Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου απέρριψε αίτηση της FBME Bank

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου απέρριψε αίτηση της FBME Bank
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου με σημερινή απόφαση «έλυσε τα χέρια» της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου για να προχωρήσει, υπό την

ιδιότητά της ως Αρχή Εξυγίανσης, την πώληση εργασιών του υποκαταστήματος της FBME Bank Ltd στην Κύπρο.

Αναφορικά με την υπόθεση η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, διευκρινίζει ότι η απόφαση για λήψη και εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης στο υποκατάστημα από την Αρχή Εξυγίανσης, δεν βασίστηκε στις ενέργειες και την ανακοίνωση που εξέδωσε στις 17/7/2014 η Μονάδα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (FinCEN) του αμερικάνικου Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία χαρακτήριζε την FBME Bank Ltd ως «χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πρωτίστης ανησυχίας για ξέπλυμα παράνομου χρήματος».

Η απόφαση, επισημαίνεται, στηρίχθηκε στις άμεσες και δραστικές συνέπειες που είχε η εν λόγω ανακοίνωση στην ικανότητα διεκπεραίωσης πελατειακών συναλλαγών από το Υποκατάστημα ως αποτέλεσμα των άμεσων μέτρων που έλαβαν οι κύριες εγχώριες και ξένες ανταποκρίτριες τράπεζες με τις οποίες διατηρεί καταθετικούς λογαριασμούς το Υποκατάστημα.

Η Κεντρική Τράπεζα σε ανακοίνωση της εξηγεί ότι «ως αποτέλεσμα της ενέργειας του FinCEN, οι ανταποκρίτριες τράπεζες έχουν παγώσει ή/και κλείσει τους λογαριασμούς του Υποκαταστήματος σε δολάριο ΗΠΑ και αναστείλει την εκτέλεση εμβασμάτων εκ μέρους του πελατών του Υποκαταστήματος στο εν λόγω νόμισμα ενώ σοβαρές δυσκολίες υπήρχαν στην εκτέλεση εμβασμάτων σε ευρώ και άλλα νομίσματα». Τα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση της FinCEN, καθώς επίσης και στη Δήλωση Ευρημάτων (Notice of Finding), που συνοδεύει την ανακοίνωση, τυγχάνουν ξεχωριστής εξέτασης και χειρισμού από την Κεντρική Τράπεζα, υπό την ιδιότητά της ως εποπτική αρχή, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές.

«Η Αρχή Εξυγίανσης έκρινε την πώληση των εργασιών του Υποκαταστήματος σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ως το ενδεδειγμένο μέτρο εξυγίανσης, σύμφωνα με τον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και ΄Αλλων Ιδρυμάτων Νόμο, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προστασία των καταθετών και την παρεμπόδιση εξάπλωσης κινδύνων που θα επηρέαζαν τη σταθερότητα του συνόλου του τραπεζικού συστήματος» καταλήγει η ανακοίνωση

Πηγή: