Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκαν τα Ενημερωτικά Δελτία των Prodea και Premia

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκαν τα Ενημερωτικά Δελτία των Prodea και Premia


Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 920η/9.7.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε:

- Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΠΡΟΝΤΕΑ» για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, άυλων κοινών, ανώνυμων ομολογιών της, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως € 300 εκατ.

- Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «PREMIA» για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων μετοχών της από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ύψους έως € 75 εκατ., η οποία πραγματοποιείται με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, εν μέρει με καταβολή μετρητών και εν μέρει με εισφορές σε είδος.

- Λόγω των επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, την παράταση της προθεσμίας υποβολής: (α) της Ετήσιας Έκθεσης του άρθρου 10 της απόφασης 1/506/8.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έως τις 31 Ιουλίου 2021 και (β) της έκθεσης αξιολόγησης των ορκωτών ελεγκτών του άρθρου 9 της απόφασης 1/506/8.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έως τις 10 Οκτωβρίου 2021. Οι ανωτέρω παρατάσεις ισχύουν μόνο για τις υποβολές του τρέχοντος έτους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ