Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα σε Πειραιώς Financial Holdings και Alpha Services and Holdings

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα σε Πειραιώς Financial Holdings και Alpha Services and Holdings

 

Τι αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 950η/12.4.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε:

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 50.000 στην εταιρία "ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε." για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού και του άρθρου 27 παρ. 8 του ν. 4443/2016, λόγω μη έγκαιρης δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών που αναφέρονταν στο επεξηγηματικό σημείωμα προς τους μετόχους και αφορούσαν στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου τον Μάρτιο του 2021.
Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 10.000 στην εταιρία ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A., για παράβαση του άρθρου 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 σχετικά με πλημμελή τήρηση του καταλόγου προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ