Νέο πρόγραμμα επιδότησης από το ΕΣΠΑ- Οι λεπτομέρειες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης από το ΕΣΠΑ- Οι λεπτομέρειες
Ευκαιρίες για χρηματοδότηση επιχειρήσεων που θέλουν να επενδύσουν στην έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία δίνει το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» προϋπολογισμού 126 εκατ. ευρώ. Στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές.

Το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως και το 100% ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας, το μέγεθος της επιχείρησης και το έργο. Οσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δράση, που πρόκειται να προκηρυχθεί μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου, μπορούν να το πράξουν είτε μόνες τους είτε σε συνεργασία με άλλες είτε συμπράττοντας με ερευνητικούς οργανισμούς.

Οι επιχειρήσεις είναι δυνατόν να κατατάσσονται σε όλες τις κατηγορίες με βάση το μέγεθός τους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες). Οι προτάσεις που θα υποβληθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις παρεμβάσεις:

• Ερευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
• Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς,
• Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Στο πλαίσιο των προτάσεών τους οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μείγμα ενεργειών μέσα από ένα ευρύ φάσμα δαπανών που καλύπτει η δράση από τις ακόλουθες κατηγορίες:

• κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας)
• δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση, επικύρωση, προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων)
• υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες).

Επιχειρήσεις
Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας, οι οποίοι είναι: Υλικά - Κατασκευές, Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Αγροδιατροφή και Βιομηχανία τροφίμων, Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Υγεία και Φάρμακα, Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Αναδυόμενες Τεχνολογίες.

Ερευνητικοί οργανισμοί
Ως ερευνητικός οργανισμός νοείται ένας φορέας, όπως ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικό κέντρο, ινστιτούτο κ.λπ., ο οποίος ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, έχει ως πρωταρχικό σκοπό την ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή την ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.

Δικαιούχοι ανά έργο
Οι προτάσεις των έργων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα, για κάθε μια από τις τρεις παρεμβάσεις:

1 Ερευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Η παρέμβαση απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής τους. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση είτε ομάδες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανεξάρτητων μεταξύ τους.

2 Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: Η παρούσα παρέμβαση αφορά συμπράξεις επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις.

3 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

Τι χρηματοδοτείται
Ο ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός κάθε υποβαλλόμενης πρότασης διαμορφώνεται για καθεμιά από τις τρεις παρεμβάσεις ως εξής:

1 Ερευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:

• Σε 200.000 ευρώ, εάν πρόκειται για μία επιχείρηση,
• Σε 350.000 ευρώ, εάν πρόκειται για δύο επιχειρήσεις,
• Σε 450.000 ευρώ, εάν πρόκειται για τρεις επιχειρήσεις, και
• Σε 500.000 ευρώ, εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις.

2 Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς:

• Σε 1.000.000 ευρώ.

3 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων:

• Σε 2.000.000 ευρώ.

Ποσοστό επιχορήγησης
Το ποσοστό της επιχορήγησης προσδιορίζεται ανάλογα με το είδος της επιλέξιμης δραστηριότητας ή το μέγεθος της επιχείρησης. Ετσι στην κατηγορία «Ερευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες επιχείρησης» το εύρος του ποσοστού επιχορήγησης κυμαίνεται από 35% έως 80%. Στις «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 25% έως 100%. Και στον τομέα «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» το εύρος είναι 25% έως 70%.

Πληροφορίες
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Ερευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας. Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eyde-etak.gr. Τηλ.: 213 1300000.

πηγή: Έθνος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ