Τα 9 σημεία που πρέπει να προσέξετε στα συμβόλαια κινητής τηλεφωνίας

Τα 9 σημεία που πρέπει να προσέξετε στα συμβόλαια κινητής τηλεφωνίας
 Τα συμβόλαια με εταιρείες κινητής τηλεφωνίας βρίσκονται συχνά στο μάτι του κυκλώνα καθώς δεν γνωρίζουμε αν η σύμβαση μας με την εταιρεία κινητής ισχύει από την ημέρα που υπογράφουμε ή από την ημέρα που ενεργοποιείται η σύνδεση μου, ή αν τελικά έχουμε το δικαίωμα υπαναχώρησης από ένα συμβόλαιο το οποίο τελικά κρίναμε ότι δεν μας συμφέρει.

Ο παρακάτω χρηστικός οδηγός μας δίνει χρήσιμες συμβουλές για να μην βρεθούμε με ένα μη ικανοποιητικό συμβόλαιο στο χέρι αλλά τι μπορούμε να κάνουμε στην περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο.

1. Με ποιους τρόπους μπορώ να συνάψω σύμβαση με μια εταιρία;
Μπορείτε να συνάψετε σύμβαση με μία εταιρία με τους ακόλουθους τρόπους:
• Στο κατάστημα
Πριν υπογράψετε τη σύμβαση, διαβάστε προσεκτικά τους όρους. Ζητήστε διευκρινίσεις για σημεία που τυχόν δεν κατανοείτε. Μετά την υπογραφή, δικαιούστε να παραλάβετε άμεσα αντίγραφο της σύμβασης, στο οποίο πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία υπογραφής της.
• Από απόσταση
Έχετε τη δυνατότητα να συνάψετε σύμβαση μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Διαδικτύου ή fax, χωρίς να απαιτείται να προσέλθετε στο κατάστημα για να υπογράψετε.
• Εκτός καταστήματος
Μπορείτε να συνάψετε σύμβαση παρουσία εκπροσώπου της εταιρίας σε χώρο εκτός καταστήματος της εταιρίας ή μέσω πώλησης υπηρεσιών στον χώρο σας.
Πριν τη σύναψη της σύμβασης «από απόσταση» ή «εκτός καταστήματος», η εταιρία πρέπει να σας παράσχει πλήρη ενημέρωση για θέματα, όπως οι όροι της σύμβασης, οι τιμές και η διάρκεια. Επίσης, οφείλει να σας αποστείλει σε εύλογο χρόνο τους όρους της σύμβασης και το έντυπο της δήλωσης υπαναχώρησης.
Έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των εγγράφων. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να σας παράσχει η εταιρία το σύνολο των υπηρεσιών, πριν την παρέλευση του παραπάνω διαστήματος, και έχετε ρητώς αποδεχθεί να απωλέσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, μόλις η σύμβαση τεθεί πλήρως σε ισχύ.
Σημειώνεται ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση αμφισβήτησης σύναψης σύμβασης «από απόσταση» ή «εκτός καταστήματος», η εταιρία οφείλει να αποδείξει τη συναίνεσή σας για τη σύναψη της σύμβασης.

2. Η σύμβαση ισχύει από την ημέρα που υπογράφω ή από την ημέρα που ενεργοποιείται η σύνδεσή μου;
Στο κείμενο της σύμβασης πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος της. Οι περισσότερες συμβάσεις ισχύουν από την ημερομηνία ενεργοποίησης της υπηρεσίας, ωστόσο είναι πιθανό να ορίζεται άλλη ημερομηνία έναρξης (π.χ. ημερομηνία υπογραφής).
Σε κάθε περίπτωση, οι χρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών ξεκινούν από την ημέρα ενεργοποίησης της υπηρεσίας.

3. Μπορεί η εταιρία να με υποχρεώσει να υπογράψω σύμβαση ορισμένου χρόνου με διάρκεια μεγαλύτερη των 12 μηνών;
Όχι, δεν μπορεί. Η εταιρία οφείλει να σας παράσχει τη δυνατότητα να συνάψετε σύμβαση μέγιστης διάρκειας 12 μηνών. Ωστόσο, έχει δικαίωμα να καθορίσει το ύψος του παγίου με βάση τη χρονική διάρκεια της σύμβασης.
Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια των συμβάσεων ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.

4. Τι είναι το «δικαίωμα υπαναχώρησης» και σε ποιες περιπτώσεις μπορώ να το ασκήσω;
Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης «από απόσταση» ή «εκτός καταστήματος», έχετε δικαίωμα να αποδεσμευτείτε αζημίως από τη σύμβαση, εφόσον ενημερώσετε την εταιρία εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψή της, με την υποβολή δήλωσης υπαναχώρησης. Ωστόσο, πρέπει να καταβάλετε τυχόν οφειλές για τη χρήση υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει εφόσον έχετε ζητήσει να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία πριν την πάροδο της προθεσμίας των 14 ημερών για την υποβολή της δήλωσης υπαναχώρησης.
Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στις περιπτώσεις που έχετε δηλώσει ρητώς κατά τη σύναψη της σύμβασης ότι δεν επιθυμείτε την άσκησή του.

5. Αποδέχθηκα τηλεφωνικά να γίνω συνδρομητής σε εταιρία, αλλά δεν έχω λάβει την προσφορά ούτε τους όρους της σύμβασης. Μπορώ να διακόψω τη συνεργασία;
Η σύναψη σύμβασης τηλεφωνικά και γενικότερα «από απόσταση» είναι άκυρη υπέρ σας, εάν δεν λάβετε σε εύλογο χρόνο από την ημερομηνία σύναψής της (π.χ. από την τηλεφωνική συνομιλία) αντίγραφο των όρων της, καθώς και το έντυπο δήλωσης υπαναχώρησης.
Δεσμεύεστε με την προσφορά που δεχθήκατε τηλεφωνικώς μόνον εφόσον την υπογράψετε ή στείλετε τη γραπτή συγκατάθεσή σας. Εάν αυτό δεν ισχύει, μπορείτε να διακόψετε τη συνεργασία αζημίως ενημερώνοντας εγγράφως την εταιρία.

6. Έχει δικαίωμα η εταιρία να τροποποιήσει μονομερώς τους συμβατικούς όρους, παρόλο που δεν έχει λήξει η σύμβασή μου; Ποια είναι τα δικαιώματά μου;
Η εταιρία διατηρεί αυτό το δικαίωμα, ωστόσο οφείλει να σας ενημερώσει τουλάχιστον 1 μήνα πριν ισχύσουν οι αλλαγές. Επίσης, πρέπει να σας ενημερώσει για το δικαίωμά σας να καταγγείλετε τη σύμβαση αζημίως λόγω αλλαγής των όρων της.
Η ενημέρωση για τις αλλαγές πραγματοποιείται σωρευτικά:
• Από τον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας.
• Σε εμφανές σημείο στον έντυπο ή ηλεκτρονικό λογαριασμό.
Μπορείτε να καταγγείλετε τη σύμβαση (ορισμένης ή αορίστου διάρκειας) αζημίως εντός 1 μηνός από την ενημέρωσή σας. Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι υποχρεώσεις που ορίζει η σύμβασή σας σχετικά με τυχόν οφειλές για την επιδότηση συσκευών ή τερματικού εξοπλισμού, αλλά δεν ισχύουν για επιδότηση παγίου.

7. Υπάρχει επιβάρυνση για να διακόψω τη σύνδεσή μου με μια εταιρία πριν τη λήξη της σύμβασης; Έχει δικαίωμα η εταιρία να ζητήσει να καταβάλω τέλη αποσύνδεσης/απενεργοποίησης;
Η επιβολή τελών αποσύνδεσης/απενεργοποίησης πριν τη λήξη της σύμβασης έγκειται στη διακριτική ευχέρεια των εταιριών, ανάλογα με την εμπορική πολιτική τους. Τα συγκεκριμένα τέλη αναφέρονται στη σύμβαση. Επισημαίνεται ότι, για την πρόωρη λύση της σύμβασης μπορεί να προβλέπονται και τυχόν οφειλές από επιδοτήσεις που έχετε λάβει.

8. Εάν διακόψω τη σύμβαση, πρέπει να επιστρέψω τον εξοπλισμό που έχω πάρει ή να επιβαρυνθώ κάποιο κόστος γι’ αυτόν;
Ανατρέξτε στη σύμβαση στην οποία πρέπει να αναφέρεται ποιος φέρει την ευθύνη για τον εξοπλισμό, τυχόν περιορισμοί στη χρήση του από το συνδρομητή, η υποχρέωση επιστροφής του ή τα σχετικά κόστη σε περίπτωση λύσης της σύμβασης.

9. Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβασή μου με την εταιρία; Σε πόσο χρόνο θα ικανοποιηθεί το αίτημά μου;
Θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στην εταιρία σας, η οποία οφείλει να την εξετάσει άμεσα. Σας συστήνουμε να προσδιορίσετε στην αίτηση τον χρόνο στον οποίο επιθυμείτε να διακοπεί/καταργηθεί η σύνδεση.
Σημειώνεται ότι η κατάργηση της σύνδεσης δεν σας απαλλάσσει από τυχόν οφειλές και ενέχει τον κίνδυνο απώλειας του αριθμού σας.

πηγή:toxrima.gr