ΕΛΤΕΧ Άνεμος: Στο 1,70-1,97 ευρώ η τιμή διάθεσης

ΕΛΤΕΧ Άνεμος: Στο 1,70-1,97 ευρώ η τιμή διάθεσης
Στο 1,70-1,97 ευρώ ανά μετοχή θα κυμανθεί η τιμή διάθεσης στη δημόσια προσφορά μετοχών με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Ελληνική Τεχνοδομική Άνεμος, για την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.


Υπενθυμίζεται ότι από 28/3/2014 η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 6.200.100 ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 20.667.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.
Οι νέες μετοχές θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2014, εφόσον συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για καταβολή μερίσματος από τη χρήση 2014.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα καλυφθεί ως εξής:
• Ποσοστό τουλάχιστον 30% των μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι 6.200.100 μετοχές) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών Ιδιωτών Επενδυτών και
• Το υπόλοιπο 70% των μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι 14.466.900 μετοχές) θα κατανεμηθεί μεταξύ των δύο κατηγοριών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών.
Εάν η ζήτηση στην κατηγορία Ιδιωτών Επενδυτών υπολείπεται της ελάχιστης προσφοράς του 30%, οι πλεονάζουσες μετοχές μεταφέρονται στην κατηγορία Ειδικών Επενδυτών εφόσον προκύπτει επαρκής ζήτηση που να καλύπτει την μεταφορά αυτή.
Το συνολικό ύψος της Δημόσιας Προσφοράς θα ανέλθει κατά μέγιστο σε 40.713.990 ευρώ με βάση την ανώτατη τιμή ως ανωτέρω εύρους. Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του προαναφερθέντος δεσμευτικού εύρους τιμών και θα ανακοινωθεί στις 14/7/2014.