Σε διαβούλευση το νέο «Εθνικό Πλαίσιο για την Ερευνα και Καινοτομία»

Σε διαβούλευση το νέο «Εθνικό Πλαίσιο για την Ερευνα και Καινοτομία»
Σε διαβούλευση,έθεσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), η οποία θα διαρκέσει έως τις 25 Ιουνίου, το κείμενο του «Εθνικού Πλαισίου για την Έρευνα και Καινοτομία και της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης». Η ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας μας, καλούνται να καταθέσουν τις τελικές απόψεις τους. Είχε προηγηθεί μία μακρά περίοδος διαβούλευσης μέσα από ομάδες εργασίας και επιμέρους συνεργασίες με υπουργεία και περιφέρειες. Το νέο εθνικό πλαίσιο για την έρευνα, την καινοτομία και την «έξυπνη» εξειδίκευση, λαμβάνει υπόψη του, τόσο τις καλές πρακτικές από τον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, όσο και την ελληνική εμπειρία. Όπως επισήμανε ο γγ Έρευνας και Τεχνολογίας, Χρήστος Βασιλάκος, «η έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου 2014- 2020 είναι η κατάλληλη στιγμή να θέσουμε τη χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας στη βάση ενός Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Έρευνα και την Καινοτομία (ΕΣΠΕΚ). Η προσπάθεια αυτή θα έχει ως στόχο να μοχλεύσει σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις, μέσα από την αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης και τη στόχευση της πολιτικής έρευνας και καινοτομίας στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας στην πορεία προς το 2020». Σύμφωνα με τη ΓΓΕΤ, η επιλογή εθνικών προτεραιοτήτων στο πεδίο της έρευνας θα είναι μία συνεχής διαδικασία σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2014- 2020, στο πλαίσιο του διαλόγου που θα αναπτυχθεί κατά την κατάρτιση και εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων τομεακού και περιφερειακού επιπέδου, μέσω των οποίων θα χρηματοδοτηθούν οι σχετικές παρεμβάσεις έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Η ΓΓΕΤ επισημαίνει ότι προσβλέπει σε έναν ειλικρινή διάλογο, με βασικό στόχο την ολοκλήρωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Έρευνα και την Καινοτομία (ΕΣΠΕΚ), το οποίο θα συμβάλλει ουσιαστικά στην έξοδο της χώρας μας από την κρίση, στην ανάπτυξη, σε νέες θέσεις εργασίας και θα είναι το βασικό εργαλείο για την υλοποίηση του οράματος της «Καινοτόμου Ελλάδας το 2020». Η διαβούλευση θα γίνει μέσω του www.opengov.gr στη διεύθυνση http://www.opengov.gr/ypepth/?p=2035.