Κέρδη 2 εκατ ευρώ το 2013 για την Τραινοσέ

Κέρδη 2 εκατ ευρώ το 2013 για την Τραινοσέ
Κερδοφορία παρουσίασε το 2013 η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αφού σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις τα κέρδη της μετά από φόρους είναι 1,95 εκατ.ευρώ, έναντι 272, 8 χιλιάδων ευρώ το 2012.


Ειδικότερα, βάσει των στοιχείων ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 75,7 εκατ. ευρώ από 82,9 εκατ. ευρώ το 2012 παρουσιάζοντας μια μείωση 8,8% περίπου.
Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και προβλέψεων ανήλθαν σε κέρδη ποσού 3,7 εκατ. ευρώ έναντι κέρδους 4,6 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μια μείωση 19,8%.
Όπως αναφέρει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η μείωση των λειτουργικών εξόδων (περίπου 12%) αντανακλά τον εξορθολογισμό των λειτουργικών δαπανών.
Επίσης, το σύνολο των υποχρεώσεων ανέρχεται στα 882, 5 εκατ. ευρώ έναντι 861, εκατ. ευρώ. και αφορούν προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις.
Σε ό,τι αφορά την τρέχουσα χρονιά η ΤΡΑΙΝΟΣΕ τονίζει ότι στοχεύει στην αύξηση της κερδοφορίας, στην περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης καθώς και στη βελτίωση των εσόδων με πολιτικές που αυξάνουν το μερίδιο που κατέχει η εταιρεία στο χώρο των μεταφορών τόσο στις επιβατικές όσο και στις εμπορευματικές.