ΕΤΑΔ: Ξεκίνησε ο διεθνής διαγωνισμός για 3.000 ακίνητα του Δημοσίου

ΕΤΑΔ: Ξεκίνησε ο διεθνής διαγωνισμός για 3.000 ακίνητα του Δημοσίου
Ξεκίνησε ο Διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία που προκήρυξε η ΕΤΑΔ για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου 3.000

Ακινήτων και Τεχνικής και Νομικής Ωρίμανσης προς Αξιοποίηση 1.000 Ακινήτων», με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών διενέργειας τεχνικών και νομικών ελέγχων σε 3.000 ακίνητα του Δημοσίου, που αφορούν στον εντοπισμό των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης προς αξιοποίηση, καθώς και η υλοποίηση των ενεργειών αυτών σε 1.000 ακίνητα από αυτά. Θα συναφθούν τρεις ισόποσες συμβάσεις με τρεις αναδόχους, που αφορούν σε τρεις διαφορετικές γεωγραφικές ενότητες.

Γεωγραφική Ενότητα Α’: Περιφέρειες Αττικής, Στερ. Ελλάδας, Δυτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου. Γεωγραφική Ενότητα Β’: Περιφέρειες Κεντρ. Μακεδονίας, Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, Δυτ. Μακεδονίας. Γεωγραφική Ενότητα Γ’: Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, νήσων Β. Αιγαίου, νήσων Ν. Αιγαίου και Κρήτης.

Η Διάρκεια του έργου για κάθε σύμβαση είναι δώδεκα μήνες από την υπογραφή της. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δικαιούνται να ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ, υποχρεωτικά σε ένωση, σύμπραξη ή σε κοινοπραξία, (αναλυτικά στο τεύχος της Προκήρυξης).

Στόχος είναι αφενός η δημιουργία δυνατότητας αξιοποίησης των 1.000 ακινήτων, που θα συμβάλει άμεσα και έμμεσα στην Εθνική Οικονομία και αφετέρου η δημιουργία τεχνογνωσίας που θα επιτρέψει ανάλογη ωρίμανση για τα πάνω από 70.000 ακίνητα του Δημοσίου που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ.