Έρχονται μειώσεις τιμών στην κινητή τηλεφωνία με «εντολή» ΕΕ

Οδηγία προβλέπει μεγάλες μειώσεις στο κόστος των εξερχόμενων κλήσεων εξωτερικού αλλά και στην αποστολή γραπτών μηνυμάτων

Έρχονται μειώσεις τιμών στην κινητή τηλεφωνία με «εντολή» ΕΕ

Η ταχεία και ευρεία ανάπτυξη δικτύων 5G και άλλων τεχνολογιών επόμενης γενιάς σε ολόκληρη την Ευρώπη, η μείωση του κόστους με την πρόβλεψη πλαφόν για τις διεθνείς κλήσεις κινητής τηλεφωνίας εντός της Ε.Ε., η οικονομική πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά και η υψηλού επιπέδου προστασία των καταναλωτών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στην ολοκληρωμένη δέσμη νέων κανόνων για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, η λιανική τιμή των κινητών ή σταθερών κλήσεων που πραγματοποιούνται από τη χώρα καταγωγής του καταναλωτή σε άλλη χώρα της Ε.Ε., θα έχει ανώτατο όριο τα 19 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες χώρες όπως το Βέλγιο που οι πάροχοι χρεώνουν την τηλεφωνική επικοινωνία για παράδειγμα με την Ελλάδα πάνω από 1 ευρώ/λεπτό, τώρα θα μειωθεί στο 1/5 της παραπάνω χρέωσης. Ομοίως, το ανώτατο όριο για τα γραπτά μηνύματα στο εσωτερικό της Ε.Ε. θα είναι 6 λεπτά ανά μήνυμα. Όπως συμβαίνει με την περιαγωγή, είναι δυνατόν να προβλέπονται παρεκκλίσεις σε εξαιρετικές περιστάσεις. Τα νέα ανώτατα όρια θα ισχύσουν ήδη από τις 15 Μαΐου 2019.

 

Ηολοκληρωμένη δέσμη υιοθετήθηκε από τους μόνιμους αντιπρόσωπους των κρατών-μελών σε συνέχεια της συμφωνίας του Συμβουλίου με την Ευρωβουλή, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης. Ειδικότερα, μέσω του «ευρωπαϊκού κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών», που περιλαμβάνεται στην ολοκληρωμένη δέσμη, προωθούνται ενισχυμένοι κανόνες, οι οποίοι θα καταστήσουν ευκολότερη την εναλλαγή μεταξύ παρόχων και θα προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία, για παράδειγμα, σε όσους γίνονται συνδρομητές σε δέσμες υπηρεσιών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι τελικοί χρήστες προστατεύονται εξίσου ανεξάρτητα από το είδος των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν, ο όρος «υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» θα καλύπτει, επίσης, υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου, όπως τις εφαρμογές μηνυμάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (γνωστές και ως υπηρεσίες «over-thetop» ή «OTT»). Ο προσδιορισμός των εφαρμοστέων διατάξεων της οδηγίας θα πραγματοποιείται με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, η υποχρέωση παροχής ορισμένων πληροφοριών στις συμβάσεις θα αφορά μόνο υπηρεσίες που παρέχονται έναντι αμοιβής.

Μηχανισμός αξιολόγησης θα εξασφαλίζει ότι τα δικαιώματα του τελικού χρήστη θα παραμένουν ισχυρά και επικαιροποιημένα, παρά την αλλαγή των επιχειρηματικών μοντέλων και της συμπεριφοράς των καταναλωτών.

Στον κατάλογο των καθολικών υπηρεσιών που πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλους τους καταναλωτές, ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους ή το εισόδημά τους, θα συμπεριληφθεί η οικονομικά προσιτή και επαρκής πρόσβαση στο διαδίκτυο. Με βάση τις θετικές εμπειρίες σε ορισμένες χώρες, όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα σύστημα δημόσιας προειδοποίησης των πολιτών, μέσω των κινητών τους τηλεφώνων, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή άλλων σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στην περιοχή τους. Το σύστημα «αντίστροφο 112» θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή εντός 3,5 ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας.

Προώθηση επενδύσεων

Για την προώθηση των επενδύσεων, ειδικότερα στην τεχνολογία 5G, τα κράτη-μέλη, κατά γενικό κανόνα, θα παράσχουν στους επιχειρηματίες κανονιστική προβλεψιμότητα για περίοδο τουλάχιστον 20 ετών όσον αφορά την αδειοδότηση ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες. Οι αποφάσεις σχετικά με την ανανέωση δικαιωμάτων θα πρέπει να λαμβάνονται εγκαίρως. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει, επίσης, να διαθέσουν νέες ζώνες συχνοτήτων για την τεχνολογία 5G, οι οποίες θα επιτρέπουν ταχύτερες διαδικτυακές συνδέσεις και αυξημένη συνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με την οδηγία επικαιροποιούνται ισχύοντες κανόνες για την πρόσβαση των φορέων εκμετάλλευσης στα δίκτυα με σκοπό να ενθαρρυνθεί ο ανταγωνισμός και να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να επενδύσουν σε νέες υποδομές πολύ υψηλής χωρητικότητας (ικανές για ταχύτητες καταφόρτωσης τουλάχιστον 100 Mbps), συμπεριλαμβανομένων των πιο απομακρυσμένων περιοχών. Η οδηγία επιτρέπει στις αρχές να μειώσουν το επίπεδο ρύθμισης ως ένα βαθμό, όταν οι αγορές είναι ανταγωνιστικές, εισάγει, όμως, ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ρύθμιση της αγοράς παραμένει αποτελεσματική. Οι κανόνες σχετικά με τη «σημαντική ισχύ στην αγορά» (SMP) θα συμπληρωθούν με συμμετρική ρύθμιση όλων των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ορισμένες πολύ ειδικές περιπτώσεις για την εξασφάλιση του ανταγωνισμού. Επιπλέον, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα έχουν περισσότερα εργαλεία για την αντιμετώπιση ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν σε ορισμένες περιστάσεις της αγοράς, όπως οι περιπτώσεις δυοπωλίου.

Κανονισμός BEREC

Η συμφωνία αναθεωρεί και τις αρμοδιότητες του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC). Σύμφωνα με τη νέα εντολή του, ο BEREC θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παροχή βοήθειας στις χώρες της Ε.Ε. για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας και θα συμβάλει στην ομαλή εφαρμογή των κανονιστικών μέτρων που ορίζονται στον Κώδικα. Δεδομένου ότι η τρέχουσα δομή του BEREC λειτούργησε τόσο καλά, δεν υπήρχε ανάγκη για εκτεταμένη αναμόρφωσή του. Ως εκ τούτου, η διττή δομή του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC θα διατηρηθεί και θα εξακολουθήσει να διαθέτει νομική προσωπικότητα και το καθεστώς αποκεντρωμένου οργανισμού της Ε.Ε. Ο κανονισμός BEREC περιλαμβάνει, επίσης, διατάξεις σχετικά με πιο οικονομικές «ενδοενωσιακές κλήσεις», με τις οποίες θα συμπληρωθεί η κατάργηση των πρόσθετων χρεώσεων περιαγωγής στην Ε.Ε. του περασμένου καλοκαιριού.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, η λιανική τιμή των κινητών ή σταθερών κλήσεων που πραγματοποιούνται από τη χώρα καταγωγής του καταναλωτή σε άλλη χώρα της Ε.Ε., θα έχει ανώτατο όριο τα 19 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες χώρες όπως το Βέλγιο που οι πάροχοι χρεώνουν την τηλεφωνική επικοινωνία για παράδειγμα με την Ελλάδα πάνω από 1 ευρώ/λεπτό, τώρα θα μειωθεί στο 1/5 της παραπάνω χρέωσης. Ομοίως, το ανώτατο όριο για τα γραπτά μηνύματα στο εσωτερικό της Ε.Ε. θα είναι 6 λεπτά ανά μήνυμα. Όπως συμβαίνει με την περιαγωγή, είναι δυνατόν να προβλέπονται παρεκκλίσεις σε εξαιρετικές περιστάσεις. Τα νέα ανώτατα όρια θα ισχύσουν ήδη από τις 15 Μαΐου 2019.

Επόμενα βήματα

Μέσα στις επόμενες βδομάδες αναμένεται η τυπική υιοθέτηση των νομικών κειμένων από το Συμβούλιο και την ολομέλεια της Ευρωβουλής, ενώ αμέσως μετά θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. Αυτό αναμένεται να γίνει μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους. Όσον αφορά τον Κώδικα, τα κράτη-μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο έτη για να θεσπίσουν τις αναγκαίες διατάξεις, προκειμένου να μεταφερθεί το περιεχόμενο της οδηγίας στην πράξη. Πρόσθετη μεταβατική περίοδο ενός έτους θα ισχύει για τις εναρμονισμένες διατάξεις για τους τελικούς χρήστες. Ο κανονισμός BEREC θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ