Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Eurobank

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Eurobank
Άνοιξε σήμερα το βιβλίο προσφορών της Eurobank, για την προσφορά προς του Θεσμικούς Επενδυτές η οποια όπως εκτιμάται θα διαρκέσει εώς τις 18 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, ηEurobank ανακοινώνει ότι σύναψε ξεχωριστές συμφωνίες με τη Brookfield Capital PartnersLimited («Brookfield»), τη Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax»), επενδυτικά κεφάλαιαπου διαχειρίζεται η Highfields Capital Management LP, τη WLR Recovery Fund V, L.P. και/ήάλλα επενδυτικά σχήματα που διαχειρίζεται η WL Ross & Co LLC («WLR Ross») (από κοινούοι «Επενδυτές» και έκαστος ξεχωριστά ο «Επενδυτής»), δυνάμει των οποίων εις έκαστος τωνΕπενδυτών δεσμεύτηκε ξεχωριστά, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να καλύψει νέες κοινέςμετοχές της Eurobank (από κοινού οι «Προσφερόμενες Μετοχές» και έκαστη ξεχωριστά η«Προσφερόμενη Μετοχή») στο πλαίσιο της προτεινόμενης Αύξησης.

H Αύξηση θαδιενεργηθεί με ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικούς επενδυτές, επιλέξιμους θεσμικούς επενδυτέςκαι λοιπούς επενδυτές που εκπληρώνουν ορισμένα κριτήρια μέσω διαδικασίας βιβλίουπροσφορών (bookbuilding) (η «Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές»), κατά τα ειδικότεραδιαλαμβανόμενα στην από 4 Νοεμβρίου 2015 ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου τηςEurobank. Οι όροι των εν λόγω συμφωνιών εγκρίθηκαν από το Ταμείο ΧρηματοπιστωτικήςΣταθερότητας (το «ΤΧΣ»).

Οι συνολικές δεσμεύσεις των Επενδυτών δυνάμει των συμφωνιών κάλυψης ανέρχονται σεπερίπου €353 εκ. και αντιστοιχούν σε περίπου 17% των €2,122 δισ., το οποίο είναι το μέγιστοποσό που επιδιώκει η Eurobank να αντλήσει μέσω της Αύξησης και ισούται με το κεφαλαιακόέλλειμμά της υπό το δυσμενές σενάριο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων(stress test) της Συνολικής Αξιολόγησης που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (Single Supervisory Mechanism, o«EEM»).

Ορισμένοι από τους Επενδυτές έχουν το δικαίωμα, ασκούμενο κατά τη διακριτικήευχέρεια ενός εκάστου αυτών, να αυξήσουν το ποσό της αντίστοιχης δέσμευσής τους μεεγγυημένη κατανομή, δικαιούμενοι έτσι να καλύψουν Προσφερόμενες Μετοχές μέχρι τουεπιπλέον ποσού των περίπου €231εκ. συνολικά.

Έτσι, το ανερχόμενο κατ’ ανώτατο όριο σεσυνολικά €584 εκ. άθροισμα της πιθανής κάλυψης (εξαιρουμένης της ενδεχόμενης επένδυσηςτης EBRD) αντιστοιχεί σε περίπου 28% του μέγιστου ποσού της Αύξησης των €2,122 δισ.

Η τιμή στην οποία οι Επενδυτές θα καλύψουν Προσφερόμενες Μετοχές θα ισούται με την τιμήανά Προσφερόμενη Μετοχή που θα προκύψει από την Προσφορά προς ΘεσμικούςΕπενδυτές (η «Τιμή Διάθεσης»).

Η Τιμή Διάθεσης θα υπόκειται στην αποδοχή του ΓενικούΣυμβουλίου του ΤΧΣ σύμφωνα με το Ν. 3864/2010.Η δέσμευση εκάστου Επενδυτή να καλύψει Προσφερόμενες Μετοχές τελεί υπό τηνπροϋπόθεση ότι η Τιμή Διάθεσης δεν θα υπερβεί τα €0,04 ανά Προσφερόμενη Μετοχή (προτης προσαρμογής του αριθμού και της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών μετοχώντης Eurobank δυνάμει της προτεινόμενης συνένωσης μετοχών (reverse split)). Εάν η ΤιμήΔιάθεσης είναι μεγαλύτερη των €0,04 ανά Προσφερόμενη Μετοχή, κατόπιν προσαρμογήςώστε να ληφθεί υπόψη η προτεινόμενη συνένωση μετοχών, ο οικείος Επενδυτής θα έχει τοδικαίωμα, ασκούμενο κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να εγγραφεί για ποσόμικρότερο εκείνου για το οποίο έχει δεσμευθεί ή να μην εγγραφεί καθόλου.

Η δέσμευση εκάστου Επενδυτή τελεί υπό την επιφύλαξη της λήψης όλων των αναγκαίωνκανονιστικών εγκρίσεων και συναινέσεων, όπου απαιτείται, την αίρεση της ολοκλήρωσης της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές και ορισμένες άλλες προϋποθέσεις. Ιδίως, ηδέσμευση εκάστου Επενδυτή τελεί επίσης υπό την αίρεση της άντλησης από την Eurobankμέσω ιδιωτικών πηγών ποσού κοινού μετοχικού κεφαλαίου το οποίο, αθροιζόμενο μεοποιοδήποτε ποσό κεφαλαιακής ενίσχυσης επιτύχει μέσω της Άσκησης ΔιαχείρισηςΠαθητικού που ανακοινώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2015, θα ισούται με τουλάχιστον €2,122
δισ., μείον οποιοδήποτε ποσό τυχόν καλυφθεί μέσω άλλων ενεργειών κεφαλαιακής ενίσχυσηςπου περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο από τον EEM σχετικό σχέδιο (capital plan) τηςEurobank .

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Αύξησης, αναμένεται ότι οι Brookfiled, Fairfax και WLRoss θα διατηρήσουν την αντίστοιχη εκπροσώπησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο τηςEurobank στα τρέχοντα επίπεδα.

Επιπλέον των αναφερομένων ανωτέρω Επενδυτών, η Eurobank έλαβε επίσης επιβεβαίωσηαπό την EBRD ότι το διοικητικό συμβούλιό της ενέκρινε υπό προϋποθέσεις επένδυση ύψουςμέχρι €80 εκ. στην Eurobank.

Η περίοδος αποδοχής των προτάσεων που υπέβαλε η Eurobank στο πλαίσιο τηςανακοινωθείσας Άσκησης Διαχείρισης Παθητικού έληξε στις 11 Νοεμβρίου 2015 και ώρα5:00μ.μ. (Κεντρικής Ευρώπης).

Βάσει ενός ενδεικτικού υπολογισμού, εάν η Eurobankαποδέχονταν το σύνολο των τίτλων που της προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της ΆσκησηςΔιαχείρισης Παθητικού, το κεφαλαιακό έλλειμμά της υπό το ανωτέρω δυσμενές σενάριο θαμειωνόταν κατά περίπου €720 εκ. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Άσκησης ΔιαχείρισηςΠαθητικού, προ της εφαρμογής οποιασδήποτε αναλογικής κατανομής αποδοχής προσφορών(scaling), θα ανακοινωθούν στις 12 Νοεμβρίου 2015.

Τέλος, ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία του βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για τηνΠροσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές. Η Τιμή Διάθεσης και η κατανομή θα προσδιοριστούνκατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, και η Τιμή Διάθεσης θαανακοινωθεί μέσω ξεχωριστού δελτίου τύπου.

Οι BofA Merrill Lynch, HSBC και Mediobanca Banca θα ενεργήσουν ως Γενικοί Συντονιστές(Joint Global Coordinators) και Συνδιοργανωτές (Joint BookRunners) της Προσφοράς προςΘεσμικούς Επενδυτές. Οι Axia, Barclays, BNP Paribas, Eurobank Equities και Nomura θαείναι επίσης Συνδιοργανωτές (Joint Bookrunners) της Προσφοράς προς ΘεσμικούςΕπενδυτές.

Οι COMMERZBANK, Euroxx Χρηματιστηριακή, Keefe, Bruyette & Woods Limitedκαι Wood & Company θα συμμετάσχουν ως Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers) τηςΠροσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές.