Προκήρυξη του προγράμματος "Εξοικονομώ Κατ' Οίκον"

Προκήρυξη του προγράμματος "Εξοικονομώ Κατ' Οίκον"
Η δράση "Εξοικονομώ Κατ' Οίκον" αφορά στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στην υλοποίηση παρεμβάσεων.

Σκοπός του είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, που έχουν αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή απόδοση και οι οποίες ανήκουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα, που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλήρως με ιδία κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, ή στις οποίες θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: από 25/11/2016 έως 30/12/2016.

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μεσογείων 56, Αθήνα 115 27, τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα.

Όροι και προϋποθέσεις
Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Αίτηση Χρηματοδότησης
Τεχνικό Δελτίο Πράξης
Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής
Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου
Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
Παράρτημα τεκμηρίωσης εκπλήρωσης κριτηρίων (ομάδες 1-4), εφόσον απαιτείται
Επιχειρησιακό Σχέδιο, εφόσον απαιτείται.

Προϋπολογισμός: € 68.000.000.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ