην είναι αληθής η εικόνα των υποχρεώσεων που εμφανίζεται.
Ουσιαστικά με απλά λόγια οι ορκωτοί θεωρούν την οικονομική κατάσταση που δημοσιεύτηκε με σημαντική καθυστέρηση αναξιόπιστη. Είναι δε εντυπωσιακό ότι η εταιρία δεν έχει αποδεχτεί το φορολογικό έλεγχο από τους ορκωτούς ελεγκτές για τις χρήσεις 2012, 2013 και 2014 γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά για τη δράση της σε φορολογικό επίπεδο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις απαιτήσεις από πελάτες κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσης 30/06/2013, περιλαμβάνονταν και απαιτήσεις από ασφαλιστική εταιρεία ποσού € 350.00,0 λόγω καταστροφής από φωτιά, απώλειας και κλοπής αποθεμάτων. Στη διάρκεια της χρήσης 01/07/2013 – 30/06/2014 η απαίτηση αυτή διακανονίστηκε καθώς η ασφαλιστική εταιρεία αποζημίωσε την εταιρεία με ποσό € 590.000. Συνεπώς η εταιρεία DIVERSA αναγνώρισε ως έσοδο το επιπλέον ποσό των € 240.000. Η είσπραξη της αποζημίωσης των €590.00,0 πραγματοποιήθηκε από τη συνδεδεμένη εταιρεία ACCIS Μονοπρόσωπη ΕΠΕ βάσει της μεταξύ τους σύμβασης εκχώρησης απαίτησης. Με το ποσό αυτό, η ανωτέρω συνδεδεμένη εταιρεία ανέλαβε την πληρωμή υποχρεώσεων προς προμηθευτές της εταιρείας. Και μόνο το γεγονός ότι εκχωρήθηκαν απαιτήσεις σε τρίτη εταιρία δείχνει ότι ουδείς μπορεί να έχει εικόνα για τις πραγματικές υποχρεώσεις της εταιρίας και με ποια διαδικασία πληρώνονται προμηθευτές
Η εταιρία σημειωτέον ότι εμφανίζεται να μην απασχολεί καθόλου προσωπικό. Και αυτό γιατί προφανώς διεξάγει εργασίες μέσω τρίτων και συγκεκριμένα την ΑCCIS Μονοπρόσωπη ΕΠΕ της οποίας μέτοχος είναι ένας εκ των μετόχων της εταιρείας και την εταιρεία Μ. Γούλα & Σία Ο.Ε. εταίρος της οποίας είναι συγγενής πρώτου βαθμού με έναν εκ των βασικών μετόχων της εταιρείας. Οι μέτοχοι της εισηγμένης επίσης έχουν οφειλές προς την εταιρία οι οποίες δεν είναι γνωστό πως προέκυψαν .
Υπό αυτές τις συνθήκες γεννάται το ερώτημα τι ακριβώς μέτρα έχουν ληφθεί ώστε να ελεγχθεί πως ακριβώς λειτουργεί η Diversa τόσο σε επίπεδο εποπτικών αρχών όσο και σε επίπεδο φορολογικών αρχών.
NIK

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ