Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:Πρόστιμο 330.000 σε στελέχη της Creta Farms για χειραγώγηση της αγοράς

 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:Πρόστιμο 330.000 σε στελέχη της Creta Farms για χειραγώγηση της αγοράς

 

Για χειραγώγηση της αγοράςε μέσω των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 945η/4.2.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε:

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους €330.000 σε μέλη του Δ.Σ. και στελέχη της εταιρίας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ, για παράβαση της απαγόρευσης χειραγώγησης αγοράς του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, όπως η χειραγώγηση αγοράς ορίζεται από το άρθρο 12 παρ. 1(γ) του Κανονισμού αυτού, μέσω των ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της για τη χρήση 2017, που δημοσιοποιήθηκαν στις 30.4.2018. Συγκεκριμένα επιβάλλεται:

Πρόστιμο ύψους € 150.000 στον κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι, υπό την ιδιότητα του Προέδρου – Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου.
Πρόστιμο ύψους € 150.000 στον κ. Κωνσταντίνο Δομαζάκη, υπό την ιδιότητα του Αντιπροέδρου – Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου.
Πρόστιμο ύψους € 20.000 στον κ. Δημήτριο Χατζηγιαννίδη, υπό την ιδιότητα του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου της εταιρίας.
Πρόστιμο ύψους €10.000 στον κ. Δημήτριο Φελέκη, υπό την ιδιότητα του Financial Controller της εταιρίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ