Οι κρατικές πιστώσεις για Έρευνα & Ανάπτυξη: 18η στην ΕΕ η Ελλάδα

Οι κρατικές πιστώσεις για Έρευνα & Ανάπτυξη: 18η στην ΕΕ η Ελλάδα

Βελτιώθηκαν το 2017-18 οι δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης στην Ελλάδα

Αύξηση σε προ κρίσης επίπεδα καταγράφουν οι κρατικές πιστώσεις για Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) στην Ελλάδα το 2018, μετά από μια δεκαετία.

Αύξηση σημειώθηκε και στις ιδιωτικές επενδύσεις για Ε&Α στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα το 2017 αυξήθηκε η απασχόληση του προσωπικού σε Ε&Α. Ο συνολικός δείκτης "Ένταση Ε&Α", που εκφράζει τις δαπάνες για Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας, διαμορφώθηκε στο 1,13%, τοποθετώντας την Ελλάδα στην 18η θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα από τα στοιχεία που δημοσίευσε και απέστειλε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στη Eurostat. Πέρυσι οι κρατικές πιστώσεις για Ε&Α ανήλθαν σε 1.141,62 εκατ. ευρώ (δείκτης GBARD), το υψηλότερο ποσό που καταγράφηκε κατά τη δεκαετία 2008-2018, με αμέσως προηγούμενο αυτό του 2008 (1.028 εκατ. ευρώ), ενώ το 2017 οι πιστώσεις αυτές ήσαν 884,6 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης GBARD (Government Budget Appropriations for Research and Development) καταγράφει τις πιστώσεις των κρατικών προϋπολογισμών που δεσμεύονται για σκοπούς Ε&Α και χρησιμοποιείται σε διεθνές επίπεδο για τη μέτρηση της προτεραιότητας και της στόχευσης των εφαρμοζόμενων πολιτικών σε Ε&Α. Το ποσοστό του δείκτη επί του ΑΕΠ της χώρας ανήλθε σε 0,62% το 2018, προσεγγίζοντας τον μέσο όρο της ΕΕ28 (0,64%) και η Ελλάδα βρέθηκε στην 11η θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ28. Το ποσοστό του δείκτη GBARD στις εγχώριες δημόσιες δαπάνες έφθασε το 1,32% πέρυσι, επίσης προσεγγίζοντας τον μέσο όρο της ΕΕ28 (1,4%) και η Ελλάδα ήταν επίσης στην 11η θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ28.

Αύξηση παρουσίασαν και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε Ε&Α στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία δαπανών Ε&Α για το 2017, οι συνολικές δαπάνες για ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες ανήλθαν σε 2.038,43 εκατ. ευρώ. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο τομέας των επιχειρήσεων είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις εθνικές δαπάνες Ε&Α. Στον τομέα αυτόν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες Ε&Α ύψους 994,04 εκατ. ευρώ ή σχεδόν το 50% των συνολικών δαπανών στη χώρα. Ακολούθησαν ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (576,85 εκατ. ευρώ), ο κρατικός τομέας (451,14 εκατ. ευρώ) και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (16,4 εκατ. ευρώ).

Η σημαντική αύξηση των δαπανών Ε&Α το 2017 είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση στην απασχόληση σε δραστηριότητες Ε&Α. Ο αριθμός των Ισοδυνάμων Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), που αποδίδουν "θέσεις" πλήρους απασχόλησης, αυξήθηκε κατά περίπου 14%, σε σχέση με το 2016, για το συνολικό προσωπικό σε Ε&Α και κατά 19% για τους ερευνητές. Το συνολικό προσωπικό σε Ε&Α το 2017 ανήλθε σε 47.585 θέσεις πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) και οι ερευνητές σε 35.000 ΙΠΑ. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στον τομέα των επιχειρήσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ