Tο 10ετές πλάνο του ΑΔΜΗΕ - To χρονοδιάγραμμα

Tο 10ετές πλάνο του ΑΔΜΗΕ - To χρονοδιάγραμμα

Η υποβολή προτάσεων μέχρι τις 29 Ιανουαρίου, αφορά τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Κυκλάδων και της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα και τη επέκταση του συστήματος προς την Πελοπόννησο.

Ο ΑΔΜΗΕ, σε συνέχεια της από 20 Δεκεμβρίου 2017 απόφασης του ΔΣ και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 229 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Προκαταρκτικό Σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ, που αφορά την περίοδο 2019 - 2028.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις τους μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΑΔΜΗΕ dpa.19.28@admie.gr με θεματολογική συσχέτιση “ΔΠΑ 2019 - 2028”.

Μετά τη λήξη της Δημόσιας Διαβούλευσης και κατά τη διαδικασία υποβολής του επίσημου Σχεδίου ΔΠΑ 2019 – 2028 στη ΡΑΕ, ο ΑΔΜΗΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετασχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, σε συνδυασμό με τις απόψεις και τελικές προτάσεις του ΑΔΜΗΕ.

Με βάση το Ν. 4001/2011 και τον ΚΔΣ, τα έργα ανάπτυξης του Συστήματος χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

 Έργα ενίσχυσης του Συστήματος: Περιλαμβάνουν τις τρεις πρώτες από τις παραπάνω ομάδες έργων (αναγκαίες σε βάθος ενισχύσεις, έργα βελτίωσης 1 Άρθρο 94 παρ. 2(ιγ) και 108 του Ν. 4001/2011 [1] 2 Άρθρο 229 του ΚΔΣ [2] ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆εκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2019-2028 (Προκαταρκτικό Σχέδιο) 9 της λειτουργίας του Συστήματος, διασυνδετικές Γ.Μ. με γειτονικές χώρες). Σύμφωνα με το Άρθρο 237 του ΚΔΣ [2], τα έργα ενίσχυσης του Συστήματος υλοποιούνται από τον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος έχει την ευθύνη για την άρτια ολοκλήρωση των έργων αυτών σύμφωνα με το βασικό σχεδιασμό που περιλαμβάνεται στο ΔΠΑ. Ο ΑΔΜΗΕ υλοποιεί τα έργα αυτά με δαπάνες του. Το κόστος των έργων αυτών ανακτάται από τον ΑΔΜΗΕ μέσω των χρεώσεων για τη χρήση του Συστήματος. Η κυριότητα των παγίων αυτών, καθώς και η συντήρησή τους, ανήκει στον ΑΔΜΗΕ.

 Έργα επέκτασης του Συστήματος για τη σύνδεση Χρηστών: Περιλαμβάνουν τα έργα που απαιτούνται για τη σύνδεση Χρηστών (Παραγωγών, Πελατών Υ.Τ.) και Δικτύου με το Σύστημα. Σύμφωνα με το Άρθρο 238 του ΚΔΣ [2], τα έργα επέκτασης του Συστήματος για τη Σύνδεση Χρηστών μπορεί να υλοποιούνται είτε από τον εκάστοτε Χρήστη είτε από τον ΑΔΜΗΕ, με το κόστος να αναλαμβάνεται σε κάθε περίπτωση από τον Χρήστη (σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση από τη ΡΑΕ3, το κόστος των έργων επέκτασης για τη σύνδεση του Δικτύου χρηματοδοτείται από τον ΑΔΜΗΕ και ανακτάται μέσω των χρεώσεων για τη χρήση του Συστήματος). Για τον σκοπό αυτόν, συνάπτεται Σύμβαση Σύνδεσης μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και του αντίστοιχου Χρήστη, στην οποία ρητώς προβλέπονται τα τμήματα του έργου την εκτέλεση των οποίων αναλαμβάνει ο κάθε συμβαλλόμενος, τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου και παραλαβών και αντίστοιχης καταβολής τιμημάτων. Με την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση Σύνδεσης, ο ΑΔΜΗΕ προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια ώστε να περιέλθει στην κυριότητά του το τμήμα του έργου που αποτελεί μέρος του Συστήματος, και στη συνέχεια αναλαμβάνει τη συντήρηση του τμήματος αυτού.

Η διάκριση σε έργα ενίσχυσης και επέκτασης αφορά τη φάση προγραμματισμού και υλοποίησης των έργων, σχετίζεται δε και με τον τρόπο χρηματοδότησης αυτών. Στο αμέσως επόμενο στάδιο, δηλαδή της θέσης αυτών σε λειτουργία, το Σύστημα αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο που καλείται να εξυπηρετεί όλους του Χρήστες του Συστήματος και ως εκ τούτου αποτελεί κρίσιμη υποδομή που εκ της φύσεώς της έχει μία μοναδικότητα στη λειτουργία της και ως τέτοια θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τα επόμενα στάδια προγραμματισμού της ανάπτυξής της. Τα αναλυτικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων ενίσχυσης του Συστήματος που παρατίθενται στους πίνακες στο Παράρτημα Ι του παρόντος, αντανακλούν τον χρονικό προγραμματισμό κατασκευής των αντίστοιχων έργων, λαμβάνοντας υπόψη “εύλογο” χρονικό διάστημα για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων.

ΟΔΗΓΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η έκδοση του παρόντος ΔΠΑ (όσο και προηγούμενων) συμπίπτει με μια περίοδο συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης στη χώρα, ως συνέπεια της οποίας η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ έχει μειωθεί σημαντικά. Η μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με την αύξηση της διεσπαρμένης παραγωγής, οδηγεί σε μείωση των απαιτήσεων διακίνησης ενέργειας και ισχύος για την εξυπηρέτηση των ηλεκτρικών φορτίων στο Σύστημα Μεταφοράς. Δίνεται έτσι η δυνατότητα χρονικής μετάθεσης ορισμένων έργων Μεταφοράς που σχετίζονται πρωτίστως με την εξυπηρέτηση των φορτίων Διανομής, χωρίς αυτό να έχει αρνητική επίπτωση στην ασφάλεια λειτουργίας του Συστήματος. Πέραν όμως της εξυπηρέτησης της ζήτησης, οδηγός παράμετρος για την ανάπτυξη του Συστήματος είναι και η ανάγκη εξυπηρέτησης της μεγάλης διείσδυσης ΑΠΕ στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της ακολουθούμενης Εθνικής και Ευρωπαϊκής πολιτικής που έχει τελικό στόχο την πληρέστερη –στο μέτρο του δυνατού- απανθρακοποίηση της δραστηριότητας της ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και τη συμβολή του τομέα του ηλεκτρισμού στην αναστροφή της κλιματικής αλλαγής. Στα πλαίσια αυτά, η ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ είναι προσανατολισμένη προς την κατεύθυνση του σταδιακού μετασχηματισμού του, που θα επιτρέψει την ενσωμάτωση της επικείμενης αύξησης της διείσδυσης των ΑΠΕ, η οποία αποτυπώνεται σε συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς (για το 2020 και το 2030) και εθνικούς στόχους (για το 2020), σύμφωνα με τους οποίους η συμμετοχή των ΑΠΕ στον τομέα του ηλεκτρισμού πρέπει να ανέλθει στο 40%4. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι έως σήμερα έχει εκδοθεί από τον ΑΔΜΗΕ, σε συνεργασία και με το Διαχειριστή του Δικτύου, σημαντικός αριθμός Δεσμευτικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς παραγωγής από ΑΠΕ, οι οποίοι, μαζί με εκείνους που ήδη λειτουργούν, υπερβαίνουν σε συνολική ισχύ τους ενδιάμεσους στόχους για το 2014, όσον αφορά δε τα Φ/Β, ακόμη και τους στόχους του 2020. Σε ό,τι αφορά την ικανότητα διακίνησης ισχύος, το Σύστημα, όπως πρόκειται να διαμορφωθεί με βάση τα προβλεπόμενα στο παρόν ΔΠΑ, δύναται να υπερκαλύψει τους στόχους που τέθηκαν για το 2020 για όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ5. Παράλληλα με τα παραπάνω, σημαντική προτεραιότητα στο παρόν ΔΠΑ αποτελεί η διασύνδεση νησιών του Αιγαίου με το Ηπειρωτικό Σύστημα. Με τις συνδέσεις αυτές αυξάνεται η αξιοπιστία τροφοδότησης, μειώνεται το κόστος παραγωγής ενέργειας, ενισχύεται το περιβάλλον και αξιοποιείται το υψηλό δυναμικό ΑΠΕ των μη διασυνδεδεμένων νησιών. Παράλληλα με την κατάργηση της «ηλεκτρικής απομόνωσης» του νησιωτικού χώρου του Αιγαίου, αυξάνεται το μέγεθος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι ήδη σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής η υλοποίηση της Α’ Φάσης του έργου διασύνδεσης των Κυκλάδων. Επιπλέον, ο ΑΔΜΗΕ προωθεί την υλοποίηση του έργου της διασύνδεσης της Κρήτης, που είναι ιδιαίτερης σημασίας, τόσο λόγω των υψηλών φορτίων (ενέργεια και ισχύς) της νήσου, όσο και λόγω του πλούσιου δυναμικού ΑΠΕ που διαθέτει.

DPA_2019-2028_Prokatarktiko_Schedio.pdf

DPA_2019-2028_Prokatarktiko_Schedio-Parartima_I.pdf

DPA_2019-2028_Prokatarktiko_Schedio-CHartis.pdf