Ευρωσύμβουλοι: 8 Μαρτίου ξεκινά η διαπραγματεύση των νέων μετοχών

 Ευρωσύμβουλοι: 8 Μαρτίου ξεκινά η διαπραγματεύση των νέων μετοχών

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.450.044,00€, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 14.833.480 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30€ εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

 

Η εταιρεία Ευρωσύμβουλοι ανακοινώνει, ότι η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 3.708.370 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30€ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, όπως αποφασίσθηκε από την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.7.2021, θα αρχίσει από την Τρίτη 8.3.2022.

Από την ίδια ως άνω ημερομηνία, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.450.044,00€, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 14.833.480 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30€ εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. κατά την συνεδρίασή της στις 3.3.2022 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 3.708.370 νέων μετοχών. Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Παράσχος Τσιρχόγλου (τηλ. 2310 804000 και 2310 804047) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ