Κωδικός 089: Η διατροφή

  Στον κωδικό 089 θα γράψετε το συνολικό ετήσιο ποσό της διατροφής που καταβάλατε στο σύζυγό σας ή στη σύζυγό σας μέσα στο έτος 2011 και το οποίο επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ποσό της διατροφής που καταβλήθηκε στον άλλο σύζυγο για τα τέκνα δεν αναγράφεται στους κωδικούς αυτούς. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης αυτής θα μειώσει το φόρο σας. Το ποσό της μείωσης του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα χίλιαπεντακόσια (1.500) ευρώ