Οδηγία Σταϊκούρα για ΟΤΑ: Χρηματοδοτήστε τις ανάγκες σας από τις εισπράξεις του δήμου

Οδηγία Σταϊκούρα για ΟΤΑ: Χρηματοδοτήστε τις ανάγκες σας από τις εισπράξεις του δήμου
Ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς προϋπολογισμούς οφείλουν να έχουν οι δήμοι και οι περιφέρειες, κατά την κατάρτιση των

προϋπολογισμών του 2015, σύμφωνα με τις οδηγίες του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα.

Σύμφωνα με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού, «η δημοσιονομική θέση των ΟΤΑ πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική» και «το σύνολο των δαπανών, μη συμπεριλαμβανομένων των χρεολυσίων, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων αφαιρουμένων των εσόδων από δάνεια».

Συγχρόνως, πέρα από τις δαπάνες και τα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν από το δήμο, στον προϋπολογισμό εγγράφονται και οι προβλέψεις μη είσπραξης εντός του οικονομικού έτους υπολοίπων, βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα έτη.

Σε ό,τι αφορά τα δημοτικά τέλη, η απόφαση θέτει ζήτημα ενδεχόμενης αύξησης των ιδίων εσόδων από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι «οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού) θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας, σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του 2014».

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν μεγαλύτερες δαπάνες από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις, προκύπτει καταλογισμός για τα όργανα που έχουν εγκρίνει ή συμπράξει στις δαπάνες. Όπως αναφέρεται, «σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης».

Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για τις αποδοχές προσωπικού, σημειώνεται ότι πρέπει να συνοδεύονται από λεπτομερείς καταστάσεις και πλήρη ανάλυση των πιστώσεων και αφού εκτιμηθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος διαθεσιμότητας - κινητικότητας των ΟΤΑ και της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, αλλά και ο προβλεπόμενος αριθμός αποχωρήσεων προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης.

Προσλήψεις είναι δυνατές μόνον εφόσον προβλέπονται κονδύλια για τον σκοπό αυτόν. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, η δαπάνη για προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για παροδικές και εποχικές ανάγκες ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μπορεί να χρηματοδοτηθεί μόνον από εγγεγραμμένα έσοδα για τον σκοπό αυτό και όχι από έσοδα για άλλο σκοπό.

Σε ό,τι αφορά τα δάνεια, οι ΟΤΑ (δήμοι και Περιφέρειες) απαγορεύεται να συμπράττουν δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων.

Στην απόφαση τονίζεται η ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πρέπει να εξεταστεί η πρόβλεψη χαμηλότερης αμοιβής για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού, για μετακινήσεις, προμήθειες, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος κ.α.. Σημειώνεται ότι οι πάσης φύσεως προαιρετικές δαπάνες, όπως επιχορηγήσεις ΝΠΔΔ, αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, τα βοηθήματα σε οικονομικά αδύνατους κ.α. πρέπει να περιορισθούν στα απολύτως αναγκαία και υπό τον περιορισμό της δυνατότητας χρηματοδότησής τους από τις αναμενόμενες εισπράξεις του δήμου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ