Επιστροφή κεφαλαίου της ΕΧΑΕ

Επιστροφή κεφαλαίου της ΕΧΑΕ
Για τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

από ευρώ 0,76 σε ευρώ 0,56 και την επιστροφή κεφαλαίου ποσού ευρώ 0,20 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών, ενημερώθηκε η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη συνεδρίαση της 10ης Ιουλίου 2014.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με νέα ονομαστική αξία εκάστης ευρώ 0,56 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ορίστηκε η 16η Ιουλίου 2014. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 18η Ιουλίου 2014.

Ακόμη σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών ενημερώθηκε για:
• τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.» λόγω ακύρωσης 392 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 16η Ιουλίου 2014.
• τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.- ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» λόγω ακύρωσης 213.000 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 16η Ιουλίου 2014.
• την αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας «ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε «ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία θα ισχύει από την 16η Ιουλίου 2014.
• τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» λόγω ακύρωσης 1.095.433 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 16η Ιουλίου 2014.