Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τους νέους κανόνες για τους ΕΦΚ

Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τους νέους κανόνες για τους ΕΦΚ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε σχετική επιστολή και σε Πορτογαλία και Λετονία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε σήμερα την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Λετονία να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους νέους κανόνες για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή απέστειλε σήμερα επιστολή αιτιολογημένης γνώμης στις τρεις χώρες επειδή δεν κοινοποίησαν τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Κομισιόν: Παραπέμπει την Ελλάδα για κακή εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε έργα υποδομής

Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει κοινές διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Προβλέπει μια σειρά νέων κανόνων, οι οποίοι θα τεθούν σε εφαρμογή από τις 13 Φεβρουαρίου 2023. Τα κράτη- μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Τον Ιανουάριο του 2022 η Επιτροπή απέστειλε σχετική προειδοποιητική επιστολή σε 16 κράτη μέλη. Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα, η Λετονία και η Πορτογαλία δεν έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή κανένα μέτρο μεταφοράς. Τα εν λόγω κράτη- μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθούν με την υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να ενημερώσουν την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ε.Ε..


Με μια άλλη επιστολή αιτιολογημένης γνώμης που απέστειλε σήμερα η Επιτροπή στην Ελλάδα, την καλεί να κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς των κανόνων για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες. Οι κανόνες αυτοί εμποδίζουν τους φορολογούμενους να εκμεταλλεύονται τις διαφορές μεταξύ των φορολογικών συστημάτων προκειμένου να καταβάλουν λιγότερους ή καθόλου φόρους, και αποτρέπουν τη διάβρωση της φορολογικής βάσης στα κράτη μέλη. Η προθεσμία για την κοινοποίηση των εν λόγω κανόνων ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2021. Εάν δεν υπάρξει πλήρης κοινοποίηση όλων των εθνικών μέτρων μεταφοράς, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε περαιτέρω μέτρα κατά της Ελλάδας, λόγω μη συμμόρφωσής της με τους ενωσιακούς κανόνες για τον ΦΠΑ στις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή απέστειλε σήμερα επιστολή αιτιολογημένης γνώμης στην Ελλάδα, λόγω πλημμελούς εφαρμογής των κανόνων για τον ΦΠΑ στις ταχυδρομικές υπηρεσίες οι οποίοι περιλαμβάνονται στην οδηγία για τον ΦΠΑ (οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου) και έχουν αποσαφηνιστεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής. Η εν λόγω οδηγία προβλέπει απαλλαγή ορισμένων ταχυδρομικών υπηρεσιών από τον ΦΠΑ, με σκοπό την ενθάρρυνση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων γενικού συμφέροντος. Για τον σκοπό αυτό, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες του πληθυσμού (υπηρεσίες καλούμενες «καθολικές ταχυδρομικές υπηρεσίες») απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ και, ως εκ τούτου, προσφέρονται με μειωμένο κόστος. Αντιθέτως, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες των οποίων οι όροι αποτέλεσαν αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης με τους πελάτες, όπως το μαζικό ταχυδρομείο, οι ειδικές εκπτώσεις, οι εμπορικές συμφωνίες με συγκεκριμένους οργανισμούς, καθώς και άλλες υπηρεσίες που δεν αποτελούν μέρος των καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών, δεν μπορούν να τύχουν απαλλαγής από τον ΦΠΑ. Η Ελλάδα απαλλάσσει από τον ΦΠΑ όλες τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που παρέχονται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν περιλαμβάνονται στις καθολικές ταχυδρομικές υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τον ΦΠΑ. Εάν η Ελλάδα δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ε.Ε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ