Μotor Oil: Κέρδη 275,412 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2023 - Στα 5,93 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών

Μotor Oil: Κέρδη 275,412 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2023 - Στα 5,93 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών

Σημαντική μείωση εσόδων και κερδοφορίας κατέγραψε ο όμιλος τους πρώτους έξι μήνες της χρονιάς.

Πτώση κερδοφορίας κατέγραψε σε επίπεδο ομίλου η Motor Oil το α’ εξάμηνο 2023, με τα κέρδη έπειτα από φόρους να διαμορφώνονται στα 275,412 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 60% σε σύγκριση με πέρυσι.`

Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 535 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 43% ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ανέρχονται σε 602 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 14% σε σχέση με πέρυσι.

Την ίδια στιγμή, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 5.928 εκατ. έναντι 7.899 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022 (-35%).

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανέρχονται σε 258 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη, οι επενδύσεις του ομίλου το πρώτο μισό του έτους ανήλθαν σε 167 εκατ. ευρώ έναντι επενδύσεων 261 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ το καθαρό χρέος ανέρχεται σε 1,551 δισ. ευρώ έναντι 1,763 δισ. ευρώ στο τέλος του 2022.

Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Ομίλου.

Στα αξιοσημείωτα των αποτελεσμάτων η σημαντική μείωση του καθαρού χρέους του ομίλου από το 1,763 δισ. ευρώ στα τέλη του 2022 στο 1,551 δισ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του έτους.


Αντίστοιχα τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας κατά το Α’ Εξάμηνο του 2023 σε σύγκριση με το αντίστοιχο το Εξάμηνο του 2022, κινήθηκαν ως εξής:Προοπτικές

Οι δραστηριότητες των εταιριών διύλισης και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου, καθώς και η κερδοφορία τους, είναι συνάρτηση σειράς εξωγενών παραμέτρων και κυρίως των τιμών του αργού, των περιθωρίων διύλισης, της ισοτιμίας Ευρώ/Δολαρίου Η.Π.Α και της εξέλιξης των επιτοκίων (για τις τελευταίες δύο παραμέτρους αναφορά γίνεται στο εδάφιο “Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων”).

Κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου 2023 η τιμή του Brent παρουσίασε ήπια μεταβλητότητα. Πιο συγκεκριμένα, η μέση τιμή του διαμορφώθηκε στα 79,67 USD/bbl, ενώ η μέγιστη τιμή ανήλθε στα 88,22 USD/bbl και η ελάχιστη στα 71,71 USD/bbl. Κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2022 η τιμή του Brent παρουσίασε έντονη μεταβλητότητα όπου η μέση τιμή είχε διαμορφωθεί στα 107,20 USD/bbl ενώ η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή είχαν διαμορφωθεί στα 133,18 USD/bbl και 78,25 USD/bbl αντίστοιχα.

Το διάστημα μετά την 30η Ιουνίου 2023, και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης, η μέση τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 83 USD/bbl περίπου με ήπιες τάσεις μεταβλητότητας. Παραμένει ωστόσο προβληματισμός σχετικά με την ομαλοποίηση της προσφοράς αργού ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση του ΟΠΕΚ+ για περικοπή της ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου.

Αναφορικά με τα διεθνή κλαδικά περιθώρια διύλισης, αυτά διαμορφώθηκαν το Α’ τρίμηνο 2023 σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 2022. Το Β’ τρίμηνο 2023, οπότε και πραγματοποιήθηκε το εκτεταμένης κλίμακας πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης των μονάδων του Διυλιστηρίου της Εταιρίας, παρατηρήθηκε σημαντική αποκλιμάκωση των περιθωρίων των βασικών προϊόντων διύλισης τα οποία διαμορφώθηκαν χαμηλότερα έναντι αυτών του Β’ τριμήνου 2022.

Κατά τη διάρκεια του Γ’ τριμήνου 2023, και μέχρι την στιγμή εκπόνησης της παρούσας έκθεσης, παρατηρείται ανάκαμψη των περιθωρίων διύλισης σε αρκούντως ικανοποιητικά επίπεδα συγκρινόμενα με τις ιστορικές τιμές διαμορφούμενα ελαφρώς υψηλότερα έναντι των περιθωρίων του αντίστοιχου τριμήνου της χρήσης 2022.

Για το δεύτερο μισό της χρήσης 2023, τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. αναμένεται να βελτιωθούν συνεκτιμώντας σειρά βασικών παραμέτρων ως εξής: α) αναμένεται αύξηση του όγκου πωλήσεων των βασικών παραγόμενων προϊόντων διύλισης συγκριτικά με τον όγκο πωλήσεων του πρώτου εξαμήνου 2023 δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης στις μονάδες του Διυλιστηρίου κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου της χρήσης, β) τα περιθώρια διύλισης που επιτυγχάνει το Διυλιστήριο της Εταιρίας αναμένονται να διαμορφωθούν σε ικανοποιητικά επίπεδα ως επακόλουθο της λειτουργίας του νέου συγκροτήματος κατεργασίας Νάφθας, η παραγωγή του οποίου είναι προσανατολισμένη σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας (βενζίνες, κηροζίνη, υδρογόνο) με σημαντική διαφορά τιμής μεταξύ παραγόμενων προϊόντων και νάφθας, και γ) αναμένεται αύξηση της ποσοστιαίας συμμετοχής της βιομηχανικής δραστηριότητας επί των πωλήσεων της Εταιρίας σε μόνιμη βάση σε συνέχεια της αύξησης της δυνατότητας επεξεργασίας του Διυλιστηρίου στα 200.000 βαρέλια ημερησίως (b/d) από 185.000 (b/d) προηγουμένως.
Για το δεύτερο μισό της χρήσης 2023, τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) σε επίπεδο Ομίλου αναμένονται ομοίως ικανοποιητικά. Το πρώτο εξάμηνο 2023 τα EBITDA του Ομίλου επηρεάστηκαν θετικά από τα λειτουργικά αποτελέσματα των θυγατρικών που δραστηριοποιούνται στην αγορά παροχής υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας (NRG) και των ΑΠΕ (MORE) ενώ για το δεύτερο μισό της χρήσης 2023 αναμένεται σημαντική συνδρομή από τις θυγατρικές που δραστηριοποιούνται στην αγορά λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων (AVIN, CORAL)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ