Αύξηση 10,2% των ξένων επενδυτών τον Μάιο στο χρηματιστήριο

Αύξηση 10,2% των ξένων επενδυτών τον Μάιο στο χρηματιστήριο
Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα αυξήθηκε σε σχέση με τον

προηγούμενο μήνα και έφθασε σε ποσοστό το 42,6% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 60,4% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ, σύμφωνα με το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Μαΐου της Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.Σ. (Ε.Χ.-Χ.Α.)

Τον Μάιο 2014 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

- Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. έκλεισε στα €70,92 δισ., αυξημένη κατά 9,9% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 14,7%.

- Ο Μάιος ήταν ο 19ος συνεχόμενος μήνας που οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά υπερέβησαν τις εκροές.

- Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 60,4% έναντι 54,8% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αξιοσημείωτη αύξηση της τάξεως του 10,2%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (20.983,64 εκατ. ευρώ ή 29,6%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 42,6% παρουσιάζοντας επίσης σημαντική
αύξηση της τάξεως του 15,1% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα (συμμετοχή ξένων με ΤΧΣ Απρ. 2014 : 37,0%).

- Συνολική αξία συναλλαγών €4,89 δις (αυξημένη κατά 51,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 101,4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

- Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 4.623.582.541 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 134,42% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.972.333.069 τεμάχια) και αύξηση 93,51% σε σχέση με το Μάιο του 2013 (2.389.317.447 τεμάχια).

- Οι ξένοι επενδυτές τον Μάιο 2014 πραγματοποίησαν το 72,5% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

- 35,11 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 29,31 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα)

- 1.308 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 3.374 τον προηγούμενο μήνα)

- Απώλειες της τάξης του 1,3% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Χ.Α από την αρχή του μήνα.

Η Αξία Συναλλαγών του Μαΐου 2014 έφτασε τα €4.890,26 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 51,4% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €3.229,32 εκατ. Σε σχέση με τον Μάιο 2013 που η αξία συναλλαγών ήταν €2.427,63 εκατ., σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 101,4%

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Μαΐου 2014 ήταν €232,87 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€161,47 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€127,77 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Μάιο 2014 ανήλθε στις 35.108 έναντι 29.313 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Μάιο 2013 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 98.003). Τον Μάιο 2014 δημιουργήθηκαν 1.308 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 3.374 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €70,92 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €64,55 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 9,9% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €37,08 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 91,3%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Μάιο 2014 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €116,07 εκατ. Οι εισροές προέρχονται από ξένα νομικά πρόσωπα (€107,27 εκατ.), από θεσμικούς επενδυτές (€12,92 εκατ.) και από ιδιώτες αλλοδαπούς (€0,04 εκατ.), ενώ οι εκροές προέρχονται από λοιπά νομικά πρόσωπα (€4,15 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €111,13 εκατ. Οι εκροές προέρχονται από Έλληνες ιδιώτες (€64,19 εκατ.), από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (€31,43 εκατ.), από ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές (€20,82 εκατ.) και από αμοιβαία κεφάλαια (€4,45 εκατ.), ενώ οι εισροές προέρχονται από ασφ. εταιρ. & συνταξιοδοτικά κεφάλαια (€7,61 εκατ.), από εταιρείες επενδύσεων (€1,09 εκατ.), από τον δημόσιο τομέα (€0,59 εκατ.) και από λοιπά ιδιωτικών χρηματοοικονομικών (€0,47 εκατ.).

Τα υπόλοιπα €4,95 εκατ. που εμφανίζονται ως εκροές από Λοιπούς Επενδυτές αφορούν Μερίδες στις οποίες δεν έχει καταχωρηθεί από τους αρμόδιους Χειριστές ΣΑΤ συγκεκριμένη χώρα φορολογικής κατοικίας.

Οι ξένοι επενδυτές τον Μάιο 2014 πραγματοποίησαν το 72,5% των συναλλαγών (σε σχέση με το 69,8% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Μάιο 2013 είχαν πραγματοποιήσει το 41,1% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές τον Μάιο 2014 πραγματοποίησαν το 13,5% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 13,9% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 42,0% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες θεσμικοί επενδυτές (ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες) τον Μάιο 2014 πραγματοποίησαν το 12,7% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 14,7% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 13,6% των συναλλαγών)

Συμμετοχή επενδυτών στο ΧΑ

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα αυξήθηκε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και έφθασε σε ποσοστό το 42,6% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 60,4% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.
Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 53,2%.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 26,7% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.