Σε αμκ προχωρούν οι Ευρωσύμβουλοι

Σε αμκ προχωρούν οι Ευρωσύμβουλοι
Σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών ύψους 796.000 ευρώ προχωρούν οι Ευρωσύμβουλοι.


Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 612.300 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μία, στην τιμή διάθεσης του 1,30 ευρώ εκάστη και με αναλογία έκδοσης 1 νέας μετοχής για κάθε 12 παλιές.

Τα κεφάλαια τα οποία θα συγκεντρωθούν από την αύξηση ποσού μέχρι 795.990 ευρώ, θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης, βελτιώνοντας την ρευστότητα της εταιρίας.
Παράλληλα η εταιρία ανέλαβε νέα έργα: Το πρώτο αφορά σύμβαση με την «Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών» (ΕΑΤΑ). Με την εκτελεστική σύμβαση ανατίθεται η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της «ΕΑΤΑ» σε εξειδικευμένα αναπτυξιακά και τεχνικά θέματα, προϋπολογισμού 246.639,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Επίσης, σε εφαρμογή σχετικής συμφωνίας πλαίσιο στη Ρουμανία με αντικείμενο «Technical Assistance Facility», η Ευρωσύμβουλοι προχωρά στην υλοποίηση του έργου "Development of a mechanism toensure avoidance of duplication in public funded projects and verification of complementarity amongst them", προϋπολογισμού 52.000 ευρώ.

Στο ίδιο πλαίσιο η εταιρία συνάπτει σύμβαση για την υλοποίηση του έργου "Technical Assistance for Large Infrastructure Operational Programme (POIM) 2014-2020", προϋπολογισμού 96.000 ευρώ.

Τέλος σε συνεργασία με τον παγκόσμιο Σύνδεσμο των Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων (IASP) ανέλαβε τη μελέτη σκοπιμότητας και το στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου στη πόλη Cluj-Napoca της Ρουμανίας, πόλη με σημαντική συγκέντρωση πανεπιστήμιων, ερευνητικών κέντρων, βιομηχανίας έντασης γνώσης, καθώς και ξένων επενδύσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ