Τα κύρια σημεία του απολογισμού του ΤΧΣ στις 4 συστημικές τράπεζες

Τα κύρια σημεία του απολογισμού του ΤΧΣ στις 4 συστημικές τράπεζες
Στα 18,5 δισ. ευρώ αποτιμούνται σήμερα 10 Ιουλίου 2014, οι μετοχές που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), στις 4 συστημικές τράπεζες, σύμφωνα με την τριμηνιαία οικονομική του κατάσταση για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2014. Τα κύρια σημεία 1. Τα συνολικά έσοδα της εν λόγω περιόδου ανήλθαν στα €1.445 εκ. κυρίως λόγω των θετικών αποτιμήσεων του μετοχικού χαρτοφυλακίου του ΤΧΣ και την αρνητική επίπτωση της αύξησης των αποτιμήσεων των warrants. 2. Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν στα €19 εκ. κυρίως από τα ομόλογα του European Financial Stability Fund (EFSF) που κατέχει το ΤΧΣ. 3. Δεν υπήρχαν έσοδα από προμήθειες το 2014 καθώς δεν υπήρξε δραστηριότητα αναδοχής έκδοσης τίτλων. 4. Οι δαπάνες προσωπικού και τα Γενικά Διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στα περίπου €1.480 χιλιάδες 5. Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων καθαρό από δεδουλευμένους τόκους ανήλθε στα €10.933 εκ. 6. Τα ταμειακά διαθέσιμα και τα Ταμειακά ισοδύναμα ανήλθαν στα €533 εκ. Η αύξηση που σημειώθηκε από τα €489 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2013 είναι αποτέλεσμα των ανακτήσεων από τις εκκαθαρίσεις. 7. Η αποτίμηση των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ στις 4 συστημικές τράπεζες ανήλθε στα €25,1 δις από €22,6 δις στο τέλος του 2013. 8. Η υποχρέωση από Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Μέσα που προέκυψε από την έκδοση των warrants αυξήθηκε στα €3,4 δις από τα €2,3 δις στο τέλος του 2013. 9. Σημαντικά γεγονότα το 2014 ανά συστημική τράπεζα * Τράπεζα Πειραιώς: α) Η τράπεζα ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,75 δις μέσω έκδοσης 1.029.411.764 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης στα €1,70 ανά μετοχή. Κατόπιν της εν λόγω αύξησης κεφαλαίου το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 80,95% σε 67,30%. β) Την 07/07/2014 η τράπεζα ανακοίνωσε την εξάσκηση 4.951.260 δικαιωμάτων με τιμή εξάσκησης €1,77, τα οποία αντιστοιχούσαν σε 22.160.707 κοινές ονομαστικές μετοχές (0,36% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας). Κατόπιν της εξάσκησης των δικαιωμάτων, το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 67,30% σε 66,93%. * Alpha Bank: α) Η τράπεζα ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,2 δις μέσω έκδοσης 1.846.153.846 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης στα €0,65 ανά μετοχή. Κατόπιν της έναρξης διαπραγμάτευσής τους στις 4 Απριλίου 2014, το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 81,71% σε 69,90%.β) Στις 10 Ιουνίου 2014 η τράπεζα ανακοίνωσε την άσκηση 60.899.318 warrants με τιμή εξάσκησης €0,46, τα οποία αντιστοιχούσαν σε 451.179.721 κοινές ονομαστικές μετοχές (3,53% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας). Κατόπιν της εξάσκησης των warrants, το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 69,90%σε 66,36%. * Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Η τράπεζα ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €2.5δις μέσω της έκδοσης 1.136.363.637 κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης €2,20 ανά μετοχή. Κατόπιν της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 84,38% σε 57,24%. Eurobank: Η τράπεζα ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €2.864εκ. μέσω της έκδοσης 9.238.709.677 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης €0,31 ανά μετοχή. Κατόπιν της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 95,23% σε 35,41%.