Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα ρύθμιση για τον έλεγχο επενδυτικού σχεδίου από τον ΕΚΟΜΕ

 Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα ρύθμιση για τον έλεγχο επενδυτικού σχεδίου από τον ΕΚΟΜΕ

Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι η αίτηση ελέγχου, η οποία μέχρι σήμερα γινόταν από όργανα ελέγχου του ΕΚΟΜΕ, θα πραγματοποιείται εφ' εξής από ορκωτό ελεγκτή / λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία

Σε νέα ρύθμιση όσον αφορά το τελικό στάδιο του ελέγχου ενός επενδυτικού σχεδίου από τον ΕΚΟΜΕ προχωρά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο της επιτάχυνσης, αλλά και του εξορθολογισμού της διαδικασίας ολοκλήρωσης ενός επενδυτικού σχεδίου. Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι η αίτηση ελέγχου, η οποία μέχρι σήμερα γινόταν από όργανα ελέγχου του ΕΚΟΜΕ, θα πραγματοποιείται εφ' εξής από ορκωτό ελεγκτή / λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 2 της τροπολογίας στα εδάφια 4 & 5 αναφέρεται:

"4.Για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται παρόν καθεστώς ενίσχυσης, έλεγχος των δικαιολογητικών που συνοδεύουν αίτηση ελέγχου διενεργείται από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ελεγκτική εταιρεία των περ. 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 4449/2017 (Α' 7), αντίστοιχα, και έχει ως αντικείμενο διαπίστωση συμμόρφωσης του Φορέα του επενδυτικού σχεδίου τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου Δ'. Ο ορκωτός ελεγκτής -λογιστής ελεγκτική εταιρεία ορίζεται απόφαση του Πρόεδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., κατόπιν αιτήματος του Φορέα που υποβάλλεται Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. λήξη του επενδυτικού σχεδίου και κάθε περίπτωση πριν από υποβολή αίτησης ελέγχου παρ. 3 Π.Σ.Κ.Ε.. Η απόφαση ορισμού εκδίδεται (5) ημερών από υποβολή του ως άνω αιτήματος. Η αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή -λογιστή ελεγκτικής εταιρείας βαρύνει κάθε περίπτωση, θετικής απορριπτικής έκθεσης ελέγχου, αποκλειστικά φορέα.

5. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ελεγκτική εταιρεία παρ. 4, απαγορεύεται να διενεργεί έλεγχο επενδυτικά σχέδια, στα οποία συμμετείχε οποιονδήποτε τρόπο από χρόνο υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, φορέας του επενδυτικού σχεδίου υποχρεούται να δηλώσει τυχόν συμμετοχή ορκωτού ελεγκτή λογιστή ελεγκτικής εταιρείας υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύει το αίτημά του, Κατά παρ. 4. Η παράβαση ως άνω υποχρέωσης αποτελεί λόγο ανάκλησης απόφασης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου και ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης".

Κατά αυτόν τον τρόπο επιλύονται πρακτικά και διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν στον έλεγχο και στην πιστοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η νέα ρύθμιση αφορά και στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν ήδη κατατεθεί στο ΕΚΟΜΕ προς έλεγχο πιστοποίησης και αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η ολοκλήρωσή τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ