Πώς θα διεκδικήσετε την επιδότηση για να "κινηθείτε ηλεκτρικά"

Όλο το κείμενο της προκήρυξης: Τα ποσά της επιδότησης, το χρονοδιάγραμμα και ο πλήρης κατάλογος με τα δικαιολογητικά.

Πώς θα διεκδικήσετε την επιδότηση για να "κινηθείτε ηλεκτρικά"

Θέλετε επιδότηση 40% ή έως 800 ευρώ για να αγοράσετε ηλεκτρικό ποδήλατο; Είστε έτοιμος να αγοράσετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο με έκπτωση 20% ή 6000 ευρώ; Διαθέτετε όχημα προς απόσυρση; Η προκήρυξη της δράσης κινηθείτε ηλεκτρικά, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και πλέον όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Το συνολικό ποσό που θα μοιραστεί, θα φτάσει στα 47 εκατ. ευρώ. 

Το πλήρες κείμενο της απόφασης δημοσιεύεται στη συνέχεια. Επίσης, μπορείτε να δείτε τον κατάλογο των δικαιολογητικών που απαιτούνται κάνοντας κλικ εδώ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΆρθρο 1

Αντικείμενο της Δράσης

Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την ενίσχυση της αγοράς αμιγώς ηλεκτρικού ή υβριδικού ηλεκτρικού οχήματος εξωτερικής φόρτισης (με όριο εκπομπών CO2 τα 50g/km), συμπεριλαμβανομένων των δικύκλων, τρικύκλων και ποδηλάτων, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσης, με δυνατότητα απόσυρσης (ή αντικατάστασης) παλαιού οχήματος, καθώς και της αγοράς και εγκατάστασης «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο.

Άρθρο 2

Φορέας Διαχείρισης της Δράσης


Φορέας διαχείρισης της παρούσας δράσης ορίζεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ-Τομέα Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας («Επιτελική Δομή»).

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ-Τομέα Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ' αρ. 88238/ΕΥΘΥ 811/ 29-08-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» (Β' 2733).

Η Επιτελική Δομή,

• εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την έκδοση αποφάσεων με συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος Οδηγού καθώς και όλων των σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση της Δράσης, παρακολουθεί την πορεία της Δράσης, σχεδιάζει και εκδίδει τις απαραίτητες οδηγίες-κατευθύνσεις προς τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι ανωτέρω οδηγίες εκδίδονται βάσει επιστολών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοινώσεων στο σχετικό διαδικτυακό τόπο της Δράσης, ανάλογα με τη σπουδαιότητά της, σύμφωνα με τις οποίες οι εμπλεκόμενοι στη Δράση φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται,

• αναπτύσσει και συντηρεί πληροφοριακό σύστημα στο οποίο υποβάλλονται οι αιτήσεις των Ωφελούμενων/Τελι-κών αποδεκτών, γίνεται η διενέργεια των ελέγχων και η παρακολούθηση υλοποίησης των έργων. Το πληροφοριακό σύστημα ενσωματώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης, καθώς και τη διαδικασία υλοποίησης που προβλέπεται σε αυτή. Η Επιτελική Δομή είναι ο κύριος του πληροφοριακού συστήματος υποδοχής των αιτήσεων και αποτελεί τον υπεύθυνο παρακολούθησης ολοκλήρωσης των έργων των Ωφελούμενων/Τελικών αποδεκτών,

• διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβώσει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στα αντίγραφα εγγράφων που υποβάλλονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σε τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των αντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11του ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014,

• αξιολογεί τις αιτήσεις και ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα παραστατικά δαπανών για την καταβολή των ενισχύσεων με χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης. Ειδικότερα οι πόροι του προγράμματος πιστώνονται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α' 133) στον λογαριασμό του έργου, τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος και η Επιτελική Δομή διαχειρίζεται τους πόρους αυτούς προς τον σκοπό της υλοποίησης των δράσεων της παρούσας,

• ενημερώνει τους ωφελούμενους της Κατηγορίας Β και Γ σχετικά με το ποσό ενίσχυσης de minimis που λαμβάνουν.

• οφείλει να διασφαλίσει την τήρηση φάκελου έργου/ πράξης για διάστημα πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της δράσης για τους Ωφελούμενους της Κατηγορίας Α: Φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) και για διάστημα δέκα (10) ετών από την ολοκλήρωση της δράσης για τους Ωφελούμενους των Κατηγοριών Β και Γ. Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά που υποβάλλονται από τον Ωφελούμενο/Τελικό αποδέκτη με τη Δήλωση Πιστοποίησης για την ολοκλήρωση της πράξης του. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και

• λειτουργεί και εποπτεύει γραφείο ενημέρωσης και πληροφόρησης (Help Desk) για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων/Ωφελουμένων, το οποίο απαντά σε ερωτήματα σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων, την υπαγωγή στο Πρόγραμμα, τη διαδικασία υλοποίησης των παρεμβάσεων και τη διαδικασία πιστοποίησης και καταβολής των κινήτρων.

Άρθρο 3

Στόχος της Δράσης


Οι σημαντικά αυξανόμενες ανάγκες για μεταφορικό έργο δημιουργούν περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Οι οδικές μεταφορές ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την ατμοσφαιρική ρύπανση που σημειώνεται στην πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών αστικών κέντρων εκλύοντας ρύπους ιδιαίτερα επιβλαβείς τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για το συνολικό οικοσύστημα (οξείδια του θείου, του αζώτου, όζον, μι-κροσωματίδια PM2,5/PM10 και λοιπά).

Αντίστοιχα προς τις Ευρωπαϊκές πόλεις, στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος είναι ιδιαιτέρως έντονο. Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον και ευνοούν την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι αφενός μεν ο ιδιαίτερα υψηλός μέσος όρος ηλικίας των ΙΧ που είναι τα 15,4 έτη αφετέρου δε η τεχνολογία των κινητήρων που σύμφωνα με σχετικές μελέτες το 50% του στόλου ΙΧ που κυκλοφορούν είναι παρωχημένης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με το 90% του στόλου να αφορά κινητήρες βενζίνης, ενώ στον αντίποδα τα οχήματα χαμηλών ρύπων (υβριδικά, ηλεκτρικά, φυσικό αέριο) δεν ξεπερνούν το 0,3% του στόλου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αλλά και ανάλογες πρακτικές που έχουν επιτυχημένα εφαρμοστεί στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδιάστηκε η παρούσα δράση «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Σκοπός της δράσης αποτελεί η προώθηση της ηλεκτροκίνησης και η διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων στο στόλο οχημάτων που κυκλοφορούν εντός της ελληνικής επικράτειας. Αυτό, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών ρύπων, που αποτελεί βασικό στόχο της πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως περιγράφεται και στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης αποτελεί μέρος του "Εθνικού Σχεδίου για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης", όπως αυτό διαμορφώνεται με μια σειρά δράσεων, μέτρων και κινήτρων τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό νόμο για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι η χορήγηση «οικολογικού bonus». Αυτό θα αποδίδεται με την μορφή επιδότησης αγοράς ή μίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικών ή υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων εξωτερικής φόρτισης (με όριο εκπομπών CO2 τα 50g/km), με ταυτόχρονη προαιρετική αλλά και επιδοτούμενη απόσυρση παλαιών οχημάτων. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι:

1. Η ανανέωση του στόλου των οχημάτων ιδιωτικής χρήσης,

2. Η ανανέωση του στόλου επαγγελματικών οχημάτων,

3. Η ανανέωση επιβατηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) με ταυτόχρονη υποχρεωτική απόσυρση παλαιού οχήματος, και

4. Η ανάπτυξη «έξυπνων» οικιακών υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα συντελέσει στη: α) Μείωση των εκπομπών CO2 και την προστασία της ατμόσφαιρας και του κλίματος, ως απόρροια της μείωσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων.

β) Μείωση εκπομπών επιβλαβών αερίων ρύπων (ΝΟχ) για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, ειδικά εντός των ελληνικών πόλεων, όπου καθίσταται μεγαλύτερη ανάγκη.

Άρθρο 4

Ωφελούμενοι/Τελικοί Αποδέκτες της Δράσης


Ωφελούμενοι/τελικοί αποδέκτες από τα οικονομικά κίνητρα της παρούσας δράσης και της απόσυρσης παλαιού οχήματος αποτελούν:

(α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διαθέτουν ΑΦΜ.

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα αγοράς ή μίσθωσης ενός (1) αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος ή δίκυ-κλου/τρικύκλου. Ο ωφελούμενος της Κατηγορίας Α δικαιούται επιπλέον και εφόσον το επιθυμεί (προαιρετικά):

• την επιπλέον επιδότηση μέσω της απόσυρσης παλαιού οχήματος

• την επιπλέον επιδότηση αγοράς «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης1,

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επιλογής χρονομισθώσεως ηλεκτρικού οχήματος, το όχημα αποκτάται από τον χρήστη του (ωφελούμενο) υποχρεωτικά μετά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης.

(β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Ιδιοκτήτες οχημάτων Ε.Δ.Χ.-ΤΑΧΙ, έχοντας ή/και έχοντες το 100% της κυριότητας του οχήματος. Οι τελικοί αποδέκτες της κατηγορίας Β:

• δικαιούται αγοράς ή σύναψης επαγγελματικής μίσθωσης ενός (1) αμιγώς ηλεκτρικού ή υβριδικού ηλεκτρικού οχήματος εξωτερικής φόρτισης με εκπομπές CO2 έως 50g/km,

• υποχρεούνται να προβούν σε οριστικό αποχαρακτηρισμό και απόσυρση παλαιού οχήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. α' και β' της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 και της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4530/2018 (Α' 59), παραδίδοντας τα οχήματα σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ή σε σημεία συλλογής κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 116/2004 (Α' 81),

• είναι υποχρεωμένοι για την απόσυρση παλαιού οχήματος Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ. Το ποσό επιδότησης για την απόσυρση αυτή συνυπολογίζεται στο τελικό ποσό του οικολογικού bonus (βλ. Πίνακα άρθρου 7) και

• δεν είναι δικαιούχοι επιδότησης για την αγορά οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επιλογής επαγγελματικής χρονομίσθωσης ηλεκτρικού οχήματος, το όχημα αποκτάται από τον χρήστη του (τελικό αποδέκτη) υποχρεωτικά μετά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης.

(γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Όλα τα νομικά πρόσωπα, κάθε μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., ΚΟΙΝΣΕΠ) και μεγέθους που διαθέτουν έδρα ή/και υποκατάστημα εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ανεξαρτήτου νομικής μορφής και μεγέθους και οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται προβληματικές (ημερομηνία αναφοράς 31.12.2019) και δεν τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης και θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Σε περίπτωση που επιχείρηση ασκεί μικτή δραστηριότητα και δραστηριοποιείται και στους τομείς πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ή στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, η επιχείρηση πρέπει να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς αυτούς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται στο πλαίσιο του παρόντος καθεστώτος.

Κάθε τελικός αποδέκτης της κατηγορίας Γ:

• δικαιούται αγοράς ή επαγγελματικής μίσθωσης έως τριών (3) αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων, υβριδικών επαγγελματικών ηλεκτρικών οχημάτων εξωτερικής φόρτισης μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους ή/και ηλεκτρικών δίκυκλων ή τρίκυκλων όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας. Στην περίπτωση δε που ασκείται δραστηριότητα σε νησιωτικό δήμο, o μέγιστος αριθμός αγοράς ή επαγγελματικής μίσθωσης οχημάτων ή/και δικύκλων/τρικύκλων ανέρχεται σε έξι (6),

• δικαιούται την επιπλέον επιδότηση μέσω της απόσυρσης παλαιού οχήματος ή/και δίκυκλου/τρίκυκλου,

• δεν είναι δικαιούχος επιδότησης για την αγορά «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επιλογής επαγγελματικής χρονομίσθωσης ηλεκτρικού οχήματος, το όχημα ή και τα οχήματα αποκτώνται από τον μισθωτή υποχρεωτικά μετά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης.

Οι ως άνω κατηγορίες από τούδε και στο εξής αναφέρονται στο παρόν ως «ωφελούμενοι/τελικοί αποδέκτες».

Το πεδίο εφαρμογής της δράσης αφορά όλη την ελληνική επικράτεια.

Άρθρο 5

Προϋπολογισμός της Δράσης (Δημόσια Δαπάνη)


Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της δράσης είναι 45.800.000,00 ευρώ.

H δράση θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα των αδιάθετων δικαιωμάτων ρύπων, όπως αυτά περιγράφονται στην υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/15474/339/2020 υπουργική απόφαση «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2019» (Β' 584), στην υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑ-ΠΑ/53447/994/2020 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/15474/339/11.2.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2019» (Β' 2361), σύμφωνα και με την υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/33377/732/2020 κοινή υπουργική απόφαση «Άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και καθορισμός της κίνησής του» (Β' 1451).

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά κατηγορία παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα:

Κατηγορία Ωφελούμενου/

Τελικού Αποδέκτη

Δημόσια Δαπάνη (σε €)

Κατηγορία Α'

13.800.000,00 (€)

Κατηγορία Β'

15.000.000,00 (€)

Κατηγορία Γ'

17.000.000,00 (€)Για την κατηγορία Α και Γ, το 15 % του προϋπολογισμού αφορά οχήματα L1e έως L7e.

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης δύναται να τροποποιείται ανάλογα με την απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων ανά κατηγορία.

Οι ενισχύσεις της παρούσας δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ΕΕ 2013/1407 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (de minimis).

Άρθρο 6

Έναρξη και Διάρκεια της Δράσης


Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης, έναρξης επιλεξιμότητας ενεργειών και δαπανών, ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής Προκήρυξης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypen.gr).

Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της σχετικής δράσης θα είναι έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021, ενώ η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.ypen.gr και στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://kinoumeilektrika.ypen.gr.

Η διάρκεια αυτή μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης.

Η ολοκλήρωση της δράσης, ήτοι η καταβολή της δημόσιας δαπάνης στους ωφελούμενους/τελικούς αποδέκτες, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Άρθρο 7

Ύψος ενισχύσεων και Έναρξη Επιλεξιμότητας Δαπανών


7.1 Το ύψος των ενισχύσεων (οικολογικό bonus για την αγορά νέου οχήματος, επιδότησης αγοράς «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης και επιδότησης μέσω της απόσυρσης) ανά κατηγορία ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη και ανά όχημα, καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

Κατηγορία Α' (Φυσικά πρόσωπα):

Ι) Για ηλεκτρικά οχήματα με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως 50.000€ το οικολογικό bonus ανέρχεται:

Α. σε ποσοστό 20% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για οχήματα αξίας έως 30.000€, με μέγιστο ποσό τις έξι χιλιάδες ευρώ (6.000€).

Β. σε ποσοστό 15% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για οχήματα αξίας από 30.001€ έως 50.000€, με μέγιστο ποσό τις έξι χιλιάδες ευρώ (6.000€).

ΙΙ) Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., με μέγιστο ποσό τα οκτακόσια ευρώ (800€).

ΙΙΙ) Για ηλεκτρικά ποδήλατα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., με μέγιστο ποσό τα οκτακόσια ευρώ (800€).

Η απόσυρση οχήματος ή δικύκλου/τρικύκλου (εξαι-ρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ίσο με χίλια ευρώ (1.000€) και τετρακόσια ευρώ (400€), αντίστοιχα και είναι προαιρετική.

Η αγορά «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€) και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 500,00€ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ.

Ειδικά για τις κατηγορίες ΑμΕΑ και τριτέκνων/πολυτέκνων οικογενειών, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000 €) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ και κατά πεντακόσια ευρώ (500€) για αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας L και ηλεκτρικών ποδηλάτων, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Ειδικότερα, για την κατηγορία των τριτέκνων/πολυτέκνων οικογενειών:

-η προσαύξηση θα δίδεται μετά από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη επαλήθευση του αριθμού των εξαρτώμενων μελών (Πίνακας 8 του εντύπου Ε1 "Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2019)” με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

-Το ποσό των 500€ ειδικά για την επιλογή του ηλεκτρικού ποδηλάτου θα δικαιούνται πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα και άνω εξαρτώμενα τέκνα.

Κατηγορία Β (ΕΔΧ ΤΑΞΙ): Για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως 50.000€, το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 25% επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000€) και τις δέκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (10.500€), αθροίζοντας το ποσό της υποχρεωτικής απόσυρσης παλαιού οχήματος ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€).

Για υβριδικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης και εκπομπών ρύπων έως 50gr CO2/km με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως 50.000€, το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 15% επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (5.500€) και τις οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000€), αθροίζοντας το ποσό της υποχρεωτικής απόσυρσης παλαιού οχήματος ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€).

Η αντικατάσταση, οριστική διαγραφή και καταστροφή οχήματος Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ είναι υποχρεωτική.

Ειδικά για την περίπτωση που η ιδιοκτησία της άδειας Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ είναι ατομική, ήτοι υφίσταται μοναδικός κύριος Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ με 100% κυριότητα, και τεκμηριώνεται ότι ο κάτοχος υπάγεται στην κατηγορία των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) ή/και τριτέκνων/πολυτέκνων οικογενειών προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000 €) στο ποσό του οικολογικού bonus, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Ειδικότερα, για την κατηγορία των τριτέκνων/πολυτέκνων οικογενειών, η προσαύξηση θα δίδεται μετά από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη επαλήθευση του αριθμού των εξαρτώμενων μελών

(Πίνακας 8 του εντύπου Ε1 "Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2019)” με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Κατηγορία Γ (Νομικά πρόσωπα): Γ ια αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως 50.000€, το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 15% επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (5.500€).

Για υβριδικά επαγγελματικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους (N1/van) και εκπομπών ρύπων έως 50gr CO2/km με Λιανική Τιμή

Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως 50.000€, το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 15% επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000€).

Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., με μέγιστο ποσό τα οκτακόσια ευρώ (800€).

Η αντικατάσταση οχήματος ή και δικύκλου/τρικύκλου (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με συνολικό ποσό ύψους χιλίων ευρώ (1.000€) και τετρακοσίων ευρώ (400€) αντίστοιχα και είναι προαιρετική.

Λιανική Τιμή Προ

Φόρων έως 30.000€

Λιανική Τιμή Προ Φόρων 30.001€-50.000€

Προαιρετική Απόσυρση

«Έξυπνο» σημείο επαναφόρτισης Η/Ο

ΑμεΑ, Τρίτεκνοι/ Πολύτεκνοι (επιπλέον)

ΦΥΣΙΚΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ-ΙΧ

20%, έως 6.000€

15%, έως 6.000€

1.000 €

500 €

1.000 €

Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα

Υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης εκπομπών έως 50γρ/χλμ

Απόσυρση

ΕΔΧ ΤΑΞΙ

25%, έως 10.500€

15%, έως 8.000€

Περιλαμβάνει υποχρεωτική απόσυρση

1.000 €

Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα

Υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα van εξωτερικής φόρτισης εκπομπών έως 50γρ/χλμ

Προαιρετική Απόσυρση

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

15%, έως 5.500€

15%, έως 4.000

1.000 €

Οικολογικό bonus

Προαιρετική Απόσυρση

ΑμεΑ, Τρίτεκνοι/ Πολύτεκνοι (επιπλέον μόνο για φυσικά πρόσωπα)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΥΚΛΑ, ΤΡΙΚΥΚΛΑ (Φυσικά και νομικά πρόσωπα)

20%, έως 800€

400 €

500 €

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

ΠΟΔΗΛΑΤΑ (μόνο φυσικά πρόσωπα)

40%, έως 800€

-

500 €

7.2. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας ενεργειών και δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής Προκήρυξης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.


7.3. Κάθε ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης (ΑΦΜ) έχει το δικαίωμα υποβολής μιας (1) αίτησης η οποία αφορά την αγορά ενός (1) οχήματος. Εξαίρεση αποτελούν οι ωφελούμενοι/τελικοί αποδέκτες της κατηγορίας Γ για την οποία η δυνατότητα επεκτείνεται σε έως τρία (3) οχήματα ανά ΑΦΜ, ενώ αν ασκείται δραστηριότητα σε νησιωτικό δήμο, o μέγιστος αριθμός αγοράς ή επαγγελματικής μίσθωσης οχημάτων/δικύκλων ανέρχεται σε έξι (6) οχήματα ανά ΑΦΜ.

7.4. Η λιανική τιμή πώλησης του νέου οχήματος θα πρέπει να αντιστοιχεί:

(α) Στην τιμή έκδοσης του βασικού μοντέλου.

(β) Στην τιμή μετρητοίς, καθώς δεν επιδοτούνται με την παρούσα τυχόν τόκοι που προκύπτουν από διακανονισμό.

Επίσης, στη λιανική τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται άλλα πιθανά κόστη (π.χ. κόστος εγκατάστασης πρόσθετων εξαρτημάτων), καθώς δεν είναι επιλέξιμα έξοδα μέσω της παρούσας δράσης.

7.5. Το ποσό της επιχορήγησης του ωφελούμενου/ τελικού αποδέκτη θα αποδοθεί στον ατομικό/εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο ίδιος σύμφωνα με τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙΙ, μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και μετά τις σχετικές διαδικασίες ελέγχου που ορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας.

Γενικές επισημάνσεις

• Η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα περισσοτέρων της μίας (1) αίτησης από το ίδιο πρόσωπο ή άλλο συγκύριο οδηγεί, άνευ ετέρου, στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων και στην περίπτωση αίτησης που έχει συμπεριληφθεί σε απόφαση υπαγωγής, η τελευταία θα ανακληθεί.

• Στην περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων συγκυριότητας ανά επιλέξιμο όχημα ή ανά αποσυρόμενο όχημα, η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των συγκυρίων, αφού προηγουμένως θα έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων με την συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος Ι, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής. Με την Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνουν τη συναίνεσή-τους για να καθίσταται ο ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και εκχωρούν ρητά και ανεπιφύλακτα την απαίτησή τους στον συγκύριο (έτερο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο). Οποιαδήποτε διεκδίκηση απαίτησης μεταξύ των συνιδιοκτητών δεν επηρεάζει την παρούσα δράση.

Άρθρο 8

8.1 Επιλέξιμα Οχήματα προς Αγορά


Τα νέα οχήματα που είναι επιλέξιμα για τη δράση είναι τα προτεινόμενα οχήματα της διαδικτυακής πύλης υποβολής αιτήσεων τα οποία έχουν καταχωρηθεί βάσει της αίτησης των αντιπροσωπειών/επίσημων εμπόρων.

Η λίστα των επιλέξιμων οχημάτων θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της παρούσας δράσης και θα επικαιροποιείται συνεχώς.

Κάθε φυσικό πρόσωπο/ωφελούμενος, για να αγοράσει ή/και να μισθώσει το όχημα που επιθυμεί, μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων που συμμετέχει στη Δράση και οποιοδήποτε μοντέλο από τα καταχωρημένα με τιμή λιανικής βασικής έκδοσης προ ΦΠΑ έως τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €).

Επιπρόσθετα o ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης της Κατηγορίας Α και Γ, κατά την αγορά του νέου οχήματος, θα έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί (προαιρετική δυνατότητα), να αποσύρει ένα (1) παλαιό όχημα. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για τα αποσυρόμενα οχήματα (αυτοκίνητα, δίκυκλα/τρίκυκλα) αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 12.4 «Απόσυρση παλιού οχήματος» και επισημαίνονται τα εξής:

• Σε ότι αφορά τους τελικούς αποδέκτες της κατηγορίας Β η απόσυρση έχει οριστεί ως υποχρεωτική,

• Σε ότι αφορά τους ωφελούμενους/τελικούς αποδέκτες των κατηγοριών Α και Γ ισχύει η προαιρετική δυνατότητα απόσυρσης οχήματος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 12.4,

• Τελικός αποδέκτης της κατηγορίας Γ, δύναται να αποσύρει ένα (1) επιβατικό όχημα και ένα (1) δίκυκλο/ τρίκυκλο υπό την προϋπόθεση ότι θα αιτηθεί και τους αντίστοιχους τύπους επιλέξιμων οχημάτων (μηχανοκίνητο όχημα κατηγορία Μ1 και Ν1 και δίκυκλο/τρίκυκλο κατηγορίας L).

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων οχημάτων περιγράφονται παρακάτω:

(α) Δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα κατηγορίας L (L1e-L7e), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2013/168 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (15.01.2013).

(α1) Κατηγορία L1e: Ελαφρύ μηχανοκίνητο δίκυκλο όχημα, που κινείται με πρόωση με κυβισμό κινητήρα ≤ 50 cm3, μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα οχήματος ≤ 45 km/h και μέγιστη συνεχής ονομαστική ή καθαρή ισχύς(1) ≤ 4 000 W.

(α.1.1.) Ηλεκτροκίνητα υποβοηθούμενα ποδήλατα, όπως ορίζονται στον ν. 4710/2020 (Α' 142), και πιο συγκεκριμένα:

Ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση (ηλεκτρικό ποδήλατο)»: ποδήλατο εξοπλισμένο με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος μικρότερης ή ίσης με 250 W, στο οποίο η ισχύς του κινητήρα διακόπτεται όταν σταματήσει η ποδηλάτηση ή, αλλιώς, μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται πριν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα.

Για την επιλεξιμότητα των ηλεκτρικών ποδηλάτων ορίζονται αυστηρά τα παρακάτω κριτήρια:

α) είναι εξοπλισμένα με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος μικρότερης ή ίσης με 250 W, στα οποία η ισχύς του κινητήρα διακόπτεται όταν σταματήσει η ποδηλάτηση και μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται πριν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ/ώρα,

β) δεν διαθέτουν εγκατεστημένο μηχανισμό που να τα θέτουν σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης (δηλαδή χωρίς τη χρήση ποδωστήριων-πεντάλ) μέσω του ηλεκτροκινητήρα, εκτός της περίπτωσης που ο ανωτέρω μηχανισμός απενεργοποιείται όταν η ταχύτητα του οχήματος υπερβεί τα 6 χλμ/ώρα,

γ) εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2013/168, σύμφωνα με την παρ. 2 (εδάφιο η) του άρθρου 2 αυτού και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που ισχύουν για τα ποδήλατα,

δ) πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194 ή τυχόν αντικατάστασή του και,

ε) διαθέτουν από τον κατασκευαστή τους ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού, Δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) που δηλώνει ότι το όχημα πληροί και συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοστέες ενωσιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, του Κανονισμού (ΕΕ) 2008/765 και του προτύπου ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194, ή τυχόν αντικατάσταση αυτού και έχουν τοποθετημένο σε εμφανή θέση, σήμα CE σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2008/765, καθώς και τη λοιπή σήμανση που προ-βλέπεται από το ανωτέρω πρότυπο ασφαλείας, ή τυχόν αντικατάσταση αυτού.

Το ηλεκτρικό ποδήλατο δεν επιτρέπεται να προέρχεται από μετατροπή συμβατικού ποδηλάτου και η αυθεντικότητα του θα πρέπει να πιστοποιείται με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού.

Κατά την υποβολή του αιτήματος επιδότησης θα επισυνάπτεται αναλυτική προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά τις τεχνικές προδιαγραφές του ποδηλάτου, τον τύπου του κινητήρα και την τιμή χωρίς ΦΠΑ.

Κατά την υποβολή του αιτήματος πληρωμής θα προσκομίζονται υποχρεωτικά:

- Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή σύμφωνα με το πρότυπο του παραρτήματος ΙΙΙ με την οποία θα πιστοποιείται ότι το ποδήλατο τηρεί τους όρους της παρούσας

- Υπεύθυνη δήλωση του ωφελούμενου με την οποία θα πιστοποιεί ότι η απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς που προσκομίζει αφορά την αγορά ποδηλάτου συμβατού με τους όρους της παρούσας, σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙΙ. Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται υποχρεωτικά το serial number του ποδηλάτου

- Πιστοποιητικό γνησιότητας που πιστοποιεί ότι το ποδήλατο είναι ηλεκτρικό σύμφωνα με τους όρους της παρούσας

- Βεβαίωση καινούριου και αμεταχείριστου σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙΙ.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα παραπάνω με ευθύνη είτε του ωφελούμενου είτε του προμηθευτή, το αίτημα πληρωμής θα απορρίπτεται και ανακαλείται η αρχική έγκριση. Ο ωφελούμενος θα έχει δυνατότητα να επανυποβάλει αίτημα σε αυτήν την περίπτωση ακολουθώντας όλη την διαδικασία από την αρχή της.

(α2) Κατηγορία L2e: Τρίκυκλο μοτοποδήλατο με κυβισμό κινητήρα ≤50 cm3, μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα οχήματος ≤ 45 km/h και μέγιστη συνεχής ονομαστική ή καθαρή ισχύς(1) ≤4 000 W.

(α3) Κατηγορία L3e: Δίκυκλη μοτοσικλέτα, όχημα που δεν μπορεί να ταξινομηθεί στην κατηγορία Lie.

(α4) Κατηγορία L4e: Δίκυκλη μοτοσικλέτα με καλάθι, το βασικό μηχανοκίνητο όχημα πληροί τα κριτήρια κατάταξης και τα κριτήρια υποκατάταξης για οχήματα L3e.

(α5) οχήματα της κατηγορίας L5e (μηχανοκίνητα τρίκυ-κλα), τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

i) οχήματα L5e-A (τρίκυκλα), οχήματα που προορίζονται κυρίως για τη μεταφορά επιβατών·

ii) οχήματα L5e-B (εμπορικά τρίκυκλα): τρίκυκλα επαγγελματικής χρήσης που προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων·

(α6) οχήματα της κατηγορίας L6e (ελαφριά τετράκυ-κλα), τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

i) οχήματα L6e-A [ελαφριές τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) για χρήση εντός δρόμου]·

ii) οχήματα L6e-B [ελαφριά τετράτροχα μικροαυτοκίνητα (quadri-mobile)], τα οποία υποδιαιρούνται περαιτέρω στις εξής υποκατηγορίες:

-οχήματα L6e-BU [ελαφριά τετράτροχα μικροαυτοκίνητα (quadri-mobile) για επαγγελματική χρήση]: οχήματα επαγγελματικής χρήσης που προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων,

-οχήματα L6e-BP [ελαφριά τετράτροχα μικροαυτοκίνητα (quadri-mobile) για μεταφορά επιβατών]: οχήματα που έχουν σχεδιαστεί κυρίως για τη μεταφορά επιβατών·

(α7) οχήματα της κατηγορίας L7e (βαριά τετράκυκλα), τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

i) οχήματα της κατηγορίας L7e-A [βαριές τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) για χρήση εντός δρόμου], τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

-L7e-A1: τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) Α1 για χρήση εντός δρόμου,

-L7e-A2: τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) Α2 για χρήση εντός δρόμου·

ii) οχήματα της κατηγορίας L7e-B [βαριές τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) παντός εδάφους], τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

-L7e-B1: τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) παντός εδάφους·

-L7e-B2: οχήματα υπαίθριων δραστηριοτήτων [side-by-side (SbS)]·

iii) οχήματα της κατηγορίας L7e-C (βαριά τετράτροχα μικροαυτοκίνητα), τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

-οχήματα L7e-CU (βαριά τετράτροχα οχήματα επαγγελματικής χρήσης) επαγγελματικά οχήματα που προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων,

-οχήματα L7e-CP (βαριά τετράτροχα επιβατικά οχήματα) οχήματα που έχουν σχεδιαστεί κυρίως για τη μεταφορά επιβατών

(β) Μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας Μ1,Ν1, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (30.05.2018).

(β1) Κατηγορία M1: μηχανοκίνητα οχήματα με όχι περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού και χωρίς χώρο για όρθιους επιβάτες.

(β2) Κατηγορία N1: μηχανοκίνητα οχήματα μέγιστης μάζας που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους.

(γ) Επιβατηγά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.): Ε.Δ.Χ. πέντε (5) θέσεων με μετρητή (ΤΑΞΙ).

8.2 Επιλέξιμα προς αγορά «Έξυπνα» σημεία επανα-φόρτισης Η/Ο

• Τα «έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης που είναι επιλέξιμα για τη δράση είναι αυτά που πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται στην ενότητα 12.5.1

• Για τις ανάγκες της Δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» και για τη διευκόλυνση των πολιτών και των προμηθευτών, δημιουργείται ενδεικτική λίστα Επιλέξιμων «Έξυπνων» Σημείων Επαναφόρτισης, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία (κατασκευαστής και μοντέλο) των σημείων επαναφόρτισης που θεωρούνται επιλέξιμα για τη Δράση με βάση τα κριτήρια/προδιαγραφές που τίθενται στην ενότητα 12.5 της παρούσης.

• Η επιλογή και η καταχώρηση των σημείων επαναφόρτισης στη λίστα γίνεται από την Επιτελική Δομή ΕΣ-ΠΑ-Τομέα Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από σχετική αίτηση του κατασκευαστή ή/και εισαγωγέα συσκευών (σημείων επαναφόρτισης) που είναι κατάλληλες και προορίζονται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον (τύποι επαναφόρτισης Μοde 3 και Mode 4, κατά IEC 61851-1), η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ παρ. 1.1.1. Τα δικαιολογητικά αυτά περιγράφουν και αποδεικνύουν τόσο την πλήρωση των προδιαγραφών ασφαλείας, όσο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σημείων επαναφόρτισης που τα καθιστούν «έξυπνα».

• Οι αιτήσεις των κατασκευαστών/εισαγωγέων κατατίθενται:

α) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] ή

β) εγγράφως στη διεύθυνση: Μεσογείων 119, Τ.Κ. 11526, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας

• Οι ως άνω αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης.

• Η λίστα θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δράσης. Η αρχική έκδοση της λίστας θα αναρτηθεί κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων και θα περιλαμβάνει συσκευές φόρτισης για τις οποίες έχει κατατεθεί αίτηση έως και 3 ημέρες πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων.

• Η λίστα θα παραμένει ανοιχτή καθ' όλη τη διάρκεια της δράσης και θα ανανεώνεται διαρκώς, όποτε κατατίθενται αιτήσεις από κατασκευαστές/εισαγωγείς με νέα σημεία επαναφόρτισης. Στην ιστοσελίδα της δράσης θα αναρτάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα επικαιροποιημένη λίστα.

• Οι ωφελούμενοι οφείλουν να καταθέτουν, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ παρ. 1.1.1 και 1.1.2. Για σημεία επαναφόρτισης που περιλαμβάνονται στην επικαιροποιημένη λίστα όπως αυτή θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της δράσης, οι ωφελούμενοι οφείλουν να καταθέτουν μόνο τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ παρ. 1.1.2.

Ειδικές επισημάνσεις

• Διευκρινίζεται ότι όλα τα επιλέξιμα οχήματα ανεξαρτήτου κατηγορίας οφείλουν να φέρουν έγκριση τύπου, ενώ ειδικά για τα ηλεκτρικά ποδήλατα είναι υποχρεωτική η προσκόμιση πιστοποιητικού κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

• Το πεδίο εφαρμογής της δράσης αφορά όλη την ελληνική επικράτεια.

Άρθρο 9

Προετοιμασία πληροφοριακής υποδομής της Δράσης


Στο πλαίσιο της δράσης δημιουργείται διαδικτυακή πύλη για την ενημέρωση όλων των ωφελούμενων/τελι-κών αποδεκτών, μέσω της οποίας μπορούν να υποβάλλονται εγγράφως ερωτήματα σχετικά με την παρούσα δράση. Επίσης, αναπτύσσεται πληροφοριακό σύστημα με εφαρμογές για υποστήριξη των ωφελούμενων/ τελικών αποδεκτών, των αντιπροσωπειών οχημάτων/ επίσημων εμπόρων, της υπηρεσίας αρωγής χρηστών, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων.

Οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος θα έχουν πρόσβαση στις εφαρμογές που τους αφορούν μέσω της διαδικτυακής πύλης (κόμβου) της δράσης, η οποία θα αποτελεί το κεντρικό σημείο σύνδεσης και επαφής με τους εμπλεκόμενους στη δράση φορείς. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμε-νων για τις υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης.

Άρθρο 10

Λειτουργία Υπηρεσίας Αρωγής Χρηστών


Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων δημιουργείται και λειτουργεί Υπηρεσία Αρωγής Χρηστών, μέσω της οποίας θα παρέχονται πληροφορίες για τη δράση. Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι προσβάσιμες μέσω αστικής τηλεφωνικής κλήσης αλλά και ηλεκτρονικά, μέσω του Διαδικτύου.

Το ωράριο και οι ημέρες λειτουργίας της Υπηρεσίας Αρωγής Χρηστών θα καθορίζονται με σχετικές ανακοινώσεις.

Άρθρο 11

Ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης


11.1 Υποχρεώσεις Φορέα Διαχείρισης

Ο Φορέας Διαχείρισης οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται και από την επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2013/1303 περί ενημέρωσης και δημοσιότητας.

11.2. Υποχρεώσεις λοιπών φορέων

Οποιοδήποτε είδος διαφήμισης (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, ειδική προωθητική ενέργεια) που αφορά στη Δράση «Κινούμαι Ηλεκτρικά», από όλους τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση της δράσης (π.χ. αντιπροσωπείες, επίσημοι διανομείς, κ.λπ.), θα πρέπει τηρεί τους όρους δημοσιότητας της Δράσης, όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί στην επίσημη διαδικτυακή πύλη.

11.3 Ενημέρωση ενδιαφερομένων

Για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων θα σχεδιαστεί, θα παραχθεί και θα διανεμηθεί πληροφοριακό υλικό (λογότυπο, έντυπα, αφίσες, αυτοκόλλητα, κ.λπ.). Τα ενδιαφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα (ωφελούμενοι/τελικοί αποδέκτες) καθώς και τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη (αντιπροσωπείες αυτοκινήτων/επίσημοι διανομείς, εταιρίες προμήθειας και εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης, κ.λπ.) θα μπορούν να ενημερώνονται και από τη διαδικτυακή πύλη της δράσης.

Άρθρο 12

Διαδικασίες εφαρμογής/υλοποίησης της δράσης


1. Οι αιτήσεις υπαγωγής στη δράση υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης της Δράσης.

2. Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων παρέχεται μέχρι την κάλυψη του μέγιστου προϋπολογισμού όπως αυτός περιγράφεται στον Πίνακα του άρθρου 5.

3. Το ωράριο και οι ημέρες λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος καθορίζονται με σχετικές ανακοινώσεις, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του συστήματος (φόρτος, ανάγκες αναβάθμισης και συντήρησης, διαχειριστικοί λόγοι, κ.λπ.).

4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να υποβάλλει μια (1) και μόνο αίτηση.

5. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, όπως περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο. Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η αίτηση θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα σχετικά πεδία και να αναρτηθούν ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι.

6. Κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά υπαγωγής που ορίζονται στο Παράρτημα Ι, επισυνάπτονται από τον υποψήφιο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και για τα υποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταύτιση περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

7. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στην Δράση συ-νιστά εξουσιοδότηση προς τον Φορέα Διαχείρισης της Δράσης, για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εφόσον διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία και τηρούνται:

-για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας δράσης (ενδεικτικά: έλεγχοι και διασταυρώσεις κατά την υποβολή και εκταμίευση των κινήτρων και την παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των ωφελούμενων),

-για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και,

-για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του Προγράμματος. Επίσης, η υποβολή αίτησης συμμετοχής στη Δράση συνιστά εξουσιοδότηση προς το Φορέα Διαχείρισης για την δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ των τυχόν αποφάσεων υπαγωγής, απόρριψης, δημοσιονομικών διορθώσεων κ.λπ με τα στοιχεία του αιτούντα/ ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη.

12.1. Υποβολή Αιτήματος για την απόκτηση οχήματος από φυσικά πρόσωπα - Κατηγορία Α'

Κάθε φυσικό πρόσωπο/ωφελούμενος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη δράση μπορεί να υποβάλλει αίτημα στην διαδικτυακή πύλη, το οποίο θα συνοδεύεται από την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.

Με την ηλεκτρονική καταχώρηση των παραπάνω στοιχείων ολοκληρώνεται η υποβολή του αιτήματος και παράγεται αυτόματα από το σύστημα ένας μοναδικός Ψηφιακός Κωδικός, ο οποίος θα αναγράφεται σε όλα τα επόμενα παραστατικά που θα εκδίδονται από την αντι-προσωπεία/επίσημο έμπορο/εταιρία μίσθωσης (leasing). Σε κάθε φυσικό πρόσωπο/ωφελούμενο, αντιστοιχεί ένας μοναδικός (1) Ψηφιακός Κωδικός.

Γ ια κάθε επιλέξιμο όχημα που πωλείται ή χρονομισθώ-νεται στο πλαίσιο της δράσης, η αντιπροσωπεία/επίσημος έμπορος/εταιρία χρονομίσθωσης (leasing) εκδίδει τα ακόλουθα παραστατικά:

Α. Απόδειξη/εις Είσπραξης, όπου θα αναγράφονται:

- η λιανική τιμή πώλησης ή χρονομίσθωσης (συνολικά στα έτη ισχύος και αθροίζοντας το ποσό αγοράς στην λήξη της σύμβασης χρονομίσθωσης), η οποία θα πρέπει να αντιστοιχεί α) στην τιμή έκδοσης του βασικού μοντέλου και β) στην τιμή μετρητοίς. Πιθανά επιπλέον κόστη (π.χ. κόστος τοποθέτησης επιπλέον εξαρτημάτων, τόκοι, άλλα κόστη δανείου, κ.λπ.) πρέπει να αναγράφονται δι-ακριτά και να απαγορεύονται να ενσωματώνονται στη λιανική τιμή πώλησης.

- τα στοιχεία του φυσικού προσώπου/ωφελούμενου (υποχρεωτικά η αναγραφή του ΑΦΜ).

- τα χαρακτηριστικά του οχήματος (υποχρεωτικά η τεχνολογία, τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά).

- ο Ψηφιακός Κωδικός.

Σε περίπτωση σύναψης δανείου θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η τιμή βάσης δανείου και να υπάρχουν τα παραστατικά του δανείου και η σχετική έγκριση αυτού.

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης χρονομίσθωσης (leasing), η εταιρεία χρονομίσθωσης (leasing) έχει τη δυνατότητα, κατόπιν συμφωνίας με τον ωφελούμενο, την έκδοση τιμολογίου ως προκαταβολή μισθωμάτων, ισόποση με το ποσό της ενίσχυσης.

Επισημαίνεται και σύμφωνα με το άρθρο 4 ότι σε περίπτωση επιλογής μισθώσεως, το όχημα αποκτάται από τον χρήστη του, υποχρεωτικά μετά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης. Προς αυτό το σκοπό, προσκομίζεται η σύμβαση χρονομίσθωσης του οχήματος, με την οποία έχει συμφωνηθεί η αγορά του οχήματος κατά τη λήξη της μίσθωσης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ.

Β. μία απόδειξη για την παράδοση του οχήματος στο φυσικό πρόσωπο/ωφελούμενο. Στο παραστατικό αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του φυσικού προσώπου, ο μοναδικός Ψηφιακός Κωδικός, ο τύπος του οχήματος, το μοντέλο και ο αριθμός πλαισίου ή ο σειριακός αριθμός του οχήματος εφόσον δεν υπάρχει αριθμός πλαισίου.

Στην Απόδειξη Πώλησης/Μίσθωσης αναγράφονται κατ' ελάχιστον τα στοιχεία του Δελτίου Παραγγελίας Αντιπροσωπείας/Επίσημου Εμπόρου/εταιρίας μίσθωσης (leasing), όπως αναφέρονται ανωτέρω.

Γ. Βεβαίωση καινούριου και αμεταχείριστου για το όχημα.

Δ. Ταξινόμηση του οχήματος στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

12.2 Απόκτηση οχήματος ΕΔΧ με πέντε θέσεις και μετρητή (ΤΑΧΙ)-Κατηγορία Β'

Κάθε ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης που επιθυμεί να συμμετάσχει στη δράση μπορεί να υποβάλλει αίτημα στην διαδικτυακή πύλη για αγορά Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, το οποίο θα συνοδεύεται από την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.

Για την απόκτηση οχήματος Ε.Δ.Χ. ΤΑΧΙ ισχύουν όλα όσα έχουν αναφερθεί στην παρ. 1 του άρθρου 12, καθώς σωρευτικά και τα εξής:

-Η διαδικασία της απόσυρσης είναι υποχρεωτική.

-Ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης, δεδομένου ότι πρόκειται για ατομική επιχείρηση ασκούσα οικονομική δραστηριότητα, οφείλει να συμπεριλάβει στα δικαιολογητικά υποβολής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) συμπληρωμένη την Υπεύθυνη Δήλωση σώρευσης ενισχύσεων (deminimis) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).

12.3 Απόκτηση οχήματος από νομικά πρόσωπα - Κατηγορία Γ'

Κάθε νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στη δράση μπορεί να υποβάλλει αίτημα στην διαδικτυακή πύλη για την αγορά έως και τριών (3) οχημάτων ανά ΑΦΜ, όπως αναλύεται ανωτέρω, το οποίο θα συνοδεύεται από την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στην περίπτωση δε που το νομικό πρόσωπο ασκεί δραστηριότητα σε νησιωτικό δήμο, μπορεί να υποβάλλει αίτημα στην διαδικτυακή πύλη για την αγορά έως και έξι (6) οχημάτων ανά ΑΦΜ, το οποίο θα συνοδεύεται από την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Για την απόκτηση οχήματος από εταιρίες ασκούσες επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικής μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., ΚΟΙΝΣΕΠ) και μεγέθους, ισχύουν όσα αναγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 12, καθώς σωρευτικά και τα εξής:

-Ο ωφελούμενος προσκομίζει πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ.

-Ο ωφελούμενος υποχρεούται να υποβάλλει συμπληρωμένη την Υπεύθυνη Δήλωση σώρευσης ενισχύσεων (deminimis).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβολής περιγράφονται στο Παράρτημα Ι και πρότυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης Σώρευσης Ενισχύσεων στο Παράρτημα ΙΙΙ.

12.4. Απόσυρση παλαιού οχήματος

Κάθε ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης της Κατηγορίας Α και Γ, που επιθυμεί να συμμετάσχει στη δράση θα έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί (προαιρετική δυνατότητα) να αποσύρει ένα (1) παλαιό όχημα, υποβάλλοντας στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Ι) την άδεια κυκλοφορίας και την απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα οποία θα γίνεται ο έλεγχος του εν λειτουργία οχήματος.

Ειδικά, οι αποδέκτες της κατηγορίας Γ', δύναται να αποσύρουν ένα (1) επιβατικό όχημα και ένα (1) δίκυκλο/ τρίκυκλο υπό την προϋπόθεση ότι θα αιτηθούν και τους αντίστοιχους τύπους επιλέξιμων οχημάτων (μηχανοκίνητο όχημα κατηγορία Μ1 και Ν1 και δίκυκλο/τρίκυκλο κατηγορίας L).

Κάθε ωφελούμενος της κατηγορίας Β υποχρεούται να προβεί σε οριστικό αποχαρακτηρισμό και απόσυρση παλαιού οχήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. α' και β' της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 και της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4530/2018 (Α' 59), παραδίδοντας το όχημα σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ή σε σημεία συλλογής κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 116/2004 (Α' 81).

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για όλα τα αποσυρόμενα οχήματα είναι:

• Να έχουν έτος ταξινόμησης (έτος 1ης άδειας κυκλοφορίας) στην Ελλάδα, προγενέστερη της 01.01.2013 και να μην έχει περιέλθει στην κυριότητα του ωφελούμενου/ τελικού αποδέκτη μετά την 01.01.2020.

• Να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας της τρέχουσας χρονιάς που αναλογούν στο όχημα. Γ ια τα οχήματα που βρίσκονται ήδη σε ακινησία δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας. Προσκομίζεται κατά το Παράρτημα Ι Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του αποσυρόμενου οχήματος.

• Να διαθέτουν όλα τα μηχανικά μέρη και όλα τα στοιχεία του αμαξώματός τους (δεν είναι απαραίτητο να έχουν δυνατότητα αυτοκίνησης καθώς μπορεί να έχουν πλέον αχρηστευθεί λόγω ακινητοποιήσεως τους). Εξαιρούνται της επιδότησης τα οχήματα που έχουν καταστραφεί από ατύχημα, πυρκαγιά, εμπρησμό ή βανδαλισμό.

• Να παραδίδονται από τον ιδιοκτήτη ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του σε εγκατάσταση επεξεργασίας ή σε σημεία συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλους Ζωής (ΟΤΚΖ) και λαμβάνει τη σχετική βεβαίωση παραλαβής του άρθρου 8 του π.δ. 116/2004. Στην περίπτωση που η διαδικασία μεταφοράς του οχήματος στη μονάδα επεξεργασίας ή στο σημείο συλλογής ενέχει κάποιο κόστος, αυτό βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του οχήματος, και δεν αποτελεί μέρος της παρούσας δράσης.

• Να προσκομίζεται Βεβαίωση Οριστικής Διαγραφής από την αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Η τεκμηρίωση της απόσυρσης θα γίνεται με την έκδοση «Πιστοποιητικού Καταστροφής» από επίσημο φορέα στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του κάθε οχήματος που καταστρέφεται καθώς και η ημερομηνία καταστροφής.

Το εν λόγω «Πιστοποιητικό Καταστροφής» καταχωρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατά την διαδικασία καταβολής στον ωφελούμενο του ποσού που αντιστοιχεί στην απόσυρση και αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό καταβολής. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, δικαιολογητικά καταβολής της ενίσχυσης).

12.5. Απόκτηση (αγορά και εγκατάσταση) οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο-Κατηγορία Α'

Ο σκοπός της χρηματοδότησης είναι η διευκόλυνση ανάπτυξης οικιακών υποδομών φόρτισης Η/Ο. Τα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο που θα χρηματοδοτηθούν είναι συσκευές που είναι κατάλληλες και προορίζονται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον (τύποι επαναφόρτισης Μοde 3 και Mode 4, κατά IEC 61851-1)

12.5.1 Τεχνικές προδιαγραφές επιλέξιμων σημείων επαναφόρτισης

Στην ενότητα αυτή, τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για τις συσκευές που εγκαθίστανται και λειτουργούν ως σημεία επαναφόρτισης Η/Ο για οικιακή χρήση, και τα οποία καθίστανται επιλέξιμα για την παροχή οικολογικού μπόνους όπως περιγράφεται παραπάνω.

I. Κοινές προδιαγραφές

> Τα σημεία επαναφόρτισης πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση CE, σύμφωνα με το EC Directive 768/2008/EC.

> Επιτρέπονται μόνο τα σημεία επαναφόρτισης Mode 3 και Mode 4, όπως αυτά ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-1 (εξαιρούνται τα Mode 1, Mode 2 και η επαγωγική φόρτιση).

> Τα σημεία επαναφόρτισης θα πρέπει να επιτρέπουν τη σύνδεση των Η/Ο σε αυτά, σύμφωνα με μία από τις μεθόδους Case Α, Β ή C, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-1.

> Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές αφορούν τις συσκευές σημείων επαναφόρτισης και όχι την εγκατάστασή τους. Παρόλα αυτά, για την εγκατάστασή τους πρέπει να τηρούνται τα οριζόμενα στο ΕΛΟΤ 60364

> Απαίτηση για IP rating (κατ' ελάχιστον IP44), σύμφωνα με EΛΟΤ EN 61851-1.

> Απαίτηση να υποδεικνύεται η κατάσταση του σημείου επαναφόρτισης με εμφανή τρόπο (π.χ. φωτεινή ένδειξη LED, οθόνη κ.λπ.).

II. Σημεία επαναφόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)

> Τα AC σημεία επαναφόρτισης θα πρέπει να είναι συμβατά με τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-1, για Mode 3 σταθμούς φόρτισης.

> H επιτρεπόμενη AC ικανότητα ισχύος ανά όχημα* είναι:

α. Ισχύς από 3.5 kW έως 7.4 kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 230±10%V (1Φ)

β. Ισχύς από 7.4 kW έως 22 kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 400±10%V (3Φ)

> Ο χρησιμοποιούμενοι ρευματοδότες θα πρέπει να πληρούν τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62196-2.

*Σημείωση: Σε περίπτωση εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης με περισσότερες από μία εξόδους (ρευματοδότες), τότε η ισχύς του σημείου ορίζεται ως το άθροισμα της εγχεόμενης ισχύος στα Η/Ο, όταν οι ρευματοδότες λειτουργούν ταυτόχρονα στη μέγιστη ικανότητα ισχύος τους.

III. Σημεία επαναφόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC)

> Οι DC σημεία επαναφόρτισης θα πρέπει να είναι συμβατοί με τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-23, για Mode 4 σταθμούς φόρτισης.

> Η επιτρεπόμενη DC ικανότητα ισχύος είναι:

α. Ισχύς από 3.5 kW έως 22 kW.

> Ο χρησιμοποιούμενοι ρευματοδότες θα πρέπει να πληρούν τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62196-3.

IV. Ικανότητα διαχείρισης ισχύος

To σημείο επαναφόρτισης Η/Ο θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

α) Να διαθέτει δυνατότητα αποδοχής, λήψης και επεξεργασίας εξωτερικών δεδομένων καθώς και απομακρυσμένου ελέγχου βάσει του πρωτοκόλλου OCPP v1.6 ή μεταγενέστερης έκδοσης αυτού, με σκοπό την:

i. Διαχείριση ενεργού ισχύος**.

ii. Προσαρμογή ισχύος έπειτα από λήψη εξωτερικής εντολής (π.χ. ορισμός setpoint).

iii. Μέτρηση δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας και αποστολής αυτών.

β) Να διαθέτει τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας με σκοπό την ασφάλειά του έναντι κυβερνοεπιθέσεων.

**Σημείωση: Ως διαχείριση ενεργού ισχύος ορίζεται ο έλεγχος της ισχύος την οποία διακινούν οι υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο με συνεχή ή κλιμακωτή ρύθμιση (αύξηση ή μείωση), η οποία μπορεί να επιτυγχάνεται και με σύνδεση/αποσύνδεση επιμέρους υποδομών.

Η υποδομή φόρτισης πρέπει να συνοδεύεται από 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας με δυνατότητα επέκτασης και πρέπει να λειτουργεί για τουλάχιστον 36 μήνες από την πληρωμή του ποσού χρηματοδότησης και να τοποθετείται,τεκμηριωμένα, σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο από τον ωφελούμενο χώρο. Η τεκμηρίωση αυτή θα γίνεται μέσω της κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ.

12.5.2 Διαδικασία λήψης επιδότησης για «έξυπνο» σημείο επαναφόρτισης

Ο ωφελούμενος λαμβάνει την επιδότηση για την απόκτηση σημείου επαναφόρτισης εφόσον:

α. Επιλέξει την επιδότηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, κατά την υποβολή της αίτησης ση-μαίνοντας με ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο της διαδικτυακής πύλης και υποβάλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης όπως περιγράφονται κατά περίπτωση στο Παράρτημα Ι (παρ. 1)

β. Υποβάλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και καταβολή της ενίσχυσης, όπως περιγράφονται κατά περίπτωση στο Παράρτημα ΙΙ.

Κατόπιν των παραπάνω, ο ωφελούμενος λαμβάνει το ποσό σύμφωνα με διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 16 της παρούσας.

Άρθρο 13

Διαδικασία έγκρισης/απόρριψης του αιτήματος ενίσχυσης

Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των αιτήσεων γίνεται με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης.

Οι αιτήσεις υπάγονται στη βάση άμεσης αξιολόγησης, ήτοι αυτοτελούς αξιολόγησης της κάθε αίτησης με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας (first in-first out) και την διαθεσιμότητα των πόρων.

Η διαδικασία που ακολουθείται για την έγκριση ή απόρριψη αιτήματος υπαγωγής είναι η ακόλουθη:

1. Μετά την υποβολή του αιτήματος αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο αιτών με το οποίο ενημερώνεται για το μοναδικό ψηφιακό κωδικό που έλαβε η αίτησή του, το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεσμεύθηκε και εκκρεμεί η έγκρισή της σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 της παρούσας Δράσης.

2. Μετά την υποβολή του αιτήματος ελέγχεται η ορθότητα συμπλήρωσης των πεδίων της διαδικτυακής πύλης και η πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

3. Η επιτυχής ολοκλήρωση του ελέγχου ακολουθείται από την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση που έχει δηλώσει ο αιτών, με το οποίο επιβεβαιώνεται η έγκριση του αιτήματος. Στην επιστολή που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, του χρονοδιαγράμματος, και του ποσού επιχορήγησης (απόσπασμα απόφασης υπαγωγής).

4. Για τις Κατηγορίες ωφελουμένων Β και Γ γίνεται ο Φορέας Διαχείρισης διενεργεί έλεγχο σώρευσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis aid) και σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψει υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου, ενημερώνεται σχετικά Ωφελούμενος. Επισημαίνεται ότι το ανώτατο όριο της ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού de minimis, δυνάμει του οποίου το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Για τις επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές το αντίστοιχο ανώτατο όριο ενισχύσεων είναι 100.000 ευρώ, το οποίο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

5. Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί ο Φορέας Διαχείρισης είναι δυνατό να ζητηθούν διευκρινίσεις επί των προσκομιζομένων δικαιολογητικών καθώς και πρόσθετα δικαιολογητικά διευκρινιστικού/συμπληρωματικού χαρακτήρα, όπου απαιτείται για τον έλεγχο των κριτηρίων υπαγωγής. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η προσκόμιση δικαιολογητικού του Παραρτήματος Ι για την κάλυψη των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα, που να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, πλην αυτών που έχουν διευκρινιστικό και μόνο χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν δικαιολογητικά που δεν βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ή εσφαλμένα δικαιολογητικά, ειδοποιείται ο αιτών μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για την διόρθωση των παραπάνω εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την λήψη του μηνύματος. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος το αίτημα ενίσχυσης απορρίπτεται.

6. Μετά την επιβεβαίωση της έγκρισης του αιτήματος, ο ωφελούμενος υποχρεούται εντός έξι (6) μηνών να υποβάλλει αίτημα ολοκλήρωσης της πράξης αναρτώντας τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης και καταβολής της ενίσχυσης που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

7. Σε περίπτωση που το παραπάνω χρονικό διάστημα παρέλθει άπρακτο, η έγκριση απορρίπτεται αυτομάτως και ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα λήψης της εγκεκριμένης ενίσχυσης.

8. Οι αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις δεν εγκρίθηκαν ενημερώνονται από το Φορέα Διαχείρισης εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης. Στην ενημέρωση περιλαμβάνεται και ο ακριβής λόγος απόρριψής τους.

9. Οι αιτούντες, των οποίων οι αιτήσεις υπαγωγής απορρίφθηκαν σε οποιοδήποτε στάδιο, δύνανται να υποβάλλουν εκ νέου αίτημα υπό την προϋπόθεση του εμπροθέσμου του αιτήματος και της διαθεσιμότητας πόρων της Δράσης.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, που καθορίζονται από το Φορέα Διαχείρισης, ο τελευταίος καταρτίζει πίνακα κατάταξης αιτήσεων προς υπαγωγή και πίνακα απόρριψης αιτήσεων.

Ο πίνακας κατάταξης περιλαμβάνει αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος, έχουν ελεγχθεί με επιτυχία και δεν έχουν κανενός είδους εκκρεμότητα και δεν έχουν εντωμεταξύ ακυρωθεί. Βάσει του ανωτέρω πίνακα κατάταξης, εκδίδεται απόφαση του Φορέα Διαχείρισης για την υπαγωγή των αιτήσεων των ωφελουμένων/τελικών αποδεκτών στο Πρόγραμμα (απόφαση Υπαγωγής). Η υπαγωγή νέων αιτήσεων στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά κατηγορία ωφελούμενων/τελικών αποδεκτών, με βάση τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων, όπως αυτή πιστοποιείται από τον μοναδικό Ψηφιακό Κωδικό που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα υπαγωγής των αιτήσεων για κάθε ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη.

Άρθρο 14

Διαδικασία τροποποίησης του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου

Εγκεκριμένο αίτημα δύναται να τροποποιηθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο εντός διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών μετά την λήψη της εγκριτικής απόφασης μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Πιο συγκεκριμένα ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης έχει την δυνατότητα μέσω της διαδικτυακής πύλης να υποβάλλει αίτημα τροποποίησης που αφορά την αλλαγή του φυσικού αντικειμένου (ενδεικτικά μοντέλο οχήματος, τύπο και μοντέλο σημείου επαναφόρτισης), εφόσον η επιλογή του σε όχημα ή/και σημείο επαναφόρτισης ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και απαιτήσεις της παρούσας.

Άρθρο 15

Υποβολή Ένστασης επί απορριπτικού αποτελέσματος


Κατά της απόρριψης αίτησης, που έχει υποβληθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος, έχει οριστικο-ποιηθεί και έχει λάβει μοναδικό ψηφιακό κωδικό, ο αιτών δύναται να υποβάλλει ένσταση (αντιρρήσεις).

Η ένσταση υποβάλλεται προς το Φορέα Διαχείρισης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίηση της απόρριψης. Εξετάζεται από το Φορέα Διαχείρισης τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης.

Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται από το Φορέα Διαχείρισης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της ένστασης και κοινοποιείται αμελλητί στους αιτούντες μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα συνιστά αποδοχή της ένστασης ο αιτών συμπεριλαμβάνεται στους πίνακες ωφελουμένων/τελικών αποδεκτών και διατηρεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα προκήρυξη.

Άρθρο 16

Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης

1. Ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης, εφόσον έχει ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του εγκεκριμένου αιτήματος, δύναται να αιτηθεί την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας ενίσχυσης.

2. Η διαδικασία υποβολής του αιτήματος γίνεται μέσα από την διαδικτυακή πύλη και ολοκληρώνεται με την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

3. Αιτήματα τα οποία έχουν ελλιπή ή εσφαλμένα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται αποδεκτά και ο ωφελούμενος/ τελικός αποδέκτης θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για την διόρθωση τους εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών μετά την λήψη του μηνύματος.

4. Σε περίπτωση που η παραπάνω ημερομηνία παρέλθει άπρακτη, η δημόσια ενίσχυση δεν καταβάλλεται και το αίτημα απορρίπτεται αυτόματα, χωρίς την δυνατότητα υποβολής νέου.

5. Μετά την υποβολή του αιτήματος ολοκλήρωσης και καταβολής της δημόσιας ενίσχυσης και εφόσον ελεγχθεί η πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών του Παραρτήματος ΙΙ, η αναλογούσα δημόσια ενίσχυση πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης.

6. Ειδικά για την περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων συγκυριότητας σε όχημα υπό απόσυρση, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων με την συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης Εκχώρησης του Παραρτήματος ΙΙ, με την οποία θα δηλώνει ο κάθε συ-νιδιοκτήτης/συγκύριος τη συναίνεσή του για να καθίσταται ο ένας εξ αυτών εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και θα εκχωρεί ρητά και ανεπιφύλακτα την απαίτησή του στο έτερο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην Υπεύθυνη Δήλωση Συναίνεσης/Εκχώρησης θα αναγράφονται τα στοιχεία του εξουσιοδοτούντος και ρητά το ονοματεπώνυμο, ο ΑΦΜ του και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του εξουσιοδοτούμενου, στον οποίο εκχωρείται η απαίτηση.

Άρθρο 17

Υποχρεώσεις ωφελούμενων/τελικών αποδεκτών


Ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης της παρούσας δράσης οφείλει και υποχρεούται:

• να αποδεχτεί τους ακόλουθους όρους για τη συμμετοχή του στη δράση και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, όπως αυτές αποτυπώνονται στον παρόντα Οδηγό.

• να μην αιτηθεί και να μην επιδοτηθεί για άνω του ενός (1) επιλέξιμου οχήματος ή τριών (3) εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή έξι (6) εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο με άσκηση δραστηριότητας σε νησιωτικό δήμο.

• να μην επιδοτηθεί για την απόσυρση οχήματος εφόσον δεν καλύπτονται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 12.4 «Απόσυρση παλιού οχήματος»,

• να μην επιδοτηθεί για άνω του ενός «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο.

• να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των Παραρτημάτων Ι (κατά την υποβολή της αίτησης) και ΙΙ (κατά την ολοκλήρωση καταβολής της ενίσχυσης) και να συμπληρώσει και υποβάλλει τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ.

• να δηλώσει ότι τα στοιχεία που έχει αναφέρει και έχουν καταγραφεί στην αίτηση του είναι αληθή.

• να επικολλήσει το σχετικό αυτοκόλλητο της δράσης στο όχημα και το σημείο επαναφόρτισης η/ο που προμηθεύτηκε μέσω αυτής.

• να διατηρήσει το όχημα που αγόρασε μέσω της δράσης στην κατοχή του και με ιδία χρήση (επιβατική ή επαγγελματική) τουλάχιστον για 3 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς του και να διαθέτει Ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας και να δηλώσει υπευθύνως το παρόν. Για το διάστημα αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα σε νησιωτικό Δήμο. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση χρονομισθώσεως (leasing) ο χρόνος αυτός επιμηκύνεται ως την ημερομηνία λήξης της περιόδου μίσθωσης καθώς το όχημα ή και τα οχήματα αποκτώνται υποχρεωτικά από τον μισθωτή μετά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης, όπως ορίζεται ρητά στο άρθρο 4 της παρούσας.

• να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία του αιτήματος του, για τις ενέργειες που απαιτείται να πραγματοποιήσει και τις προθεσμίες που τίθενται από τη δράση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει κατά την υποβολή της αίτησής του στο Πληροφοριακό Σύστημα. Επισημαίνεται ότι η επικοινωνία των φορέων της Δράσης θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Ωφελούμενος/Τελικός Αποδέκτης. Η έγκαιρη ανάγνωση απεσταλμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι σημαντική για την επιτυχή υλοποίηση του έργου/ της πράξης του Ωφελούμενου/Τελικού Αποδέκτη και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του.

• να διατηρεί φάκελο με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της παρούσας δράσης έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή τους. Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία τηρούνται από τον ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη καθ' όλη τη διάρκεια της δράσης, αλλά και στη συνέχεια για τρία (3) έτη από την ημερομηνία τελικής εκταμίευσης της επιχορήγησης από τη δράση.

• Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου/πράξης και για όσο χρόνο ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του έργου/πράξης, στο Φορέα Διαχείρισης της Δράσης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας.

• να δεχθεί προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από αρμόδιες ελεγκτικές αρχές ή φορείς, μετά από πρό-τερη συνεννόηση.

Η μη τήρηση των παραπάνω όρων από τον ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη, αποτελεί λόγο μη συμμετοχής του στη δράση και ανάκτησης επιχορήγησης. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρων όρων, αναζητείται εντόκως το ποσό της επιχορήγησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 18

Συνέπειες μη τήρησης από τον Ωφελούμενο/ Τελικό Αποδέκτη των όρων και προϋποθέσεων της δράσης-Ανάκληση απόφασης


Ο Φορέα Διαχείρισης, βάσει των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τους Ωφελούμενους/Τελικούς αποδέκτες, μπορεί να διενεργεί σε επόμενο στάδιο (και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των ωφελημάτων) τους απαραίτητους διοικητικούς ελέγχους για τη διαπίστωση, βάσει των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων της Δράσης. Εάν από τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθεί αναντιστοιχία των στοιχείων των δικαιολογητικών με την απόφαση υπαγωγής και τους όρους της Δράσης και πιθανή διαπίστωση ότι το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης δεν είναι αληθές ή ότι δεν τηρούνται οι δεσμεύσεις που αποτυπώνονται σε αυτή, πέραν των προ-βλεπόμενων από τον Νόμο συνεπειών (ν. 1599/1986), θα γίνεται ανάκληση της απόφασης υπαγωγής από το Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκτηση των κινήτρων του Ωφε-λούμενου/Τελικού Αποδέκτη από τις αρμόδιες Αρχές.

Άρθρο 19

Παρατάσεις Προθεσμιών


Μετά από έγκριση του Φορέα Διαχείρισης, επιτρέπεται η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου/ πράξης, και πιο συγκεκριμένα των τεσσάρων (4) μηνών για τους οποίους η έγκριση του θεωρείται ενεργή, για επιπλέον διάστημα δύο (2) μηνών. Για την χορήγηση της εν λόγω παράτασης ο Ωφελούμενος/Τελικός Αποδέκτης θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα, αναρτώντας τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα. Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το πέρας της προθεσμίας για την οποία γίνεται το αίτημα παράτασης.

Το αίτημα παράτασης θα εξετάζεται ως ξεχωριστό αίτημα και θα αξιολογείται από τον Φορέα Διαχείρισης. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος παράτασης πέραν της 01.09.2022.

Άρθρο 20

Ισχύς της απόφασης


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ