Την 61η επιβάρυνση για τα ακίνητα αποτελεί το νέο ειδικό τέλος

Την 61η επιβάρυνση για τα ακίνητα αποτελεί το νέο ειδικό τέλος
Την εκ νέου "στοχοποίηση" της ακίνητης περιουσίας αποτελεί το ειδικό τέλος που ανκοίνωσε ο Ευ. Βενιζέλος και που θα επιβληθεί στους ιδιοκτήτες κτισμάτων για το 2011 και 2012. Και αυτό γιατί έρχεται να προστεθεί στις υφιστάμενες 60 επιβαρύνσεις. 

Το συγκεκριμένο τέλοςπροβλέπει την φορολόγηση όλων των κτισμάτωνανεξαρτήτως τετραγωνικών και χρήσης,θα επιβάλλεται κλιμακωτά ανάλογα με την τιμή ζώνης, θα ξεκινά από0,50 ευρώ το τετραγωνικό και θα φτάνει τα 10 ευρώκαιθαενταχθεί στους λογαριαμσούς της ΔΕΗ.

Οι υφιστάμενες επιβαρύνσεις σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ

Α. Φόροι - τέλη - κρατήσεις επί του εισοδήματος από ακίνητα

1. Φόρος Εισοδήματος μισθωμάτων 18-45 %

2. Συμπληρωματικός Φόρος Εισοδήματος Μισθωμάτων 1,5%-3 %

3.Τέλος Χαρτοσήμου + ΟΓΑ (πλην μισθωμάτων κατοικιών) 3,6 %

4. Τεκμήριο διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α'+ β' κατοικία αναλόγως εμβ.& Τ.Ζ.

5. "Εκτακτη" εισφορά φυσ.προσώπων 1-4%

6. Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης 18-45 %

7. Κράτηση στα μισθώματα από το Δημόσιο υπέρ ΜΤΠΥ 3 %

8. Κράτηση στα μισθώματα από τους ΟΤΑ υπέρ ΤΑΔΚΥ 2 %

Β. Φόροι - τέλη κατά τη μεταβίβαση ακινήτων

9. Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή 23 %

10. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων 8-10 %

11. Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων 3 % επί ΦΜΑ

12. Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων) 4-5%

13. Φόρος Διανομής Ακινήτων 2-2,5%

14. Φόρος Χρησικτησίας Ακινήτων 8-10 %

15. Τέλος υπέρ Ταμείου Νομικών κατά τη σύνταξη συμβολαίων 6,50‰

16. Τέλος υπέρ Ταμείου Νομικών κατά τη μεταγραφή 1,25‰

17. Πρόσθετο Τέλος Μεταγραφής Συμβολαίων 4,5-7,5‰

Γ . Φόροι κληρονομιάς/γονικής παροχής & δωρεάς ακινήτων

18. Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων

Α' Κατηγορία: προς τέκνα (γον. παροχή), εγγονούς, συζύγους, γονείς 5-10 %

Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 5-20 %

Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40 %

19. Φόρος Δωρεάς ακινήτων Α' Κατηγορία: προς εγγονούς, συζύγους, γονείς 5-20 %

Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 10-30 %

Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40 %

Δ. Ετήσιοι - Περιοδικοί φόροι επί της κατοχής ακινήτων

20. Ετήσιος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) από 1.1.2010 2‰-2 % (Φ.πρόσ.) 6‰ (Νομ. πρόσωπα)

21. Ετήσιο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ),(κτίσματα+οικόπεδα) 0,25-0,35‰

22. Ετήσιος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών 15 % (πλην απρόσ.)

23. Φόρος Αναπροσαρμογής Αξίας ακινήτων επιχειρήσεων (περιοδ.) γη 5 %, κτίρια 8 % Ε. Αλλοι φόροι, τέλη και εισφορές υπέρ Ο.Τ.Α. και τρίτων

24. Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας - Φωτισμού Ελεύθερα από ΟΤΑ

25. Δημοτικός Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων Ελεύθερα από ΟΤΑ

26. Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Kwh x Μον.Χρ.€/Kwh

27. Δημοτικά Δυνητικά Τέλη (με διάφορες αιτιολογίες) Ελεύθερα από ΟΤΑ

28. Τέλη Αποχέτευσης ακινήτων (σύνδεση-χρήση). Από ΟΤΑ- ΔΕΚΟ

29. Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχέδια πόλεων (Ν.1337/83) σε γη έως 60 %, σε χρήμα έως 25 %

30. Τέλος Εγγραφής ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο 35 ευρώ/δικαίωμα + 1‰ επί αντ.αξίας

31. Εισφορά υπεραξίας λόγω νέων έργων με το Ν.2508/97

32. Tέλος Ανάπλασης Υποβαθμισμένων Περιοχών υπέρ ΔΕΠΟΣ με το Ν.2508/97

Ζ. Φόροι, Τέλη και Εισφορές οικοδομικής αδείας -ανέγερσης κτιρίων - αυθαιρέτων κλπ.

33. Τέλος έκδοσης οικοδομικής αδείας 1 % επί προυπολ.

34. Τέλος οικοδομικών εργασιών Ψήφισμα ΚΗ΄/1947

35. Κράτηση υπέρ Δήμου, ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ Επί προϋπολογισμού

36. Εργοδοτικές εισφορές προς ΙΚΑ & ΤΕΑΕΔΞΕ 90 % επί τεκμ.ημερομ.

37. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας επί οικοδ. υλικών και εργασιών 23 %

38. Δημοτικά Τέλη Κατάληψης Πεζοδρομίου Ελεύθερα από ΟΤΑ

39. Τέλος ρευματοδότησης ακινήτου (υπέρ ΔΕΗ και Δημοσίου) Ν.4483/65 (άρθρο 8)

40. Πολεοδομικά πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων-αλλαγής χρήσης Εφάπαξ/ετήσια

ΟΙ 20 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Α. Τεκμαρτά εισοδήματα από ακίνητα

1. Τεκμήριο διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α'+ β' κατοικία αναλόγως εμβ.& Τ.Ζ.

2. Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης 18-45 %

3. Tεκμαρτό εισόδημα λόγω αγοράς ακινήτου (ανεστάλη έως 31.12.2012) 18-45 % Β. Φόροι - τέλη κατά τη μεταβίβαση ακινήτων από επαχθή αιτία

4. Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή 23 %

5. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων 8-10 %

6. Φόρος Χρησικτησίας Ακινήτων 8-10 %

7. Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων) 4-5 %

8. Φόρος Διανομής Ακινήτων 2-2,5%

9. Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων 3 % επί Φ.Μ.Α.

10. Τέλη υπέρ Ταμείου Νομικών (σύνταξη –μεταγρ. συμβολαίων) 6,50+1,25‰

11. Πρόσθετο Τέλος Μεταγραφής Συμβολαίων 4,5-7,5‰

Γ. Φόροι κατά τη μεταβίβαση από χαριστική αιτία (κληρονομιά-γονική παροχή-δωρεά)

12. Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων

Α' Κατηγορία: προς τέκνα (γον. παρ.), εγγονούς, συζύγους, γονείς 5-10 %

Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 5-20 %

Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40 %

13. Φόρος Δωρεάς ακινήτων

Α' Κατηγορία: προς εγγονούς, συζύγους, γονείς 5-20 %

Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 10-30 %

Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40 % Δ. Ετήσιοι φόροι επί της κατοχής ακινήτων

14. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) από 1.1.2010 2‰-2 % (Φυσ.πρόσ.) 6‰ (Νομικά πρόσωπα)

15. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (κτίσματα+οικόπεδα) 0,25-0,35‰

16. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών 15 % .

Ε.Κτηματολόγιο-Πολεοδομικά πρόστιμα & εισφορές

17. Τέλος Εγγραφής ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο 1‰ επί αντικ. αξίας

18. Πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής – διατηρ. αυθαιρέτων 100% / 50% ετησίως

19. Πολεοδομικά πρόστιμα αλλαγής χρήσης (ημιυπαιθρ.κλπ) 5% - 15% εφάπαξ

20. Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχ. Πόλεων (Ν.1337/83) σε γη έως 60%,σε χρήμα έως 25%

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ