Eurogroup: Γρήγορη διαπραγμάτευση για το νέο δάνειο - Η επίσημη ανακοίνωση

Eurogroup: Γρήγορη διαπραγμάτευση για το νέο δάνειο - Η επίσημη ανακοίνωση
Το Eurogroup ζητά γρήγορες διαπραγματεύσεις και δεσμεύεται να αποζημιώσει τις ευρωπαϊκές χώρες που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη σε περίπτωση που η Ελλάδα δεν πληρώσει τον EFSM.

«Το Eurogroup καλωσορίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών που σχετίζονται με απόφαση να εγκριθεί επί της αρχής ένα 3ετές πρόγραμμα στήριξης του ESM προς την Ελλάδα και ιδιαίτερα τα γρήγορα βήματα νομοθέτησης που έκανε το ελληνικό κοινοβούλιο ως πρώτο βήμα προς την επανάκτηση της εμπιστοσύνης», αναφέρει η ανακοίνωση του οργάνου.

«Ακολουθώντας την επίσημη απόφαση που πήρε το συμβούλιο του ESM, οι θεσμοί εξουσιοδοτήθηκαν για την γρήγορη διαπραγμάτευση Μνημονίου Συνεννόησης (MoU) που θα περιγράφει λεπτομερώς τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στην οικονομική βοήθεια.

Ευθυγραμμισμένο με τη δήλωση της Συνόδου Κορυφής στις 12 Ιουλίου, το Eurogroup συζήτησε το θέμα μιας πιθανής χρηματοδότησης γέφυρας για να εξασφαλιστεί ότι το ελληνικό δημόσιο μπορεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στο ΔΝΤ και την ΤτΕ ΕΛΛ +2,08% και να τιμήσει τις υποχρεώσεις του τις επόμενες εβδομάδες. Υπό αυτό το πρίσμα καλωσορίζει την απόφαση του Συμβουλίου να εγκρίνει βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση προς την Ελλάδα, χρησιμοποιώντας έως 7,16 δισ. ευρώ από τα κεφάλαια που είναι ήδη διαθέσιμα στον μηχανισμό ESFM.

Σε αυτό το πλαίσιο το Eurogroup συμφωνεί με την αρχή της μεταφοράς των κερδών του 2014 από τα ομόλογα SMP ώστε να τηρούνται σε λογαριασμό της ΕΚΤ προκειμένου να εξασφαλιστούν νομικά εκτελεστά δικαιώματα για να προστατευτούν μη μέλη της ευρωζώνης από τον κίνδυνο απώλειας από το πρόγραμμα του ESFM στην Ελλάδα. Αυτό θα επιβεβαιωθεί με γράμμα από τον πρόεδρο του Eurogroup στον ESM.

Τα κέρδη SMP θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά είτε ως αποζημίωση σε κράτη μέλη που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη σε περίπτωση ζημιάς ή θα επιστρέψουν στα κράτη μέλη αν δεν χρειαστούν.

Αν η Ελλάδα δεν καταφέρει να πληρώσει το δάνειο του ESFM τα διαθέσιμα εργαλεία για ανάκτηση χρέους και προστασία του προϋπολογισμού της Ενωσης θα χρησιμοποιηθούν, επιβεβαιώνοντας ότι τα ρίσκα μη ολοκλήρωσης γρήγορα των διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα του ESM παραμένουν πλήρως στην Ελλάδα.

Το Eurogroup, που συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Στα ελληνικά

Το Eurogroup χαιρετίζει την επιτυχή ολοκλήρωση των σχετικών εθνικών διαδικασιών που σχετίζονται με την απόφαση να εγκριθεί επί της αρχής ένα τριετές πρόγραμμα στήριξης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) προς την Ελλάδα και ιδιαίτερα τα γρήγορα βήματα νομοθέτησης που έκανε το ελληνικό κοινοβούλιο ως πρώτο βήμα προς την επανάκτηση της εμπιστοσύνης», αναφέρει η ανακοίνωση του οργάνου.

Ακολουθώντας την επίσημη απόφαση που πήρε το συμβούλιο του ESM, οι θεσμοί εξουσιοδοτήθηκαν για την γρήγορη διαπραγμάτευση Μνημονίου Συνεννόησης (MoU) που θα περιγράφει λεπτομερώς τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στην οικονομική βοήθεια.
Ευθυγραμμισμένο με τη δήλωση της Συνόδου Κορυφής στις 12 Ιουλίου, το Eurogroup συζήτησε το θέμα μιας πιθανής χρηματοδότησης γέφυρας για να εξασφαλιστεί ότι το ελληνικό δημόσιο μπορεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στο ΔΝΤ και την ΤτΕ και να τιμήσει τις υποχρεώσεις του τις επόμενες εβδομάδες. Υπό αυτό το πρίσμα καλωσορίζει την απόφαση του Συμβουλίου να εγκρίνει βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση προς την Ελλάδα, χρησιμοποιώντας έως 7,16 δισ. ευρώ από τα κεφάλαια που είναι ήδη διαθέσιμα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης (EFSM).

Σε αυτό το πλαίσιο το Eurogroup συμφωνεί με την αρχή της μεταφοράς των κερδών του 2014 από τα ομόλογα SMP ώστε να τηρούνται σε λογαριασμό της ΕΚΤ προκειμένου να εξασφαλιστούν νομικά εκτελεστά δικαιώματα για να προστατευτούν μη μέλη της ευρωζώνης από τον κίνδυνο απώλειας από το πρόγραμμα του ESFM στην Ελλάδα. Αυτό θα επιβεβαιωθεί με γράμμα από τον πρόεδρο του Eurogroup στον ESM. Τα κέρδη SMP θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά είτε ως αποζημίωση σε κράτη μέλη που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη σε περίπτωση ζημιάς ή θα επιστρέψουν στα κράτη μέλη αν δεν χρειαστούν. Σε περίπτωση που η Ελλάδα δεν καταφέρει να πληρώσει το δάνειο του ESFM τα διαθέσιμα εργαλεία για ανάκτηση χρέους και προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης θα χρησιμοποιηθούν, επιβεβαιώνοντας ότι τα ρίσκα μη ολοκλήρωσης γρήγορα των διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα του ESM παραμένουν πλήρως στην Ελλάδα.

Το Eurogroup καλωσορίζει την πολύ δημιουργική προσέγγιση που είχαν τα κράτη-μέλη που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη. Το Eurogroup δεσμεύεται να εξασφαλίσει την κατάλληλη διαφάνεια και να ενισχύσει τη συνεργασία με αυτά τα κράτη. Επιβεβαιώνει ότι τα θέματα γενικής εφαρμογής περιλαμβανομένου του προϋπολογισμού της ΕΕ και τον EFSM θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν με εμπλοκή όλων των κρατών-μελών.

Στα αγγλικά

The Eurogroup welcomes the successful completion of the relevant national procedures related to the decision to grant in principle a 3-year ESM stability support to Greece, and especially the recent swift legislative steps taken by the Greek parliament as a first step towards rebuilding trust.

Following a formal decision taken by the ESM Board of Governors, the institutions were entrusted with the task of swiftly negotiating a Memorandum of Understanding (MoU) detailing the policy conditionality attached to the financial assistance facility.

In line with the Euro Summit statement of 12 July, the Eurogroup discussed the issue of possible short-term bridge financing to ensure that the Greek sovereign can clear its arrears to the IMF and to the Bank of Greece and honour its debt obligations in the coming weeks. In this respect, the Eurogroup welcomes the decision of the Council to grant short-term financial assistance to Greece, using up to EUR 7.16 bn of the funds still available under the European Financial Stability Mechanism (EFSM).

In this context, the Eurogroup agrees in principle to transfer the 2014 SMP equivalent profits to be held at an ECB account to ensure legally enforceable rights to protect non euro area Member States from a risk of loss resulting from an EFSM programme to Greece. This will be confirmed by a letter from the President of the Eurogroup to the ESM. The SMP profits will be exclusively used either as compensation to non-euro area Member States in case of losses or will be returned to the euro area Member States, if not needed. Should Greece fail to repay the EFSM loan, the available instruments to recover the debt and protect the Union budget will be used, confirming that the risks of not concluding swiftly the negotiations on the ESM programme remain fully with Greece.

The Eurogroup welcomes the very constructive approach taken by the non-euro area EU Member States. The Eurogroup commits to ensure proper transparency and to strengthen cooperation with the non-euro area EU Member States. The Eurogroup confirms that all matters of general application, including the EU budget and the EFSM, are to be discussed and decided upon in the Council involving all Member States.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ