Κλειστό παραμένει το Χρηματιστήριο μέχρι νεωτέρας – Η ανακοίνωση της ΕΚ

Κλειστό παραμένει το Χρηματιστήριο μέχρι νεωτέρας – Η ανακοίνωση της ΕΚ
Συνεχίζει να ισχύει το κλείσιμο της αγοράς έως την έκδοση νέας απόφασης από την κυβέρνηση.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνέχεια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (ΦΕΚ’ 84/18.7.2015), και ειδικότερα με βάση τους περιορισμούς που τίθενται στην παρ. 10 στοιχεία γ και δ του άρθρου πρώτου ανακοινώνει τα εξής:

  1. θα παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ο Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ),
  2. θα παραμείνει κλειστή η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ),
  3. θα εξακολουθήσει η αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων,
  4. θα εξακολουθήσει η αναστολή λειτουργίας της Εταιρίας Εκκαθάρισης (ΕΤΕΚ) για τους τίτλους που τελούν υπό διαπραγμάτευση στην ελληνική αγορά και στο ΠΜΔ,
  5. θα εξακολουθήσει η αναστολή λειτουργίας του διακανονισμού αξιών σε τίτλους της ελληνικής αγοράς από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛΚΑΤ).

Τα ανωτέρω θα ισχύουν κατ΄ ελάχιστο μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 10, στοιχείο δ του άρθρου πρώτου της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ