Για πόσο καιρό μας κρατάει φακελωμένους ο «Τειρεσίας;»

Για πόσο καιρό μας κρατάει φακελωμένους ο «Τειρεσίας;»
Όλη η Ελλάδα έχει μπει στη μαύρη λίστα του Τειρεσία. Τα πολύ αυστηρά κριτήρια που έχουν τεθεί σε άλλες εποχές και προβλέπουν ότι κάποιος θα πρέπει να «μαυρίζει» ακόμη και για μια απλήρωτη συναλλαγή ύψους 1000 ευρώ, λειτουργεί πλέον καταστροφικά καθώς σχεδόν το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου έχει αποκλειστεί από κάθε μορφή δανεισμού. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τα κριτήρια ένταξης στο λεγόμενο «Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων» μπαίνουν ξανά στο μικροσκόπιο.

Το να μπεις στον Τειρεσία είναι πλέον πολύ εύκολο. «Στο Σύστημα Οικονομικής Συμπεριφοράς Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) καταχωρούνται δεδομένα που αφορούν σε ακάλυπτες (σφραγισμένες) επιταγές, απλήρωτες κατά τη λήξη τους συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, αιτήσεις πτωχεύσεων, αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτωχεύσεων λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη, κηρυχθείσες πτωχεύσεις, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών ακινήτων, προγράμματα πλειστηριασμών κινητών, τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες, κατασχέσεις και επιταγές βάσει Ν.Δ 1923, καταγγελίες συμβάσεων καρτών, καταγγελίες συμβάσεων χορηγήσεων καταναλωτικής στεγαστικής και επιχειρηματικής πίστης, διοικητικές κυρώσεις, αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής, αιτήσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών καθώς και αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης χρεών» όπως αναφέρεται στην σχετική ιστοσελίδα.

Το να βγεις όμως, είναι εξαιρετικά δύσκολο όπως φαίνεται και από τον πίνακα στον οποίο αναλύεται ο χρόνος για τον οποίο διατηρούνται τα δεδομένα ακόμη και μετά την πλήρη αποπληρωμή της οφειλής από τον οφειλέτη.

Κατηγορίες ΔεδομένωνΧρόνος τήρησης
Επιταγές2 χρόνια
Συναλλαγματικές2 χρόνια
Καταγγελίες συμβάσεων καρτών, δανείων καταναλωτικής, στεγαστικής επιχειρηματικής πίστης2 χρόνια
Διαταγές Πληρωμής3 χρόνια
Προγράμματα Πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων4 χρόνια
Κατασχέσεις-Επιταγές του Ν.Δ. 19234 χρόνια
Διοικητικές Κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών4 χρόνια
Αιτήσεις ΠτωχεύσεωνΔιαγράφονται, είτε με την καταχώρηση της τελικής πληροφορίας για κήρυξη της πτώχευσης, είτε, εφόσον ματαιωθεί η σχετική μ' αυτές συζήτηση, μετά 12μηνο από την ημερομηνία της (ματαιωθείσας) συζήτησης, σε κάθε δε περίπτωση διαγράφονται στο μήνα εντός του οποίου συμπληρώνονται 5 έτη από την ημερομηνία κατάθεσης αυτών στο αρμόδιο δικαστήριο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω μη επάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη διαγράφεται η πληροφορία για την αίτηση πτώχευσης, αλλά καταχωρίζεται στο ΣΑΥ η σχετική πληροφορία, η οποία διατηρείται σε αυτό για δέκα (10) έτη.
Αιτήσεις συνδιαλλαγής / Συμφωνίες συνδιαλλαγής (αρ.99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα)-Οι αιτήσεις συνδιαλλαγής διαγράφονται από το αρχείο μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία κατάθεσης αυτών στο αρμόδιο Δικαστήριο.
- Σε περίπτωση που εκδοθεί απόφαση επικύρωσης συμφωνίας, τόσο η αίτηση όσο και η επικύρωση, διατηρούνται στο αρχείο για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη της διάρκειας ισχύος της συμφωνίας. Σε περίπτωση απόρριψης της επικύρωσης της συμφωνίας ή κήρυξης της λύσης αυτής, τα σχετικά δεδομένα διατηρούνται στο αρχείο για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης.
Κηρυχθείσες ΠτωχεύσειςΟι πληροφορίες για κηρυχθείσες πτωχεύσεις διαγράφονται από το Αρχείο μετά τη πάροδο δέκα ετών (10) εφόσον οι εργασίες τους δεν συνεχίζονται και σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο δέκα πέντε (15) ετών από την κήρυξή τους.
Τροπές Προσημειώσεων σε ΥποθήκεςΕως ότου εξαλειφθούν
Αιτήσεις Δικαστικής Ρύθμισης ΟφειλώνΕφόσον επέλθει ο συμβιβασμός (δικαστικός) διατηρούνται στο αρχείο για χρονικό διάστημα τριών (3)ετών από την εξόφληση των σχετικών οφειλών. Εφόσον οι παραπάνω αιτήσεις δεν καταλήξουν σε συμβιβασμό διαγράφονται από το αρχείο τρια (3) έτη μετά την υποβολή τους. Σε περίπτωση παραίτησης του αιτούντος η σχετική με την αίτηση πληροφορία διαγράφεται από το αρχείο ενα (1) έτος μετά την υποβολή της αίτησης.
Αποφάσεις Δικαστικής Ρύθμισης ΧρεώνΔιατηρούνται για τρια (3) χρόνια από την επέλευση της απαλλαγής (αρ.11 & 1α ν.3869/10) από τα χρέη. Για τρία (3) χρόνια διατηρούνται και οι αποφάσεις για την πλήρη απαλλαγή του οφειλέτη.(αρ.8 & 5 ν.3869/10)

Οι πληροφορίες που αφορούν σε σφραγισμένες επιταγές, απλήρωτες συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, καταγγελίες συμβάσεων καρτών κ' δανείων, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών, κατασχέσεις, επιταγές ΝΔ 1923, τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες και αιτήσεις πτωχεύσεων εφόσον δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €), δεν «φακελώνονται» ακόμη και αν δεν έχουν εξοφληθεί.

Αν κάποιος έχει εξοφλήσει τις οφειλές του, δεν παραμένει «φακελωμένος» για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στον σχετικό πίνακα εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. δεν υπερβαίνουν τα 3.000 € στο σύνολό τους και

β. δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) στοιχεία/τεμάχια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ