Πίνακες με το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Προϋπολογισμός 2015 Εκτίμηση Σχέδιο 2016 Πρόβλεψη Προσχεδίου 2016 Πρόβλεψη Σχέδιο 2016 Ι. Έσοδα (1+2) 55.603 53.091 53.344 53.527 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού 50.871 48.618 49.462 49.107 2. Έσοδα ΠΔΕ 4.732 4.473 3.882 4.420 ΙΙ. Δαπάνες (1+2) 55.705 55.664 55.685 55.751 1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού 49.305 49.264 48.935 49.001 α. Πρωτογενείς δαπάνες 41.887 41.924 41.735 41.861 β. Εγγυήσεις σε Γενική Κυβέρνηση   667 660 380 380 γ. Τόκοι    5.900 5.830 5.930 5.930 δ. Ταμειακές Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες 700 590 598 598 2. ΠΔΕ (α+β) 6.400 6.400 6.750 6.750 α. Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος 5.700 5.700 6.000 6.000 β. Εθνικό σκέλος 700 700 750 750 ΙΙΙ. Ταμειακό Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού -103 -2.573 -2.340 -2.224 ΙΙΙ.α. Ταμειακό Πρωτογενές αποτέλεσμα Κρατικού Προϋπολογισμού (ΙΙΙ-γ) 5.797 3.257 3.590 3.706 Εθνικολογιστικές προσαρμογές κεντρικής διοίκησης -3.285 -3.412 -2.314 -2.846 Πρωτογενές αποτέλεσμα Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA 4.512 965 2.346 1.860 Ισοζύγιο  Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA -3.388 -5.985 -4.654 -5.070 Ισοζύγιο Νομικών Προσώπων πλην ΔΕΚΟ 1.374 355 1.092 1.105 Ισοζύγιο επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ 853 649 554 545 Ισοζύγιο Νοσοκομείων - ΠΕΔΥ κατά ESA 588 344 406 455 Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA 863 241 300 315 Ισοζύγιο ΟKΑ εκτός Νοσοκομείων κατά ESA -750 -1.221 -1.675 -1.044 Ισοζύγιο Γενικής κυβέρνησης κατά ESA -459 -5.618 -3.977 -3.695 % ΑΕΠ -0,2% -3,2% -2,3% -2,1% Τόκοι Γενικής Κυβέρνησης 7.867 6.904 6.919 6.821 Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής κυβέρνησης κατά ESA 7.408 1.286 2.942 3.126 % ΑΕΠ 4,0% 0,7% 1,7% 1,8% Προσαρμογές Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας -1.812 -1.636 -2.048 -2.207 Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής κυβέρνησης σύμφωνα  με τη μεθοδολογία της Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας 5.595 -349 894 919 % ΑΕΠ 3,03% -0,20% 0,52% 0,53% Στόχος Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας 5.546 -439 867 872 % ΑΕΠ 3,00% -0,25% 0,50% 0,50% Δημοσιονομικό Πλεόνασμα (+) ή Κενό (-) Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας 49 90 27 47 ΑΕΠ 184.870 175.658 173.365 174.438     ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 2015 2016 Σύνολο Παρεμβάσεων