ΕΚ: Πρόστιμα 105.000 ευρώ για short selling της Eurobank

ΕΚ: Πρόστιμα 105.000 ευρώ για short selling της Eurobank
Τα πρόστιμα αφορούν ανοιχτή πώληση της μετοχής από πέντε funds

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 765/15.9.2016 συνεδρίασή του αποφάσισε:

  • Την έγκριση του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» για τη δημόσια προσφορά έως και 330.291.555 μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά ομολογία, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και για την εισαγωγή των νέων ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
  • Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 105.000 ευρώσε πέντε αλλοδαπά επενδυτικά κεφάλαια, διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις επί μετοχών της τράπεζας "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ".

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε πρόστιμο € 30.000 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία DSAM LONG SHORT EQUITY MASTER FUND, 25.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία DSAM CAYMAN FUND LIMITED, 20.000 ευρώ ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία DSAM+ MASTER FUND, και από 15.000 ευρώ στα νομικά πρόσωπα με τις επωνυμίες LMAP ALPHA LIMITED και LMA SPC-MAP 112 SEGREGATED PORTFOLIO, διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών, κατά παράβαση του άρθρου 12 του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτό εξειδικεύεται από το άρθρο 5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 827/2012 για τις ανοιχτές πωλήσεις.

  • Την επιβολή προστίμου ύψους 20.000 ευρώστην εταιρία Lavipharm Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν.3556/2007, λόγω μη ορθής σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ στην εταιρία ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3556/2007, λόγω μη ορθής σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ