Αναβαθμίστηκε το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

 Αναβαθμίστηκε το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

Το κατεξοχήν σύστημα δημοσιότητας, πληροφόρησης και διαφάνειας για τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων

Σε εργασίες αναβάθμισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ προχώρησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του έργου για την «Αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με χρήση των υποδομών του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (GCloud)».

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν χωρίς διακοπή λειτουργίας του ΚΗΜΔΗΣ και αφορούσαν στην αναβάθμιση των υποδομών λογισμικού, την τεχνική και αισθητική αναμόρφωση της εφαρμογής και ιδίως του γραφικού περιβάλλοντός της (graphical user interface – GUI) με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και μεθόδων.

Οι τελικές εργασίες αφορούσαν στην αναβάθμιση της βάσης δεδομένων του υποσυστήματος ΚΗΜΔΗΣ και υλοποιήθηκαν με διακοπή λειτουργίας του από την Παρασκευή 13.01.2023 ώρα 18:00 έως και το Σάββατο 14.01.2023 ώρα 14:00, ολοκληρώθηκαν δε δύο ημέρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα επανέναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τους συστήματος.

Αποτέλεσμα αυτών των παρεμβάσεων είναι, μεταξύ άλλων:

- η διασφάλιση υψηλότερης διαθεσιμότητας και απόδοσης της βάσης δεδομένων του συστήματος, με αντίστοιχη βελτίωση της απόκρισης και διαθεσιμότητας της εφαρμογής για τους τελικούς χρήστες
- η συμβατότητα της εφαρμογής με διευρυμένο αριθμό σύγχρονων web browsers, όπως Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, MS Edge, η οποία δεν υπήρχε προηγουμένως. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται καθοριστικά η χρήση της εφαρμογής από όλους τους χρήστες
- η νέα, βελτιωμένη διεπαφή χρήστη (user interface – UI) βασισμένη σε τεχνολογία JavaServer Faces, που εξαλείφει τεχνικά προβλήματα του παρελθόντος λόγω παλαιότητας των υποδομών και βελτιώνει σημαντικά τη φιλικότητα της εφαρμογής
- η διάθεση της εφαρμογής και στην αγγλική γλώσσα για τη διευκόλυνση της συμμετοχής οικονομικών φορέων του εξωτερικού σε διαγωνιστικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα, ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια και την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού, και κατ’ επέκταση την επίτευξη καλύτερων τιμών για τις αγορές που υλοποιεί ο δημόσιος τομέας
- η δημιουργία των προϋποθέσεων για την περαιτέρω αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις, τη χρήση προτύπων για ανοικτά δεδομένα και τη διαλειτουργικότητα μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API)
- η βελτίωση της ασφάλειας του συστήματος μέσω της δυνατότητας υποστήριξης των ασφαλέστερων πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης και ασφάλειας των επικοινωνιών.

Υπενθυμίζεται ότι το ΚΗΜΔΗΣ αποτελεί το κατεξοχήν σύστημα δημοσιότητας, πληροφόρησης και διαφάνειας για τον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων, μέσω της καταχώρισης σε αυτό εγγράφων και μεταδεδομένων (metadata) των αποφάσεων ή/και των πράξεων, των σχετικών με τις διαγωνιστικές διαδικασίες προμηθειών, υπηρεσιών και έργων του συνόλου των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων της χώρας.

Αποτελεί δε κεντρικό σημείο αναφοράς των οικονομικών φορέων (επιχειρήσεων) όσον αφορά τη διαφανή πρόσβαση σε στοιχεία και λεπτομέρειες σχετικά με τους δημόσιους διαγωνισμούς, με εύκολη και αξιόπιστη αναζήτηση ενδεχόμενων επιχειρηματικών ευκαιριών αλλά και για έγκυρο και έγκαιρο προγραμματισμό της αγοράς.

Από την έναρξη λειτουργίας του το 2013, έχουν αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, μεταξύ άλλων, περισσότερες από 1.144.000 συμβάσεις, οι οποίες ανατέθηκαν σε 131.355 αναδόχους, συνολικής αξίας 42,76 δισ. ευρώ και αφορούν στην αγορά 7.660 διαφορετικών ειδών από 3.095 αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς.

Ειδικότερα για το 2022 έως 19/9, έχουν αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, 81.244 συμβάσεις, οι οποίες ανατέθηκαν σε 26.457 αναδόχους, συνολικής αξίας 5.610.344.818 ευρώ και αφορούν στην αγορά 4.518 διαφορετικών ειδών από 2.227 αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ