ΧΑ: 30 Σεπτεμβρίου σε διαπραγματευση οι νέες μετοχές της Attica Bank

ΧΑ: 30 Σεπτεμβρίου σε διαπραγματευση οι νέες μετοχές της Attica Bank

Tο νέο σύνολο των μετοχών της Τράπεζας που θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 7.687.567 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξία €0,20 η καθεμία 

 

Η «ATTICA BANK», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στις 15.09.2021, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων: την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας από €0,30 σε €18,00, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας από 461.254.013 σε 7.687.567 νέες κοινές, ονομαστικές με ψήφο μετοχές της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €18,00 η καθεμία, δια της συνένωσης εξήντα (60) υφιστάμενων μετοχών σε μία (1) νέα μετοχή της Τράπεζας (reverse split).

Προκείμενου να προκύπτει ο ως άνω ακέραιος αριθμός μετοχών, εγκρίθηκε να προηγηθεί του reverse split αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €2,10 με αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου ειδικού αποθεματικού μείωσης μετοχικού κεφαλαίου του 2015, και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €136.838.692,60, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από €18,00 σε €0,20, και τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

Την 21.09.2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ' αριθμ. 2436927/21.09.2021 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών (Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις της από 15.09.2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.537.513,40 Ευρώ και διαιρείται σε 7.687.567 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,20 η κάθε μία.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), την 22.09.2021, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των ανωτέρω 7.687.567 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €0,20 η καθεμία, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 461.254.013 κοινών ονομαστικών μετοχών και ενημερώθηκε για την κατά τα ανωτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από €18,00 σε €0,20 ανά μετοχή με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €136.838.692,60, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

Με απόφαση της Τράπεζας, η 24.09.2021 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 461.254.013 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. Από την επομένη εργάσιμη ημέρα, 27.09.2021, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 28.09.2021 (Record Date).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 7.687.567 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, €0,20 ανά μετοχή, ορίζεται η Πέμπτη, 30.09.2021.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 7.687.567 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξία €0,20 η καθεμία.

Η τιμή εκκίνησης της διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ