Επ. Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο της Μπλε Κέρδος

 Επ. Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο της Μπλε Κέρδος

Πράσινο φως για τα squeeze out για Καραμολέγκος, Νίκας

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 954η συνεδρίαση της 27.5.2022 αποφάσισε:

- Την έγκριση του περιεχομένου ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας Μπλε Κέρδος για τη δημόσια προσφορά έως 7.200.000 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

- Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας ΕΜ. ΚΑΡ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.

- Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας CRYRED INVESTMENTS για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.

- Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους €3.000 στην εταιρία "ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ" για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 της απόφασης 1/474/13.06.2008 , του άρθρου 8 της απόφασης 1/808/7.2.2018 καθώς και του όγδοου μέρος του Κανονισμού ΕΕ 575/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 81 του ν. 4261/2014, καθώς δεν προέβη στις προβλεπόμενες δημοσιοποιήσεις των στοιχείων που ορίζονται στο όγδοο μέρος του Κανονισμού ΕΕ 575/2013 και σε άλλες οργανωτικές υποχρεώσεις της νομοθεσίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ