Επιτροπη Χρηματαγορών: Τροποποίηση αποφάσεων για τα ομόλογα

Επιτροπη Χρηματαγορών: Τροποποίηση αποφάσεων για τα ομόλογα
Ανακοινώθηκαν εταιρικές πράξεις που αφορούν την Forthnet και Epsilon

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, ενέκρινε την τροποποίηση τηςΑπόφασης 2του ΧΑ, αναφορικά με τους όρους και τις υποχρεώσεις της Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος, οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής:

Επιπλέον ενέκρινε την τροποποίηση της Απόφασης 2 του ΧΑ αναφορικά

  • με την διαδικασία έγκρισης και ενεργοποίησης των Μελών με την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Ειδικής Διαπραγμάτευσης στα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά της Αίτησης του Μέλους για την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας, ενώ παράλληλα καταργούνται τα υφιστάμενα Παραρτήματα «Υπομνήματα-Ερωτηματολόγια» των Αγορών Αξιών και Παραγώγων κι αντικαθίσταται η Αίτηση/Παράρτημα της Απόφασης, σχετικά με την πρόθεση ανάληψης της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή είτε στην Αγορά Αξιών, είτε στην Αγορά Παραγώγων.
  • την τροποποίηση τηςΑπόφασης 22του ΧΑ, με την προσθήκη της κατηγορίας τωνΤίτλων Σταθερού Εισοδήματος στον Αυτόματο Μηχανισμό Ελέγχου Μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ)και την προσθήκη των πέντε (5) καλύτερων τιμών αγοράς και πώλησης στις Προ-συναλλακτικές πληροφορίες των Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος.
  • την τροποποίηση τηςΑπόφασης 24του ΧΑ «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του Χ.Α.», σχετικά με τηνεφαρμογή της εξαίρεσης των χρεώσεων για τις εντολές που εισάγονται στο σύστημα και παραμένουν στο βιβλίο εντολών για περισσότερα από 15 δευτερόλεπτα, ώστε να έχει ισχύ και για τουςΤίτλους Σταθερού Εισοδήματος.
  • την τροποποίηση της Απόφασης 1 του ΧΑ αναφορικά με το δικαίωμα πρόσβασης στο Σύστημα Εκκαθάρισης για τα Μέλη Διαπραγμάτευσης της Αγοράς Παραγώγων, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των αναγκών διάρθρωσης συναλλαγών παραγώγων, εφόσον οι χρήστες είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού Εκκαθαριστή Παραγώγων ή Πιστοποιητικού Εκκαθαριστή Αξιών.

Επίσης, γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εταιρικές πράξεις:

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016

Αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με καταβολή μετρητών της εταιρίας «FORTHNET Α.Ε.» (ISIN: GRS406003004), η οποία πραγματοποιείται υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 3 μετατρέψιμες ομολογίες για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, σε τιμή έκδοσης ομολογίας €0,30. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016 έως και την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης των 110.097.185 δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται από την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016 έως και την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016.

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016

Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «EPSILON NET Α.Ε.» (ISIN: GRS498003003) με τελική ονομαστική αξία μετοχής €0,30 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,09 ανά μετοχή, κατόπιν της ισόποσης αύξησης και μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016.