Ο εργοδότης μου παραχωρεί αυτοκίνητο. Πόσο φόρο θα πληρώσω επιπλέον;

Το νομοθετικό πλαίσιο, τα παραδείγματα και το εργαλείο υπολογισμών για να μάθετε από τώρα με πόσο επιπλέον φόρο θα επιβαρυνθείτε λόγω του εταιρικού οχήματος - Όλες οι εξαιρέσεις από την "παροχή σε είδος"

Ο εργοδότης μου παραχωρεί αυτοκίνητο. Πόσο φόρο θα πληρώσω επιπλέον;

Οι δεκάδες χιλιάδες «τυχεροί» υπάλληλοι που κάνουν χρήση εταιρικού αυτοκινήτου, έρχονται αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη έκπληξη κατά την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης. Η εφορία τους προσθέτει ένα «καπέλο» στο εισόδημα με αποτέλεσμα να καλούνται να πληρώσουν πρόσθετο φόρο. Πώς όμως προκύπτει αυτό το ποσό. Όλο το νομοθετικό πλαίσιο αλλά και το εργαλείο υπολογισμού ώστε να κάνετε μόνοι σας τους υπολογισμούς, δημοσιεύονται στο αφιέρωμα που ακολουθεί.

Η παραχώρηση οχήματος από εταιρεία σε εργαζόμενο, εταίρο ή μέτοχό της για οποιοδήποτε διάστημα, εντός του φορολογικού έτους, αποτελεί παροχή σε είδος, η οποία φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία του προσώπου στο οποίο παραχωρείται το όχημα. Η φορολόγηση προβλέπεται ανεξάρτητα αν η εταιρεία που παραχωρεί το όχημα το έχει αγοράσει ή το μισθώνει.

Η φορολογητέα αξία της παραχώρησης υπολογίζεται ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος ως εξής:

  • από 0 έως 12.000 ευρώ: ποσοστό 4% της ΛΤΠΦ
  • από 12.001 έως 17.000 ευρώ: ποσοστό 7% της ΛΤΠΦ
  • από 17.001 έως 20.000 ευρώ: ποσοστό 14% της ΛΤΠΦ
  • από 20.001 έως 25.000 ευρώ: ποσοστό 18% της ΛΤΠΦ
  • πλέον των 25.001 ευρώ ποσοστό 22% της ΛΤΠΦ

Η αξία της παραχώρησης του οχήματος μειώνεται βάσει παλαιότητας ως εξής:

  1. 0-2 έτη καμία μείωση
  2. 3-5 έτη μείωση 10%
  • 6-9 έτη μείωση 25%
  1. 10 και επιπλέον έτη μείωση 50%.

Η ΛΤΠΦ οχήματος κατά τύπο, παραλλαγή και έκδοση αυτού, είναι η τιμή που προκύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους αντιπροσώπους/διανομείς αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού (ΕΧΤRA) εξοπλισμού, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόμησης, και αναγράφεται στη «Βεβαίωση Ανώτατης προτεινόμενης Λιανικής Τιμής προ Φόρων» που χορηγείται σχετικά από τους επίσημους αντιπροσώπους/διανομείς. Σε περίπτωση που ο επίσημος αντιπρόσωπος/διανομέας δε δύναται να χορηγήσει τη σχετική βεβαίωση, η ΛΤΠΦ λαμβάνεται εναλλακτικά από την αναγραφόμενη στα οικεία παραστατικά πώλησης αξία, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόμησης, μη συνυπολογιζομένων τυχόν εκπτώσεων που έχουν χορηγηθεί.

Το ποσοστό της ΛΤΠΦ που αποτελεί τη φορολογητέα αξία της παραχώρησης του οχήματος υπολογίζεται στο σύνολο της ΛΤΠΦ και όχι κλιμακωτά. Σε περίπτωση χρήσης εταιρικού οχήματος για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, η αξία της παροχής υπολογίζεται αναλογικά με το χρονικό διάστημα (μήνες) χρησιμοποίησης της οχήματος.

Η διάρκεια χρήσης εταιρικού οχήματος για διάστημα άνω των 15 ημερολογιακών ημερών λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.

Παράδειγμα: Εταιρεία παραχωρεί καινούργιο όχημα με ΛΤΠΦ 17.500 ευρώ σε εργαζόμενό της για πέντε μήνες (λόγω πρόσληψης μέσα στο έτος). Η φορολογητέα αξία της παραχώρησης του οχήματος υπολογίζεται ως εξής: 17.500 x 14% = 2.450 ευρώ και επειδή η χρήση αφορά πέντε μήνες 2.450 x 5/12=1.020,83 ευρώ.

Το ποσοστό της ΛΤΠΦ που αποτελεί τη φορολογητέα αξία της παροχής δεν επιμερίζεται σε περισσότερα του ενός προσώπων. Συνεπώς, στο ανωτέρω παράδειγμα, σε περίπτωση που το ίδιο όχημα παραχωρείται ταυτόχρονα σε δύο υπαλλήλους, κατά το ίδιο χρονικά διάστημα εντός του έτους, τότε το ποσό των 1.020,83 θα αποτελέσει φορολογητέα παροχή σε είδος για τον κάθε υπάλληλο ξεχωριστά.

Στην αξία της παραχώρησης του εταιρικού οχήματος (όπως ισχύει και για όλες τις παροχές σε είδος) δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Η εν λόγω αξία αναγράφεται στη βεβαίωση αποδοχών, προσαυξάνοντας το εισόδημα από μισθωτή εργασία, και ο αναλογών φόρος υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλει σε ετήσια βάση ο εργαζόμενος/εταίρος/μέτοχος.

Πώς μεταφράζονται όλα αυτά στην πράξη; Για να κάνετε τους υπολογισμούς και να προσεγγίσετε την πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση, το μόνο που θα χρειαστείτε είναι το εργαλείο υπολογισμών του fpress.gr το οποίο δημοσιεύεται ΕΔΩ.

Οι προϋποθέσεις της πλήρους απαλλαγής

Η παραχώρηση εταιρικού οχήματος απαλλάσσεται από τη φορολογία εφόσον: (i) παραχωρείται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και (ii) η ΛΤΠΦ του οχήματος δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

Η χρήση οχήματος για επαγγελματικούς σκοπούς αφορά τις εξής περιπτώσεις:

α) Τα οχήματα, τα οποία παρέχουν οι εταιρείες σε συγκεκριμένους πωλητές, τεχνικούς και λοιπούς εργαζομένους, των οποίων η εργασία απαιτεί συχνή μετακίνηση εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη (“tool cars”) και χρησιμοποιούνται για την επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη, ανεξάρτητα αν τα οχήματα αυτά μπορεί να χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους και εκτός του ωραρίου εργασίας τους. Αντιθέτως, αποτελεί φορολογητέα παροχή σε είδος, η παραχώρηση οχημάτων στους εργαζόμενους λόγω της θέσης τους (π.χ. σε διευθυντές και επιθεωρητές πωλήσεων, τεχνικούς διευθυντές και λοιπά στελέχη – “status cars”),

β) Τα οχήματα δοκιμών (test-drive), που διαθέτουν οι εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων,

γ) Τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (π.χ. mini-bus),

δ) Τα οχήματα που χρησιμοποιούν εταιρείες (π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) για μεταφορά καλεσμένων ή πελατών τους,

ε) Τα οχήματα που διαθέτουν οι εταιρείες επισκευής και συντήρησης (service) οχημάτων προσωρινά σε αντικατάσταση των επισκευαζόμενων, και

στ) Τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται από τις αεροπορικές εταιρείες και τις επιχειρήσεις διαχείρισης αεροδρομίων για την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών και των επιβατών τους (αυτοκίνητα πίστας) καθώς και για την μεταφορά VIPS ή προσωπικού.

Συνεπώς, αν ένα όχημα, εκ των ανωτέρω περιπτώσεων α' έως στ', έχει παραχωρηθεί για χρήση σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο εταιρείας, αλλά έχει ΛΤΠΦ άνω των 12.000 ευρώ, τότε δεν θα υφίσταται καμία απαλλαγή από τη φορολόγηση της παραχώρησης ως παροχής σε είδος, ακόμη και αν χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς, λ.χ. από πωλητή για τις καθημερινές επισκέψεις του σε πελάτες ή αν πρόκειται για ελαφρύ φορτηγό (LCV) που χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς. Ο υπολογισμός της φορολογητέας αξίας, στην περίπτωση αυτή, γίνεται στο σύνολο της ΛΤΠΦ του οχήματος και όχι στο υπερβάλλον των 12.000 ευρώ ποσό.

Παράδειγμα: Εταιρεία παραχωρεί όχημα σε πωλητή της για επαγγελματικούς σκοπούς με ΛΤΠΦ 13.000 ευρώ. Η φορολογητέα παροχή σε είδος θα ανέλθει στο ποσό των 13.000 x 7% = 910 ευρώ. Αντίθετα, αν η εταιρεία παραχωρήσει σε πωλητή της για επαγγελματικούς σκοπούς όχημα με ΛΤΠΦ 11.500 ευρώ, η παραχώρηση αυτή δεν θα αποτελέσει φορολογητέα παροχή σε είδος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ