Επ. Κεφαλαιαγοράς: Διευκρινίσεις για συναλλαγές στη διάρκεια της κλειστής περιόδου και αγορές ιδίων

 Επ. Κεφαλαιαγοράς: Διευκρινίσεις για συναλλαγές στη διάρκεια της κλειστής περιόδου και αγορές ιδίων

Ένας εκδότης μπορεί να επιτρέψει σε πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα για τον εν λόγω εκδότη να εκτελεί συναλλαγές για λογαριασμό του ιδίου ή για λογαριασμό τρίτου κατά τη διάρκεια της κλειστής περιόδου είτε λόγω της ύπαρξης εξαιρετικών περιστάσεων οι οποίες απαιτούν την άμεση πώληση μετοχών, όπως σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, είτε λόγω των χαρακτηριστικών των σχετικών συναλλαγών,

Διευκρινίσεις για θέματα διενέργειας συναλλαγών κατά τη διάρκεια της κλειστής περιόδου που προηγείται της ανακοίνωσης των οικονομικών καταστάσεων αλλά και για θέματα αγοράς ιδίων μετοχών παρέχει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία διευκρινίζει τα κάτωθι:

1. Επισήμανση αναφορικά με την απαγόρευση διενέργειας συναλλαγών από τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σε εισηγμένες εταιρείες κατά τη διάρκεια της κλειστής περιόδου ενός μήνα που προηγείται της ανακοίνωσης των οικονομικών καταστάσεων (ετήσιων και εξαμηνιαίων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 11 και 12 του κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/522.

Με αφορμή τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επισημαίνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 19 του κανονισμού(ΕΕ) 596/2014:

Ένα πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα σε ένα εκδότη απαγορεύεται να πραγματοποιεί συναλλαγές για λογαριασμού του ιδίου ή για λογαριασμού τρίτου, άμεσα ή έμμεσα, οι οποίες σχετίζονται με τις μετοχές ή τους χρεωστικούς τίτλους του εκδότη ή με παράγωγα ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με αυτά, κατά τη διάρκεια μιας κλειστής περιόδου 30 ημερολογιακών ημερών πριν από την ανακοίνωση μιας ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης ή μιας ετήσιας έκθεσης την οποία ο εκδότης υποχρεούται να δημοσιοποιήσει.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 19 του του κανονισμού (ΕΕ) 596/2014:

Ένας εκδότης μπορεί να επιτρέψει σε πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα για τον εν λόγω εκδότη να εκτελεί συναλλαγές για λογαριασμό του ιδίου ή για λογαριασμό τρίτου κατά τη διάρκεια της κλειστής περιόδου είτε λόγω της ύπαρξης εξαιρετικών περιστάσεων οι οποίες απαιτούν την άμεση πώληση μετοχών, όπως σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, είτε λόγω των χαρακτηριστικών των σχετικών συναλλαγών, όσον αφορά συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ή σχετίζονται με σύστημα συμμετοχής των εργαζομένων στο κεφάλαιο, με αποταμιευτικά προγράμματα, με δικαιώματα επί μετοχών ή δικαιώματα επί μετοχών ή συναλλαγές στις οποίες δεν μεταβάλλεται το έννομο συμφέρον στον σχετικό τίτλο.

Επισημαίνεται ότι προκειμένου ένας εκδότης να επιτρέψει την διενέργεια συναλλαγών σύμφωνα με τα ως άνω, οφείλει να τηρεί τις διαδικασίες που περιγράφονται στα άρθρα 7, 8 και 9 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/522.

2. Επισήμανση αναφορικά με τη διενέργεια συναλλαγών ιδίων μετοχών στο πλαίσιο προγραμμάτων επαναγοράς κατά τη διάρκεια της κλειστής περιόδου ενός μήνα που προηγείται της ανακοίνωσης των οικονομικών καταστάσεων (ετήσιων και εξαμηνιαίων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την περ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού(ΕΕ) 2016/1052, ο εκδότης προκειμένου να επωφεληθεί από την απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, δεν διενεργεί πράξεις κατά τη διάρκεια της κλειστής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014· Από τον ως άνω περιορισμό εξαιρούνται οι περιπτώσεις που περιγράφονται στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052.

3. Επισήμανση αναφορικά με τις ίδιες μετοχές και τον υπολογισμό των ορίων του άρθρου 7, παρ.1 του ν.3461/2006.

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του του άρθρου 7, παρ.1 του ν.3461/2006 ως ισχύει, περί υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, για τον υπολογισμό των εν λόγω ορίων του νόμου, δεν λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές της Εταιρείας και συνεπώς θα πρέπει να αφαιρούνται από το σύνολο των μετοχών με δικαίωμα ψήφου αυτής για τον σχετικό υπολογισμό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ