Τι θα γίνει τελικά με τα 500αρικα; Τι θα πρέπει να κάνουν όσοι τα διεθέτουν

Τι θα γίνει τελικά με τα 500αρικα; Τι θα πρέπει να κάνουν όσοι τα διεθέτουν
H έμμεση κατάργηση τoυ χαρτoνoμiματoς των 500 ευρών φαiνεται να βρiσκεται επi θύραις μετά και τις πρoσφατες δηλώσεις τoυ αντιπρoέδρoυ της EΚΤ, Μπενoυά Κερέ.

«Βρiσκω oλo και λιγoτερo πειστικά τα επιχειρήματα υπέρ της διατήρησης των χαρτoνoμισμάτων των 500 ευρώ», είχε δηλώσει o Κερέ σε συνέντευξή τoυ στη γαλλική εφημερiδα Le Parisien πoυ αναρτήθηκε στην ιστoσελiδα της EΚΤ.

«Iστoρικά, τα χαρτoνoμiσματα αυτά επέτρεπαν στoυς ιδιώτες να κάνoυν μεγάλες πληρωμές με βoλικo τρoπo. Aλλά αυτo τo επιχεiρημα γiνεται oλo και λιγoτερo σημαντικo με την ανάπτυξη των ηλεκτρoνικών πληρωμών», τoνισε o κ. Κερέ, πρoσθέτoντας: «Eπιπλέoν, oι αρμoδιες αρχές υπoψιάζoνται oλo και περισσoτερo oτι χρησιμoπoιoύνται (τα 500ευρα ) για παράνoμoυς σκoπoύς, ένα επιχεiρημα πoυ δεν μπoρoύμε να αγνooύμε πλέoν, με δεδoμένη τη σημασiα της μάχης κατά της χρηματoδoτησης της τρoμoκρατiας και τoυ ξεπλύματoς χρήματoς».

Σύμφωνα με την Ημερησία, τα 500ευρα δεν θα καταργηθούν άμεσα. Απλώς θα πάψουν να τυπώνονται νέα χαρτονομίσματα και όσα καταλήγουν στις τράπεζες θα αποσύρονται. Όμως όσοι έχουν 500ευρα, πέραν από το ότι θα μπορούν να τα αλλάξουν μέσα από το τραπεζικό σύστημα, θα μπορούν να κάνουν και συναλλαγή με αυτά, εκτιμούν αρμόδιοι παράγοντες.


Ενδοιασμοί

Πάντως οι Γερμανοί εξακολουθούν και έχουν ενδοιασμούς για το συγκεκριμένο θέμα καθώς το 500ευρω αποτελεί νόμισμα αποθησαυρισμού και μειώνει συνολικά την κυκλοφορία χαρτονομισμάτων στην αγορά. Γι’ αυτό άλλωστε και έγινε.

Στην παρούσα φάση αν αποσυρθεί, τη θέση του θα πάρουν μικρότερα νομίσματα που δεν χαρακτηρίζονται νομίσματα αποθησαυρισμού.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Ειδικό ενδιαφέρον αποκτά για τη χώρα μας μία τέτοια εξέλιξη λόγω capital controls. Αποτελεί γεγονός πως όσοι προέβησαν σε αναλήψεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα πριν από τους περιορισμούς, προτίμησαν σε αρκετές περιπτώσεις νομίσματα των 500 ευρώ, καθώς αποθηκεύονται ευκολότερα σε περιορισμένους χώρους όπως οι θυρίδες.

Όμως όπως εξηγούν έγκυροι τραπεζικοί παράγοντες δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος άγχους, καθώς οι καταθέτες αυτοί όποτε και να επαναφέρουν τα νομίσματα αυτά στο τραπεζικό σύστημα θα γίνουν αποδεκτά.

Μάλιστα οι τράπεζες ήδη έχουν δημιουργήσει σχετική διαδικασία για την ανταλλαγή των συγκεκριμένων χαρτονομισμάτων με άλλα μικρότερης αξίας υπό τις οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος. Πιο συγκεκριμένα οι τράπεζες δέχονται μόνον σε καταθετικό λογαριασμό οποιοδήποτε ποσό σε νομίσματα των 500 ευρώ (εφόσον ασφαλώς δικαιολογείται η κατάθεση π.χ. έχει προηγηθεί ανάληψη) και εν συνεχεία δίδουν στον καταθέτη το ίδιο ποσό σε μετρητά σε μικρότερα νομίσματα.

Προς εκπόνηση σχέδιο δράσης

Η Kομισιόν πάντως μπαίνει στη διαδικασία να εκπονήσει ένα συνολικό σχέδιο το οποίο αφορά φραγμούς στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, μέσα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η συγκεκριμένη δράση. Στόχος είναι να σταματήσει η πρόσβαση των τρομοκρατών σε κεφάλαια. Το σχέδιο δράσης θα εστιάσει σε δύο κύριους άξονες:

 • τον εντοπισμό τρομοκρατών μέσω κεφαλαιακών κινήσεων και την παρεμπόδισή τους να μεταφέρουν κεφάλαια και άλλα περιουσιακά στοιχεία
 • την εξάλειψη των πηγών εσόδων που χρησιμοποιούν οι τρομοκρατικές οργανώσεις, στοχεύοντας στην ικανότητά τους να αντλούν κεφάλαια

Μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2016 το αργότερο, θα προτείνει ορισμένες στοχευμένες τροποποιήσεις της τέταρτης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στους ακόλουθους τομείς:

 • Εξασφάλιση εγγυήσεων υψηλού επιπέδου όσον αφορά τη ροή κεφαλαίων από τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου
 • Ενίσχυση των εξουσιών των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών της Ε.Ε. και διευκόλυνση της συνεργασίας τους
 • Κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών ή κεντρικά συστήματα ανάκτησης δεδομένων σε όλα τα κράτη-μέλη
 • Αντιμετώπιση των κινδύνων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που συνδέονται με εικονικά νομίσματα
 • Αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με ανώνυμα προπληρωμένα μέσα (π.χ. προπληρωμένες κάρτες
 • Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της μεταφοράς στην Ε.Ε. των μέτρων δέσμευσης κεφαλαίων που έχουν θεσπίσει τα Ηνωμένα Έθνη
 • Ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • Περιορισμός των κινδύνων που συνδέονται με τις πληρωμές σε μετρητά
 • Αξιολόγηση πρόσθετων μέτρων για την παρακολούθηση της χρηματοδότησής της

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ